FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #154796 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 1151 / Add thread to favorites:
Artur 154796 78 Wystawa CNH either
Wystawa CNH
CNH jest najwiêkszym producentem i sprzedawc¹ maszyn
rolniczych na œwiecie. Ma 14 swoich w³asnych firm w Ameryce
i 17 w Europie. Jedn¹ z nich jest fabryka w P³ocku, w której
zatrudnienie znalaz³o ponad 450 osób. Polska produkcja to
nie tylko kombajny, ale równie¿ prasy i komponenty do innych
fabryk: brazylijskich czy amerykañskich. Mieœci siê tu
równie¿ centralny magazyn czêœci na Europê
Œrodkowo-Wschodni¹ i czêœæ Azji. Planowane jest równie¿
otwarcie w P³ocku centrum szkoleniowo-treningowego dla kadry
New Hollanda i pracowników serwisu. Najlepsi klienci,
których zaproszono do zwiedzenia fabryki mieli okazjê
przyjrzeæ siê produkcji. Mo¿na by³o zobaczyæ nowoczesne
maszyny, no¿e laserowe, krawêdziarki oraz jedn¹ z
najnowoczeœniejszych malarni. Ciekawoœæ wzbudza³a równie¿
praca Miêdzynarodowego Dzia³u Kontroli Jakoœci. Tam w³aœnie
jest badana ka¿da partia materia³u. A trzeba zaznaczyæ, ¿e
Centrum Pomiarowe potrafi mierzyæ detale z dok³adnoœci¹ do
0,001 milimetra, natomiast bry³y, takie jak np. kosze sitowe
czy wa³y - z dok³adnoœci¹ do 0,02 milimetra
0,0,0
Re: Wystawa CNH
Could you translate, please? :-)
0,0,0
Re: Wystawa CNH
A we¿ i sobie przetumacz :-D
0,0,0
Re: Wystawa CNH
ostatnie zdjecie z tego cyklu
0,0,0
Re: Wystawa CNH
al goe dat er een tekening bij is
0,0,0
Re: Wystawa CNH
Artur, masz może większe fotki. Tych niestety nie da się powiększyć, a szkoda :-(
0,0,0
Re: Wystawa CNH
Nowe Bizony, a koła obłocone. Ciekawa wystawa
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.08sec