FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #109972 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 1262 / Add thread to favorites:
TDUDA 109972 78 Bizon Super either
Bizon Super
.
0,0,0
Re: Bizon Super
Wspaniale zdjecie....a czy to gospodarstwo jest duze >?<
:-)
0,0,0
Re: Bizon Super
.
0,0,0
Re: Bizon Super
Witam!
Do³¹czam zdjêcie Vistuli,typ KZB-3B, której jeszcze na
pharmphoto brakuje. Przyznasz, ¿e ³adnie siê komponuje z
Z056 (jak siê domyœlam). A w³aœnie: mo¿e wiesz, jak odró¿niæ
Bizona Z050 od Z056 i czym one siê w³aœciwie ró¿ni¹? Sporo
podrózuje po okolicznych wsiach rowerem i cykam fotki
ró¿nych maszyn, ale do kolekcji brakuje mi w³aœnie zobaczyæ
Z050, a poza tym Z060 Giganta. Pozdro
0,0,0
Re: Bizon Super
No bardzo fajnie sie prezentuje.. :-) . Czekamy na
nastepne Twoje fotki ;-)
0,0,0
Re: Bizon Super
Witam Przemek15 wiêc spróbujê wyjaœniæ Ci ró¿nice miêdzy
BIZONEM Z-050 a Z-056 choæ nie s¹ one zbyt szczególne. Bizon
Z-050 by³ produkowany w latach 1972-1976r (jako pierwszy
nosi³ miano Bizon Super) natomiast model Z-056 po tym
okresie do 1992r. Charakterystyczne szczegó³y wzrokowe dla
modelu Z-050 to:
-przednie reflektory które s¹ "bli¿ej siebie" (w Z-056 s¹
one prawie na samych brzegach) najczêsciej obudowa w kolorze
srebrnym
-heder który ma 5 ramienny nagarniacz (Z-056 ma 6 ramion
nagarniaj¹cych)
-porêcz po lewej stronie (przy drabince) jest "tylko z
przodu i jest w kszta³cie odwróconego U" :-\(w Z-056 jakby
os³ania bok-jest d³u¿sza) trudno mi to wyt³umaczyæ ale na
zdjêciu to widaæ wyraŸnie
Mam nadziejê ¿e te szczegó³y pomog¹ Ci w odró¿nieniu Z-050
od Z-056
P.S. Sam mia³em z tym na pocz¹tku k³opoty ale da siê to
odró¿niæ,POZDRAWIAM i czekam na nowe zdjêcia które zobi³eœ w
okolicy. :-D
0,0,0
Re: Bizon Super
Dziêki za te rady. Po reflektorach faktycznie da siê
poznaæ, ale z tym nagarniacz z daleka to by³oby trudne. Czy
Ty widzia³eœ na ¿ywo Z050.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.089sec