FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #213951 / / Total number of messages: 12 / Thread View Count: 2325 / Add thread to favorites:
TDUDA 213951 78 Bizon Rekord Z058 either
Bizon Rekord Z058
1987r. przeznaczony na sprzeda¿
-2005-09-28- woj.dolnoœl¹skie
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Tomku!
Dopiero teraz siê dok³adniej przyjrza³em tym Gigantom.
Gigant Z060 faktycznie ma wy¿ej rurê i to w dodatku mi siê
wydaje, ¿e ona jest na obs³ugiwana rêcznie (widzê linkê)?
Oprócz tego rury w Z060 s¹ na ka¿dym zdjêciu bia³e, choæ
mog¹ byæ przemalowane i to nie jest pewny wyró¿nik.
Zauwa¿y³em te¿, ¿e niektóre Giganty maj¹ trochê inne
u¿ebrowanie przy silniku (zachodzi na 2 blachy). W takim
razie Gigant na poœcie 32751 to Z061, a nie jak podpisano
Z060? Sk¹d wiesz, ¿e Gigant na Twoim poœcie 124991 to Z060
(czy z przeciwnej strony te¿ da siê rozpoznaæ)? I jeszce co
do Giganta bez kabiny (170736) to on nie mo¿e byæ z 1988r.,
bo wtedy by³y tylko Z083, a na zdjêciu jest Z060 albo
Z061(tylko który?), poniewa¿ ma 4 ³añcuchy w gardzieli, a
nie 3 jak Z083. Bardziej przemawia ¿e to Gigant Z061, bo
napiane, ¿e ma czerwon¹ rurê. Jeszcze mam proœbê Tomku,
¿ebyœ jednak przes³a³ mi zeskanowane dane techniczne z
folderu Giganta, który kupi³eœ na allegro.
Dziêki
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Jesli chodzi o Giganta bez kabiny to by³ on pierwszym
gigantem jakiego mia³em okazjê widzieæ wiêc jeszcze nieby³em
obeznany w ró¿nicach, podpisuj¹c go Z060 1988r. sugerowa³em
siê danymi zamiszczonymi w og³oszeniu(brak tabliczki
znamionowej), w dodatku widaæ jak on tam by³ upchniêty.
Teraz kiedy widzia³em ju¿ kilka gigantów widaæ ¿e ten bez
kabiny jest to model Z083.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Witam mam pytanko mam NH kupinego w P³ocku czy jego fotki
moge zamieœci tu czy w dzile NH ??...Bo o fotki Bizona zo-56
sie nie pytam...
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Przemek na poscie 124991 to ciê¿ko mi stwierdziæ czy jest to
Z060 czy Z061 wtedy jeszcze nie wiedzia³em o wersji Z061
wiec podpisa³em go Z060.Podaj mi e-mail to podeœle Ci ten
prospekt.

Do tomka
Jeœli jest to ¿ó³ty NH to dodaj go do kategorii "New
Holland"
W kategorii Bizon sugerowa³bym wrzucaæ tylko zdjêcia Bizona
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Mój mail: topliner@wp.pl
Czy ktoœ tutaj interesuje siê te¿ innymi kombajnami, np.
Fortschritt? Widzia³ ktoœ kiedyœ mo¿e kombajn Dronningborg w
swojej okolicy? Ja widzia³em moedl D1200, ale nie
przyjrza³em mu zbyt dobrze. Móg³by mi ktoœ dok³adnie
wyjaœniæ na czym polega w kombajnie napêd hydrostatyczny
jazdy albo jakiœ schemat? Z tego co wiem, to z silnika idzie
napêd p³askim paskiem na pompê o zmiennej wydajnoœci,
nastêpnie przewody do silnika hydraulicznego (taka
przek³adnia hydrauliczna) i co dalej? Jaka jest ró¿nica:
napêd hydrauliczny, a napêd hydrostatyczny?
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Ró¿nica jest taka ¿e uk³ad hydrostatyczny s³u¿y do napêdu
kó³ oraz sterowania prêdkoœci¹ jazdy a uk³ad hydrauliczny do
sterowania skrêtami kó³ oraz innymi elementami roboczymi
kombajnu(podnoszeniem hederu i nagarniacza, przek³adni¹
bezstopniow¹ bêbna, rur¹ od ziarna itp.)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.101sec