FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #135821 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 759 / Add thread to favorites:
TDUDA 135821 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
Znalaz³em to na jednej ze stron www =)

Szok za zakrêtem
Piêæ osób zosta³o rannych w wypadku do jakiego dosz³o w
œrodê 15 wrzeœnia o godz. 11 we wsi Kamionka ko³o Kanigowa.
Samochód osobowy wjecha³ wprost pod jad¹cy z naprzeciwka
kombajn.

Do wypadku dosz³o na ostrym zakrêcie. Jak wynika ze
wstêpnych ustaleñ policji mieszkaniec wsi Szymany jad¹c wraz
z ¿on¹, teœciow¹ i dwójk¹ dzieci: 9- letnim Sebastianem oraz
1, 5 roczn¹ Iz¹ straci³ panowanie nad samochodem, zjecha³ na
s¹siedni pas drogi i uderzy³ w kombajn z przypiêtym hederem.

- Zgodnie z prawem ruchu drogowego kierowca kombajnu
wje¿d¿aj¹c na drogê publiczn¹ powinien zdj¹æ heder, ale tego
nie zrobi³ - mówi Andrzej Marcjanik, rzecznik prasowy
nidzickiej policji. - Za co, zgodnie z art. 90 kodeksu
wykroczeñ grozi mu do 150 z³ kary grzywny oraz 2 pkt. karne.

W wyniku zderzenia przód samochodu zosta³ doszczêtnie
zniszczony. Najpowa¿niejszych obra¿eñ dozna³y dwie osoby:
kierowca oraz pasa¿er Daewoo, którzy natychmiast zostali
przewiezieni helikopterem do szpitala wojewódzkiego w
Olsztynie.
- To cud, ¿e prze¿yli. Najprawdopodobniej uratowa³y ich
zapiête pasy - mówi naoczny œwiadek wydarzenia. - Pierwszy
raz w ¿yciu widzia³em coœ takiego.
Nidzicka policja prowadzi dochodzenie maj¹ce na celu
wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci zdarzenia.

psp

- To cud, ¿e ¿yj¹ - mówili œwiadkowie wypadku
Fot. Patryk Siepsiak
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Zderzenie czołowe. Nawet gdyby był bez hedera dobrze by się nie skończyło, kombajn mógłby nawet przejechać osobówkę. Jednakże taki heder może kierowce przestraszyć a w skrajnym przypadku odciąć dach samochodu. Inna sytuacja jest w nocy, bo zespół żniwny nie ma obrysówek i można zahaczyć się przy wymijaniu.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.061sec