FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #225002 / / Total number of messages: 20 / Thread View Count: 2340 / Add thread to favorites:
Jozek 225002 57 Zetor 7711 either
Zetor 7711
Good Tractor
:-P
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
Konkretna maszyna, wiêcej takich fotek. Ta maszyna mi siê
naprawde podoba, jednak Zetor ma swoj¹ klase:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
jakby cie by³o staæ na ARESA to te¿ byœ ZETORA napierXXX
0,0,0
Re: Zetor 7711
Owszem Zetor ma tak¿e swoje zalety. Jeszcze tak bêdzie, ¿e
wszyscy bêd¹ wracaæ do Zetorów. IdŸ siê walnij m³otkiem w
³eb.
0,0,0
Re: Zetor 7711
Ja bym na twoim miejscu pierdoln¹³ go w t¹ pust¹
pa³ê...:-DTakie g³upoty zachowaj dla siebie...;-);-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
hehe fakt zetor ³adny i ma co ciagnac ale ja jednak jestem
za ursusami moim zdaniem 1614 to jest cos fakt ze przy
zetorze odpada z wygladau ale si³a nie za bardzo pozdraiwam
0,0,0
Re: Zetor 7711
Fakt Wisnia. Starsze 1614 to by³y naprawdê bardzo dobre
ci¹gniki, ale te ju¿ póŸniejsze to nie by³y ju¿ tak dobre.
Jeœli porównasz 1634 i Zetora 16245 to 1634 nie ma szans,
g³ównie pod wzglêdem wykonania. A jeœli chodzi o tego 7711
to ta przyczepa nie stanowi dla niego ¿adnego wysi³ku i dwie
tak¿e. Najwiêkszy ciê¿ar ³adunku wraz z przyczepami jaki nim
ci¹g³em wynosi³ 24t i radzi³ sobie z nim. Kiedyœ Ursusy to
robili naprawdê dobre, ale w póŸniejszym czasie to Zetor
zacz¹³ go wyprzedzaæ. Takie ci¹gniki jak C-4011 i C-328 to
by³y nie do zdarcia i pocz¹tkowe z tych wiêkszych tak¿e.
0,0,0
Re: Zetor 7711
Zgadzam siê ¿e te nowsze du¿e ursusy s¹ s³abo wykonane, o
takich samych zetorach siê niewypowiadam poniewa¿ w moim
regionie nie s¹ rozpowszechnionymi ci¹gnikami(bodaj¿e
widzia³em tylko jednego 8011 i dwa 16145). Natomiast
chcia³bym siê skupiæ na tych mniejszych zetorach(5211-7745)
W szkole rolniczej gdzie chodzi³em mieli kiedyœ Zetora 5211
<post: 156348> niestety sprzedali na przetargu w pierwszym
roku kiedy tam posz³em wiêc nie mam na jego temat w³asnych
opini, natomiast jeden pracownik muwi³ ¿e by³ dobrym
ci¹gnikiem do nauki jazdy i do transportu a podczas prac w
polu siê niezabardzo spisywa³. Z drugiej zaœ strony widzê ¿e
takie zetory s¹ jednymi z tych ci¹gników którymi mo¿na wiele
zdzia³aæ i w kilkuset hektarowym gospodarstwie(niedaleko
mnie Zetor 7211 <post: 156349 i 153153> u¿ywany jest na
300ha do oprysków i siewu kukurydzy i siê dobrze spisuje) w
innym du¿ym gospodarstwie Zetor 7211 równie¿ nale¿y do
najbardziej wyko¿ystywanych ci¹gników(pracuje z
opryskiwaczem, bronami, pras¹ Z224, rozsiewaczem nawozów).
Ponadto jeden prywatny gospodarz ma Zetora 7711 którym bez
problemu ci¹gnie 5cio skib. p³ug.
Zetory 5211 i pochodne mi siê od dawna bardzo podobaj¹ :-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
ok jozek
moj ojciec za dobrych lat jak robi³ w spo³dzielni to jedzi³
1614 zn na poczatku 1201 potem 1604 i 1614 mowi³ ze ciagniki
by³y naprawde dobre silne itp ale niestety mi tych czasow
nie by³o pamieatc za ma³y by³em hehe
wiecej zdjec u1614 a swoja droga racje nowe zetory
wyprzedzaja ursusa a i moj tatko tez jozek:)
0,0,0
Re: Zetor 7711
ile ciagno³es????? to co to mia³es za przyczepy:)
0,0,0
Re: Zetor 7711
Trudno sobie to wyobraziæ, ale to by³y dwie 4,5t z
podwójnymi burtami, na których by³o 20t wapna + masa tych
przyczep i radzi³ sobie ten Zetor, bo to jest naprawdê
bardzo dobry ci¹gnik.
Pozdro Wisnia i dla Twojego Taty równie¿!
0,0,0
Re: Zetor 7711
ok:)
0,0,0
Re: Zetor 7711
A Ty czym siê obecnie zajmujesz Wisnia?
Pozdro!
;-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.162sec