FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #157086 / / Total number of messages: 15 / Thread View Count: 2655 / Add thread to favorites:
Pixel 157086 78 Bizon Z 056 either
Bizon Z 056
Bizon Z 056 z roku 1982. Jak na ten rocznik stan œwietny.
Jest to model doœc ¿adk spotykany, poniewa¿ posiada chwytacz
plew /plewnik/. Na zdjêciu mo¿e tego nie widaæ, ale uwiezcie
¿e ma. Sorki za jakosæ zdjêcia, ale robi³em telefonem. Latem
zpewnoœci¹ przyœle du¿o zdjêæ na farmphoto , a puki co
wykorzysta³em moment, ¿e gara¿ by³ otwarty...;-)
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Ten sam Bizon :-) Z boku widoczny drugi bizon Z 058 Rekord z
1997 roku, jego zdjêcie zamieszcza³em juz na farmphoto /post
nr 98504 /
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Widocznego z boku bizona Z 058 mo¿ecie zobaczyc tu ->
http://www.farmphoto.com/photography/message.asp?mid=98504

:-)
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Czeœæ, fajne fotki. Ciekawi mnie gdzie by³y robione tzn. w
jakiej instytucji(SKR, RSP, by³y PGR) czy mo¿e ich
w³aœcicielem jest prywatny gospodarz?
POZDROWIENIA !!
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Witam
Zdjêcia by³y robione u mojego sasiada, prywatnego gospodarza
i przyznam, ze posiada niez³y park maszynowy.
6 traktorów, 2 kombajny, a pojedyñczych maszyn to niezlicze.
Ziemi to ma ponad 150ha
pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Z 056
HEY...fajne zdjecia..no i Bizon..fajnie bedzie jak we zniwa
porobisz mu zdjecia jak bedzie na zewnatrz....no traktory i
maszyny tez fajnie bylo by widziec;-)
0,0,0
Re: Bizon Z 056
A ten chwytacz plew to jest z tylu chyba widoczny tak?
wlasnie...nigdy nie slyszalem o czyms takim ..i tez nie
widzialem...a do tego mozna zamontowac sieczkarnie?(scinacz
slomy)
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Witam
Chwytacz plew jak sama nazwa mówi s³u¿y do chwytania plew i
sypania ich na przyczepe ci¹gniet¹ przez kombajn.
Chwytaczsk³ada siê z ¿mijki zamontowanej wpoprzeg kombajne
zaraz za sitami, z drugiej strony /nie widocznej na zdjêciu/
jest wentylator i taka rura o prostok¹tnym profilu id¹ca ku
górze, a na zakoñczeniu id¹ca ju¿ poziomu, jest ona
sk³adana, aby kombajn wszed³ do gara¿u, ale normalnie
wystaje ok. 70cm za kombajnem. Za sitami gdzie wylatuj¹
plewy montuje siê specjaln¹ klepe, która uniemo¿liwie plew¹
wylecenie na zewn¹trz, odbite od klapy spadaj¹ na dó³,
¿mijka transportuje je do wentylatora na druga strone
kombajnu, a wentylator wybycha plewy rur¹ na zewn¹trz.
Latem kiedy kombj wyjedzie, zrobie mu dok³adne zdjêcia i
zobaczycie jak to wygl¹da.
Niestety sieczkarni zamontowaæ nie mo¿na, poniewa¿ napêd
który normalnie napêdza sieczkarnie, teraz napêdza
wntylator.
Takie chwytacze plew by³y jako opcja montowane w kombajnach
bizon Z 056 z P³ockiej fabryce maszyn ¿niwnych, tak samo jak
rozdrabniacze s³omy.
teraz ju¿ nie stosuje siê tych chwytaczy, niema tez ich w
ofercie bizona, jest tylko rozdrabniacz.
W tym gospodrstwie teraz bardziej przyda³a by siê
sieczkarnia do tego bizona, posiada j¹ tylko niebieski Z
058, a w Z 056 plewnika i tak siê bardzo rzadko u¿ywa, wiêc
sieczkarnia by³a by mile widziana.
Niestety w latach 80' zanim kupi³o siê bizona wybiera³o siê
czy ma byæ zwyk³y, z rozdrabniaczem, czy mo¿e od raze ze
sieczkarni¹, dlatego te¿ nie da se zdj¹c tego chwytacza,
choæ jest niepotrzebny. A nawet jeœli by sie uprzeæ i go
zdj¹c, to i tak sieczkarni nie da siê zamontowaæ.
Myœle ze to widac na zdjêciu.
pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Chwytacz plew to dosc dobre urzadzenia ale raczej podczas
pracy w terenie gorzystym (pochyl podluzny i poprzeczny)
oraz podczas omlotu w trudnych warunkach (zboze
zanieczyszczone, mokre, etc.). Na rowninach nie widze
wiekszego sensu stosowania urzadzenia, gdyz praktycznie
zawsze istnieje mozliwosc dobrania takiej predkosci
obrotowej mlocarni oraz predkosci jakzdy, tak aby straty
byly minimalne a predkosc jazdy jak bajbardziej korzystna
:-/

Oczywiscie jesli wlasciciel nie korzysta z rozdrabniacza
chwytacz plew jest bardzo dobrym rozwiazaniem,
pozwalajacym zmiejeszyc straty praktycznie do max. 2% :-)
Jesli potrzeba sierczkarnia...coz.. typowy trade-off...cos
za cos...
Pozdrawiam,
Lukasz
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Witam
Zmniejszanie strat to jedno, jednak g³ównym zadaniem takiego
chwytacza plew jest za³adunek ich na przyczepe w celu
póŸniejszej ich eksploatacji. Dla byd³a, czy jak tam to
wyko¿ystuj¹.
Gdy owy chwytacz by³ w sprzeda¿y jako dodatek do Bizonów,
praktycznie ka¿dy rolnik posiada³ byd³o i plewnik by³ pardzo
przydatny...
pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Z 056
witam i pozdrawiam. to znaczy ¿e nawet po zdemontowaniu tego
podzespo³u nie da siê zamontowaæ szrpacza?. wygl¹da na to ¿e
ca³y kombajn ma inn¹ budowê? kosz sitowy? wialnia?. nie
bardzo rozumiem?
pozdrawiam. :-)
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Witam
Trudno jest mi wyt³umaczyæ budowe plewnika, jak kombajn
wyjedzie to zrobie mu dok³adne zdjêcia.
Chwytacza zdemontowac siê nie da. / Mam tu namysle 'rure'
umieszczon¹ z lewej strony kombajnu /na zdjeciu
niewidocznej// Rura ta zamontowana jest na sta³e. Kombajn
jeœli chodzi o przystosowanie do zbiorów nie ró¿ni siê
niczym od zwyk³ego Bizona.
Ta sama wialnia, wszystko tak samo ustawione, tyle tylko, ¿e
za sitami gdzie normalnie ju¿ wylatuj¹ plewy zamontowana
jest ¿mijka,/normalnie siê kreci podczas pracy kombajnu/
Zdemontowywana jest tylko klapa która siê zak³ada zaraz za
wylotem plew, za ¿mijk¹.
Plewy wylatuj¹, blacha nie pozwala im siê wydostac na
zewn¹trz, spadaj¹ na ¿mijke która transportuje je na lewa
strone, gdzie specjalny wentylator wypycha je na zewn¹trz
/na przyczepe ci¹gniêta przez kombajn/
Bardzo ciekawie to wygl¹da, mam nadzieje, ¿e w tym roku
w³aœciciel chociaz raz bedzie m³óci³ z chwytaczem, jeœli tak
upamiêtnie to na zdjêciach.
chwytacz plew jest doœc skomplikowanym urz¹dzeniem i jego
demontarz by³by nieco k³opotliwy.
Sieczkarni nie mo¿na zamontowac dlatego, poniewa¿
konstrukcja wylotowa plew na to nie pozwala /mam tu na mysle
te jakby skosy na tylnej czeœci wylotowej kombajnu dace znad
tylnych kó³ ku górze i ty³owi.
Normalnie nic tam nie ma, wolna przestrzeæ, w tym modelu
jest tam wczesniej wspomniana ¿mijka.
Pozatym napêd szarpacza jest wyko¿ystany do napêdy
wentylatora.
Wiem ¿e ciê¿ko to zrozumieæ i ciêzko to wyt³umaczyæ, ale jak
zrobie zdjecia napewno siê wam to i owo rozjaœni...;)
pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Czesc Pixel.....czy masz moze fotki tego Bizona z
tegorocznych zniw?
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Kombajn jak marzenie senne.
0,0,0
Re: Bizon Z 056
Chwytacz plew można zdemontować i założyć sieczkarnię. Sąsiad ma od nowości Bizona z 1982r też żółtego,maił on zamontowany chwytacz a dziś w jego miejsce jest wstawiona sieczkarnia:)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.109sec