FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #213800 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 1001 / Add thread to favorites:
Przemek15 213800 78 Bizon BS Z110 either
Bizon BS Z110
The photo comes from original brochure
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Sorry, ale nie wiem co siê dzieje z postem Dynamic'a!!!
Niechce siê normalnie otworzyæ a zamieœci³em tam sporo
informacji na jego temat.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Tomku!
Ty kiedyœ zamieœci³eœ zdjêcie Giganta z ksi¹¿ki Jerzego
Stefañskiego na XXX-lecie produkcji kombajnów w P³ocku.
Tylko, ¿e w ksi¹¿ce podpisany jest on jako Z060, a Ty
podpisa³eœ, ¿e to Gigant Z061. Mo¿e to i jest faktycznie
Z061, ale jak to rozpozna³eœ?

Do Dawida!
Jakieœ pó³ roku temu zamieœci³eœ zdjêcia dwóch Gigantów
(jeden bez kabiny a drugi sta³ ko³o starego Claas'a na
podwórzu) i napisa³eœ, ¿e to Z061 Gigant z 1988r. Tylko, ¿e
w tym roku nie produkowano ju¿ ani Giganta Z060 ani Z061
(produkcjê Z060 skoñczono w 1982r. - dane z FM¯).
Poza tym na w³asne oczy widzia³em Giganta Z083 (i jego
tabliczkê)z 1987r., wiêc dalej produkowano ju¿ tylko t¹
wersjê. Poza tym gdzie Ty widzia³eœ te Giganty Z061 podczas
¿niw (bodaj¿e taki pomarañczowy z 1980r. i drugi czerwony z
1981r.) niedawno zamieszczone? Jakie to okolice Polski?
Jeœli mazowsze to podaj szczegó³y? S³ysza³em o Gigancie Z060
ko³o Mszczonowa.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Czeœæ, tamten Gigant Z061 co wtedy zamieœci³em go bez hederu
jak sta³ i napisa³em 88r. to on faktycznie jest z
r.1980(podczas ¿niw siê lepiej przyjrza³em i widaæ ¿e jest
przebite 0 na 8)i post 204801 przedstawia tego giganta
podczas ¿niw. Oczywiœcie pomimo ¿e jest to Z061 na tbliczce
jest Z060 i to ju¿ jest fabrycznie.
Natomiast na pomarañczowym choæ jest te¿ Z061 jak widaæ z
ty³u widnieje napis Z060.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
hehe - woj. Podkarpackie :-D
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Ja osobiœcie Bizona Z061 rozró¿niam poprzez ³atwy
sposób.Mo¿na to stwierdziæ po u³o¿eniu rury wysypowej ziarna
która jest tak samo obsadzona jak w Z083
(w modelach Z060 by³a ona wy¿ej),a powy¿ej niej widaæ
wystaj¹cy elemant (wydaje mi siê ¿e to jakaœ pompa) którego
w Z083 nie ma. Proponuje wzi¹œæ pozapisywaæ zdjêcia i
porównaæ je miêdzy sob¹,ró¿nice widaæ wyraŸnie.
Pozdrawiam
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.08sec