FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #213466 / / Total number of messages: 14 / Thread View Count: 2088 / Add thread to favorites:
TDUDA 213466 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
-2005-08-13- woj.lubelskie
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Witam Tomku!
Czy ten model na zdjêciach to jest Z056/3 czy Z056/7?
Niedawno mia³em przyjemnoœæ widzieæ tego ostatniego. To
rzadki typ. By³ produkowany ju¿ przez spó³kê BIZON a nie
przez FM¯. Z tego co siê dowiedzia³em od w³aœciciela, to ta
wersja nie posiada ju¿ sprê¿yn amortyzuj¹cych heder,
poniewa¿ podobno za bardzo obci¹¿a³y go. Poza tym dŸwignie
na pomoœcie i niektóre inne elementy ma zunifikowane z
Rekordem oraz ma 2 akumulatory hydrauliczne pod pomostem
kierowcy. Mo¿e wiesz coœ wiêcej o poszczególnych wersjach
56-tki? I jeszcze jedno: Czym ró¿ni siê Gigant Z060 od
Giganta Z061? Oba modele maj¹ przenoœnik na ziarno w poataci
œlimaka w odró¿nieniu od Gigant Z083, który ma typowy
przenoœnik ³opatkowy. pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Hej Przemek 15 / masz moze zdjecie tego Bizona o ktorym
pisales? Albo jakies inne zdjecia z Bizonami
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Myœlê ¿e ró¿nice nie s¹ wielkie pomiêdzy 60 a 61 poniewa¿
giganty Z061 na tabliczkach oraz na napisie z ty³u maj¹
wypisane nadal "Z060"(widzia³em 2). Nazwa "Z061" myœlê ¿e
by³a stosowana tylko w literaturze do kombajnu (instrukcje
obs³ugi, katalogi)i ró¿nych informatorach z danymi
technicznymi. Z wierzchu to wiadomo czym sie one ró¿ni¹ a
jeœli chodzi o budowê to prawdopodobnie uk³adem
hydrostatycznym ("Linde" lub "Sundstrand")i model Z061 ma
ju¿ dwa silniki hydrostatyczne(prawy i lewy przy ko³ach) a
Z060 jeden po œrodku.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Witam Przemek!
Niestety ja nie spotka³em siê do tej pory z wersj¹
Z056/7,prawdopodobnie by³a ona produkowana jeszcze w latach
93-94 na specjalne zamówienie lecz w znikomych iloœciach-tym
samym trudno bêdzie j¹ znaleŸæ (raz w og³oszeniu widzia³em
model Z056 z 1994r. przeznaczony na sprzeda¿ wiêc s¹dze ¿e
to by³a wersja o której wspominasz). Gdzieœ w starych
postach dodawa³em model Z056/3 z 1992r. i znacz¹c¹ ró¿nic¹
jaka wystêpuje w stosunku do starszych modeli (w Z056/5 z
1990r. te¿ to jest zauwa¿alne) to przeniesiona z Rekorda oœ
przednia wraz z skrzyni¹ biegów.
Ten kombajn na fotografii powy¿ej niestety nie wiem jakie ma
oznaczenie nie by³o mo¿liwoœci przyjrzenia siê.

P.S. W jakich rejonach widzia³eœ ten model Z056/7?
Pozdrawiam Tomasz
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Ten Z056/7 widzia³em w Czy¿ewie ko³o P³ocka, woj.
mazowieckie. Trudno mnie powiedzieæ kiedy, lae na pewno
zamieszczê jego zdjêcie jak tylko bêdê móg³. Zdjêcie jednak
robi³em w gara¿u od ty³u, wiêc trudno bêdzie go dobrze
oceniæ i rozró¿niæ od innych. Faktycznie jest to rocznik
1994 mimo ¿e w ksi¹¿ce wydanej na 50-lecie kombajnów z
P³ocka produkcja Z056 trwa³a do 1992r. Doda³eœ fotkê Z056/3
z 86r. Js widzia³em pomarañczowy Z056/5 z 87r., wiêc mo¿na
przypuszczaæ, ¿e to by³ pierwszy rok produkcji Z056/5. Jego
zdjêcie te¿ zamieszczê. S³ysza³em, ¿e Bizony pomarañczowe
by³y produkowane na eksport i rolnicy sobie je bardziej
chwal¹ od ich czerwonych braci. S³ysza³ ktoœ mo¿e, ¿e
Rekordy na ¿yczenie by³y wyposa¿one w napêd hydrostatyczny?
Niedawno mia³em po raz pierwszy zobaczyæ Bizona Z020 Zagon.
W rzeczywistoœci to spora maszyna. Ten akurat model
przemalowano na niebiesko i znowu niestety zdjêcia robi³em w
ciemnej stodole a sam komajn by³ zastawiony czym siê da ze
wszystkich stron
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Wersje Z056/3 to praktycznie ka¿dy Bizon Super Z056
wyprodukowany w latach 1984-1987 gdy¿ na ka¿dej tabliczce
znamionowej z tych lat tak pisze (np.post 171015 przedstawia
Z056/3 z 87r.) Natomiast numer Z056/5 zaczeto wybijaæ na
tabliczkach te¿ od 1987r.zasadnicz¹ zmian¹ jaka w nim
zachodzi to wprowadzenie rewersu czyli cofania podajnika.Co
do pomarañczowych Bizonów to spotka³em siê z takim
twierdzeniem i¿ by³y w nich solidniejsze blachy w porównaniu
do tych u¿ywanych w czerwonych Bizonach.
Rekordy z napêdem hydrostatycznym by³y produkowane g³ównie z
przeznaczeniem na export,kilka zdjêæ na pewno siê znajdzie w
starych postach.
Pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Znakomicie się prezentuje ten kombajn. Nic nie było kombinowane i pewnie garażowany.

Natomiast Bizon Z056/7 wygląda np tak:

0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.095sec