FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #207204 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 976 / Add thread to favorites:
Michal N 207204 78 Zagon Z020 either
Zagon Z020
Materialy z Informatora Sprzetu Rolniczego 1989/90.
70 sztuk (w latach 1984/85) wyprodukowano w Fabryce Maszyn
Zniwnych w Plocku. Dalsza produkcja w Poznanskiej FMZ
0,0,0
Re: Zagon Z020
Informacje o maszynie.
0,0,0
Re: Zagon Z020
Ten kombajn siê nieprzyj¹³ i o tym by³a ju¿ mowa na
Farmphoto. Mo¿e wspó³pracowaæ z wy¿ej wymienionymi
ci¹gnikami. Natomiast ja s³ysza³em ¿e wielu rolników maj¹c
np. ci¹gnik T25 który by³ za ma³y czy za du¿ego MTZa 80
stara³o siê o przydzia³ kombajnu Z020 w celu ¿e przez to
musieli otrzymaæ np. ci¹gnik C-360 i efekt by³ taki ¿e
kombajn by³ bardziej lub mniej wykorzystywany a rolnik
cieszy³ siê z drugiego ci¹gnika.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.055sec