FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #223354 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 746 / Add thread to favorites:
TDUDA 223354 61 Ursus C-362 either
Ursus C-362
1984r.
0,0,0
Re: Ursus C-362
.
0,0,0
Re: Ursus C-362
.
0,0,0
Re: Ursus C-362 pomocy
Mój kolega ma taki traktor - C-362 - i ma problem z pomp¹
hydrauliczn¹, a konkretnie z jej napêdem. Orginalnie pompa
ta zamontowana jest z przodu silnika na wprost wa³u
korbowego i napêdzana jest od wa³u korbowego, poprzez
nakrêtkê mocuj¹c¹ ko³o pasowe i jakiœ wa³ek o d³ugoœci oko³o
25 - 30 cm. Nie znam szczegó³ów, ale prawdopodobnie w tym
uk³adzie napêdowym pompy hydraulicznej jest jakiœ element
podatny, coœ jakby sprzeg³o kulkowe, które zabezpiecza ten
wa³ek przed niszcz¹cym dzia³aniem drgañ od wa³u i niweluje
przeci¹¿enia wynikaj¹ce z niewspó³osiowej pracy pompy i wa³u
korbowego. Wszelkie próby po³aczenia na sztywno pompy z
wa³em korbowym koñcz¹ siê uszkodzeniem tego po³aczenia.
Podobno rozwi¹zaniem tej sprawy jest zamontowanie pompy
hydraulicznej od C-360 w tylnym moœcie, tak jak to jest w
C-360. Wiecie moze jak orginalnie napêdzana jest ta pompa w
C-362? Ja nie widzia³em tego na oczy, opisujê to tak jak mi
kolega opisa³. Mo¿e ktoœ ma na sprzeda¿ taki orginalny wa³ek
napêdu pompy hydraulicznej do C-362? Bêdê wdziêczny za
wszelkie informacje i kontakty. Moje gg 5204885 :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.081sec