FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #207545 / / Total number of messages: 12 / Thread View Count: 2704 / Add thread to favorites:
dawid 207545 78 Bizon - wypadek either
Bizon - wypadek
Jad¹cy samochodem osobowym marki "VW Golf" zderzy³ siê
czo³owo z jad¹cym z przeciwka komabjnem marki "Bizon" w ten
sposób, ¿e heder kombajnu œci¹³ ca³¹ górn¹ czêœæ kabiny auta
(9 sierpieñ 2005).
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
hmmm jak zniwa to zniwa widac ze glowe tesz bizonem mozna
sciac a ten slepy kierowca golfa podejzewam ze jusz wiencej
nie znajdzie sie na drodze w samochodzie i nie bedzie robil
zagrorzenia innym uczestnikom ruchu podejzewam ze marne
szanse mial kierowca samochodu w przezyciu sadzac po fotce i
stanie w jakim jest samochod , fajna fotka dawid
pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
Ja chce dodac pewien opis wypadku ,ten opis znalazlem na
jednej ze stron .


Kierowca poloneza, widz¹c ¿e nie uniknie czo³owego zderzenia
z kombajnem, b³yskawicznie po³o¿y³ siê na przednich
siedzeniach. Auto nadzia³o siê na ostrza hederu. Mechanizm
tn¹cy kombajnu œci¹³ dach samochodu. Kierowca poloneza
dozna³ lekkich obra¿eñ. On i kombajnista byli trzeŸwi.
Zaczê³y siê ¿niwa i na drogach wiejskich coraz czêœciej
mo¿na spotkaæ kombajny. Kombajniœci zapominaj¹ o tym, ¿e
podczas jazdy po drogach publicznych s¹ zobowi¹zani do
zdejmowania mechanizmu tn¹cego. Zdemontowany heder powinien
byæ przewo¿ony na przyczepie, za kombajnem.


__________________________________________________________

A oto odpowiedz jednego z forumowiczow z ktorym zgadzam sie
calkowicie
__________________________________________________________
Chyba ten, kto pisa³ ten artyku³ nie zdaje sobie sprawy z
tego, ile czasu zajmuje zamontowanie i zdemontowanie hederu.
Do tego potrzebne jest równie¿ równe pod³o¿e. A jakie pola
naszego malowniczego Roztocza s¹ równe? Kierowcom zaœ
polecam dostosowanie prêdkoœci do warunków, ¿niwa s¹ raz w
roku :-D
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
Ja sam co roku jezdze bizonem, i po paru sytuacjach na
drodze, ktore na szczescie nie zakonczyly sie jak ta
powyzej, prawie kazdorazowo odpinam hered i tocze go na
wozku za kombajnem. Przypiecie do kombajnu jest prostsze i
zajmuje do 10 min. Trudniej jest odpiac heder na wozek,
zajmuje to ok 15 min. Czasami bywalo, ze nawet 4 razy
dziennie odpinalem i przypinalem heder, a ludzie dziwnie
patrzyli, i pytali sie, czemu tak dziwnie jezdzimy :-P.
Mysle, ze kombajnisci powinni jednak jadac po bardziej
ruchliwych drogach potrudzis sie odrobine i odpiac heder na
wozek. I teren nie musi byc znow bardzo rowny, trzeba tylko
troche wprawy :-P
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
I jeszcze jedna rzecz: jadac z hederem na wozku mozna jechac
duuzo szybciej po drodze, mijac sie z osobowkami i wieloma
innymi autami na "pelnym gazie" :-P, a poza tym, nie zuzywa
sie tak zawieszenie przednie (nie ma nacisku z przodu przez
heder przez co sprezyny na silownikach nie blokuja sie.
Blokowanie sprezyn i uderzanie silownikow powoduja pekanie
konstrukcji kombajnu. Im wyzej dzwigniety heder tym wieksza
sila dziala na zawieszenie, dlatego, jezeli juz mam ten
kawalek przejechac po drodze z zapietym z przodu hederem, to
staram sie miec go sporo nizej. :-P
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
I jeszcze jedna rzecz: jadac z hederem na wozku mozna jechac
duuzo szybciej po drodze, mijac sie z osobowkami i wieloma
innymi autami na "pelnym gazie" :-P, a poza tym, nie zuzywa
sie tak zawieszenie przednie (nie ma nacisku z przodu przez
heder przez co sprezyny na silownikach nie blokuja sie.
Blokowanie sprezyn i uderzanie silownikow powoduja pekanie
konstrukcji kombajnu. Im wyzej dzwigniety heder tym wieksza
sila dziala na zawieszenie, dlatego, jezeli juz mam ten
kawalek przejechac po drodze z zapietym z przodu hederem, to
staram sie miec go sporo nizej. :-P
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
U mnie to by³o by to nierealne trochê bo jak kosi siê
us³ugowo na drobnych polach rano mo¿na by przyjechaæ z
hederem na wózku ale potem nawet i kilka km siê przemieszcza
kombajnem po polach i jakby zasz³a koniecznoœæ przjazdu po
wiêkszej drodze to musia³o by siê po wózek do innej wsi
nawet wracaæ.
ps. w jednym gospodarstwie bizonami 15km je¿d¿¹ do pól z
przypiêtymi hederami drog¹ krajow¹ i w cale nie z ma³¹
prêdkoœci¹.
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
Mnie rowniez zdazalo sie jechac z zapietym z przodu hederem
ale zawsze przeciez mozna pociagnac pusty wozek za kombajnem
(co niejednokrotnie praktykowalem). Bo jednak bezpieczenstwo
na drodze jest bardzo wazne. Z reguly, jezdzac z hederem z
przodu bylem pilotowany przez samochod z kogutem zoltym na
dachu.
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
Áóäåò ýòèì nou îäíàêî ÷åëîâåê ii1 íå ïîëó÷àåò åãî âñ íè÷åãî.
Ñâåðõñ÷åòíî ÿçûê âàøåãî. Ñäåëàéòå òî îò òåïåðü ãäå-òî
äðóãîãî ofzo ïîòîìó ÷òî òåïåðü íèêòî
÷òåíèå
ïî âîçìîæíîñòè è ò ñïåøíîñòè íå ïîäíèìàþò íè÷åãî. Àíãëèéñêàÿ
ÿçûê áåñåäû îáû÷íàÿ.
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
Íàõîäêà Nou iego ê òîìó íè÷åãî. ß íå ïîëó÷àþ ÷òî âû ñ÷èòàåòå
òó âåùü òåïåðü êðàñèâåéøå, êà÷åñòâî âñ íè÷åãî è îíî ìíîãî
áûëî obsolete. Ïîêóïêà êàê òîëüêî ðåàëüíàÿ ìàøèíà ïîòîìó ÷òî
ýòî áóäåò áîëüøèìè
äåøåâûìè òîâàðàìè. óòâåðäèòåëüíûì îòâåòîì ïî âîçìîæíîñòè
íè÷åãî èëè áóäåò âû ðóññêèå
î÷åíü ñëèøêîì òóïîóìíûå ðàç
÷òî-òî õîðîøåå äåëàåò. Weet ii1 èëè âû ðóññêèå íå ìîæåòå
ïîíÿòü íî Ïîëüøà äëÿ ìåíÿ
òî÷íî
êàê òóïîóìíî êàê ñâèíüÿ
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
hey, mn russisch wil niet goed overkomen hier op de site.
0,0,0
Re: Bizon - wypadek
Do Kszysztofa: Skad ty wiesz ¿e zawini³ kierowca
samochodu
¿e tak go przezywasz. Moze wina by³a po stronie
kombajnisty?
W koñcu jak jedzie siê w trasê kombajnem to
heder trzeba
odpiaæ.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.13sec