FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #110415 / / Total number of messages: 80 / Thread View Count: 15496 / Add thread to favorites:
[1][2][3...  (page 1 of 4)
Przemek15 110415 78 Bizon Z083 Gigant either
Bizon Z083 Gigant
Mój ulubiony typ Bizona: 220-konny Z083 Gigant, data
produkcji 1988r., zdjêcie zrobione w Strachówku niedaleko
P³oñska.
My favourite Bizon-type: 220-horsepower Z083 Gigant, the
date of production is 1988, this photo was taken in
Strachówek near P³oñsk.
CZY KTOΠMA PROSPEKTY REKLAMOWE STARYCH TZN. CZERWONYCH
BIZONÓW, ZW£ASZCZA GIGANTA!!!???
DOES ANYBODY HAS GOT THE BROCHURES OF OLD-TYPE RED BIZONS,
ESPECIALLY ONES OF THE BIZON GIGANT!!!???
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Ten sam kombajn.
The same combine harvester.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Witam Przemek15 chcia³em Ciê poinformowaæ i¿ te 2 zdjêcia
zamieœci³em ju¿ wczeœniej (nr.95559 i nr.95675)
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
To niemo¿liwe. Przegl¹da³em na pharmphoto.com wszystkie
zdjêcia Gigantów i ich nie widzia³em. Nie ukrywam, ¿e sam
tych zdjêæ nie zrobi³em. Pochodz¹ z serwisu allegro.pl. Mo¿e
Ty Tomasz masz jakieœ prospekty reklamowe starych Bizonów,
Claasów, Ursusów, Zetorów? Mo¿e masz jakieœ informacje na
temat polskich sieczkarni samojezdnych Orkan Z310, Z320,
Z340, Z350, Z350/3. Nawet nie wiem gdzie by³y produkowane.
Mo¿emy siê wymieniæ na coœ. Mam ca³¹ szafê prospektów i
katalogów, ale du¿o mi brakuje.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
:-) no tak...te Bizony juz sa na farmphoto...ale nie
szkodzi haha ;-) . Przemek ...jak mozesz to umieszczaj
takze inne maszyny rolnicze ;-)
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Witam Przemek15 jaki masz numer gg? Chêtnie pomóg³bym Ci
znaleŸæ jakieœ informacje o maszynach rolniczych jeœli Ciê
to interesuje mo¿esz odpisaæ.Pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Hej Przemek!
Z310 byl produkowany przez Agromet w Poznaniu. Posiadał
silnik 105 KM.
Więcej informacji na razie nie mam, ale postaram
się poszukać.
Ajkie prospekty kolekcjonujesz, stare polskie, czy wszystko?
Masz jakiś spis?
mój gg 2411946
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Niestety nie mam swojego numeru gg, bo jakoœ nigdy nie
korzysta³em z tego. Mo¿e sobie wreszcie za³o¿ê, ale póki co
mo¿emy pogadaæ na forum, mailem (chyba nie przepadasz?) lub
na jakimœ chacie. Co Ty na to? Nied³ugo pojawi¹ siê moje,
tzn. zrobione przeze mnie fotki, ale na razie mam urwanie
g³owy z szukaniem chaty przed studiami i nie mam dostêpu do
skanera. Na pocz¹tku paŸdziernika powinno siê to zmieniæ.
Czy ktoœ st¹d jeŸdzi na AGRO-SHOW? Tam to jest jazda!!!
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
A gdzie studiujesz?
Na agro-show pare razy się wybierałem (baa,
miałem zaproszenia :)), ale zawsze jest to w
jakimś nieporęcznym dla mnie terminie.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Dziêki Maciek! Skoro Z310 by³ produkowany w Poznañskim
Agromecie, to pozosta³e mo¿e te¿? Problem tylko, ¿e ta firma
ju¿ pewno nie istnieje. Kolekjonujê praktycznie wszystkie
prospekty maszyn rolniczych: od roku 1904 do 2004, od
24-konnego Farm-mota do 450-konnego JD 9520 itp.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Claasów, Ursusów, Zetorów? Mo¿e masz jakieœ informacje na
temat polskich sieczkarni samojezdnych Orkan Z310, Z320,
Z340, Z350, Z350/3. Nawet nie wiem gdzie by³y produkowane.
Mo¿emy siê wymieniæ na coœ. Mam ca³¹ szafê prospektów i
katalogów, ale du¿o mi brakuje.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Nou als ik het ergens niet mee eensch ben is het dat wel!
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Studiujê na SGGW. Maciek! A Ty masz jakieœ prospekty starych
(niekoniecznie bardzo starych maszyn)?
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Meen je dat nou :-D?
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
die combine heerscht !
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Tering polen, je verstaat er geen flikker van van die zooi
die ze type!!
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Als je dat verglijkt typt Snel boerke nog beter :-D
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Ja maar met zulke onzin zooi is het al snel dat je beter
typt. Waarom schrijven ze geen Engels of Nederlands, kan ik
tenminste nog wat lezen.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Właściwie nie, zbieram w miarę aktualne
prospekty, od 96 może, może trochę
później, gdyż w Polsce jak na razie nie ma "obiegu
wtórnego", przynajmniej ja się nie spotkałem.
Jeśli chodzi o nowe maszyny - to uzbierało
się już trochę tego (to w sumie kilka lat
zbierania), a co do sprzetu z czasów PRL - mam parę
broszurek, parę artykułów ze starych gazet, pare
starych podręczników dotyczących tych starych
maszyn, informator 73/74 i jakiś z lat 50-tych.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
ik denk wel dat Bison het merk is :-)
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Siku fan! Where are you from? Maybe Tolpau, the Netherlands?
What have you wrote to me? Could you translate it, please?
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Jakie masz broszurki z czasów PRL? Mo¿e masz jakieœ
Fortschritty? Coœ Ci siê dubluje? Czy s³ysza³eœ mo¿e o
polskim kombajnie JARZUDER???
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Te broszurki to raczej nic szczególnego -
snopowiązałka, sprzęt konny (grabiarki etc)-
to po dziadku. No i broszurki z Ośrodków Doradztwa -
jak poprawnie przeprowadzać zabiegi agrotechniczne.
Naprawdę nic jakoś szczególnie godnego uwagi.
Fortschritt-ów nie mam, w Polsce raczej nie były
rozpowszechniane.
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Przemek15 Yes where from holland. (that big country next to
Germany) and I wrote to you: 'Are you serious'
0,0,0
Re: Bizon Z083 Gigant
Maciek! Czy Ty widzia³eœ kiedyœ na ¿ywo Fortschritta 516 lub
517, Bizona Z020, Z050 lub tzw. ma³ego Giganta tzn. Z060?
0,0,0
Loading Message List
[1][2][3...  (page 1 of 4)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.132sec