FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #171452 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 1044 / Add thread to favorites:
TDUDA 171452 78 Bizon Gigant Z060 either
Bizon Gigant Z060
W dniu 12 czerwca 1973r. opuœci³ halê prototypowni p³ockiego
oœrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn ¯niwnych pierwszy
egzemplarz kombajnu o nazwie "Bizon-Gigant". Posiada³ on
prawie dwukrotnie wy¿sza wydajnoœæ od
"Bizona-Super",charakteryzowa³ siê zwart¹ i nowoczesn¹
sylwetk¹. Na zdjêciu pracownicy zak³adowego biura
konstrukcyjnego na tle "Giganta".Stoj¹ (od lewej): Edward
Januszkiewicz, mgr in¿. Henryk Jastrzêbski,Tadeusz Golba,mgr
in¿. Wies³aw £êczycki,in¿. Lech Krajewski,mgr in¿.
Eustachiusz Górnicki,mgr in¿. Boles³aw Rostowski,Krzysztof
Domos³awski,mgr in¿. Mieczys³aw Derlukiewicz,mgr in¿.
Waldemar G¹siorowski,in¿. Jan Jachimiak,Jan Pastuszko.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
Ciekawe zdjęcie pamiątkowe. Szybko wyprodukowali tego Giganta. Nie było jeszcze Z056. Czy był już rekord prototypowy w tym czasie?
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.065sec