FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #215149 / / Total number of messages: 14 / Thread View Count: 1660 / Add thread to favorites:
TDUDA 215149 78 Bizon Rekord Z058 either
Bizon Rekord Z058
1989r.
-2005-10-01- woj.ma³opolskie
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Ciekawe czy ta felga niebieska i te czesci niektore to sa
wymieniane:-\ .
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
hej tomek mzasz mo¿e jakiœ nr gg ?? odp mam do ciebie pare
pytani
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Czesc Kamil. Fajnie , a czy posiadacie kombajn w Polsce
.Jesli tak to jaki.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Tak pytam z ciekawosci, czyli mieliscie 10 Bizonow >< Moze
masz jakies fotki z Polski>?< Jesli tak to umiesc je na
FPhoto;-)
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Niestety pojawi³a siê kolejna osoba do odstrza³u,a szkoda bo
to forum powinno siê rozrastaæ.Takie osoby jak ta prêdzej
czy póŸniej musz¹ siê liczyæ ze zbanowaniem.W tym momencie
wpad³eœ przytaczaj¹c niektóre s³owa po rozmowie ze mn¹ na
gg. Nie potrafisz zinterpretowaæ s³owa "przyczajka" które
oznacza robienie zdjêæ z ukrycia na maksymalnym zoomie bez
obawy zostania zauwa¿onym przez operatora (w tym przypadku
doda³eœ tutaj 2 w tym jest Rekord Z058 który tak negatywnie
komentujesz,a problem zachodzi w tym i¿ z mojej strony nie
ma ¿adnych obaw co do sfotografowania tego kombajnu
vis-a-vis i nie przejmujê siê tym czy jestem widziany przez
kombajnistê czy nie- staram siê robiæ zdjêcia z jak
najlepszej perspektywy). Po drugie nie masz ¿adnych praw do
decydowania czy mam umieszczaæ zdjêcia tej maszyny czy te¿
nie,od tego jest ADMIN i tylko on mo¿e mi to
zabroniæ.Popadasz w b³¹d uznaj¹c mnie za jakiegoœ maniaka
tylko polskich maszyn,zarówno interesuje mnie zachodni
sprzêt jak i polski choæ ja skupiam swoj¹ uwagê na polskim
Bizonie który by³ exportowany do 24 krajów œwiata,by³
ceniony i cieszy³ siê wielkim uznaniem - to samo mo¿na
dzisiaj powiedzieæ o zachodnim sprzêcie którego z roku na
rok pojawi¹ sie coraz wiêcej na naszym rynku.Jak dot¹d nie
widzê aby wszyscy siê tutaj bulwersowali iloœci¹ zdjêæ jakie
nadsy³am,tylko nagle pojawia siê taki "Kamil" który nic
nowego na tym forum nie potrafi wnieœæ,¿adnych zdjêæ oraz
konkretnych opinii i faktów.
Na koniec chcia³bym zasugerowaæ abyœ nastêpnym razem, zanim
coœ dodasz dobrze przemyœla³ to co piszesz gdy¿ chamstwo
jakie reprezentujesz szybko mo¿e zostaæ zunicestwione. Nie
zmieniaj nicków gdy¿ jest to proste w ustaleniu i d³ugo na
tym forum nie zabawisz. ¯egnam
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Jestem z Tob¹ Tomek . :-D Taki cwaniak jak Kamil nie ma tu
nic do powiedzenia, jest on jedynie pionkiem w grze , nie
przejmuj sie tym baranem co on wygaduje bo to szczeniak
jakis z zawodówki pewnie co nie wie nic o Bizonie a gada
g³upoty
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.113sec