FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #117523 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 576 / Add thread to favorites:
Rafal 117523 75 JD2066 either
JD2066
2066 PODCZAS ZBIORU RZEPAKU W GOSPODARSTWIE S.KONOPKI W
WOJ.ŒL¥SKIM :-)
0,0,0
Re: JD2066
Jakiœ Konopka by³ jednym z bohaterów serialu "Z³ote ³any",
gdzie muwili ¿e przej¹³ by³y PGR i gospodaruje na niemal
1000ha areale wiêc bardzo mo¿liwe ¿e to jest togospodarstwo.

Fajny to serial by³, We³pa mia³ czerwonego Z056 bez
kabiny, Grala te¿ czerwonego bez kabiny tylko
starszego(mieli te¿ drugi kombajn ale hyba niepokazywali
go), Ryszard Szorc mia³ równie¿ czerwonego bizona bez kabiny
i hyba jakiegoœ MDW(niepamiêtam ju¿ dok³adnie), Irek mia³
³adnego czerwonego Rekorda, u Marka sta³ Fortschriit
bia³o-niebieski E512 hyba. Ciekawe jaki kombajn mia³ ten
holender Hêk co PGR przej¹³ jakiœ(pokazywali tylko jak s³omê
ci¹³ sieczkarni¹ samobie¿n¹). W pierwszym odcinku jakiœ
Rekord pomarañczowy tez kosi³ ale deszcz siê rozpada³ i z
pola zjecha³.
0,0,0
Re: JD2066
A wiecie czy mozna znaleŸæ gdzieœ w sieci P2P lub sk¹œ
œci¹gn¹æ "Z³ote ³any: lub mo¿e ktoœ posiada nagranie?

Pozdrawiwiam ;-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.06sec