FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #225167 / / Total number of messages: 10 / Thread View Count: 1077 / Add thread to favorites:
erwin 225167 78 z056 super 1990 either
z056 super 1990
kolesie odpierwiastkujcie siê od Tomka i innych fanów bizona
ka¿dy ma jakieœ upodobania .dodam tylko ze claas tez ma wady
bo jeŸdzi³em nim 4 sezony nieda sie kosic gdy wilgotnoœæ
ziarna jest ponizej 17%=beret.a serwis jest do bani a
eksploatacja jest droga jak h.. wytrz¹sacze sie niszcza
szybko a o klepisku juz nie wspomne.
BIZON to jest kombajn
BIZON is COOL
BIZON 4 EVER
BIZON BIZON BIZON
0,0,0
Re: z056 super 1990
Co Ty piepszysz koleœ!!!
Bizon jest awaryjny i siê ci¹gle psuje. My w tym sezonie to
nic nie musieliœmy wymieniaæ w naszym Claasie. Chyba
jeŸdzi³eœ jakimœ zdezelowanym mercatorem i siê nie znasz.
Bizon wogóle nie ma nawet profesionalnego serwisu. To jak
taki œwietny kombajn to czego jest ma³o wydajny i go nie
produkuj¹. W bizonie klepisko szybko siada po ma³ym
kamieniu, a w Claasie wszystko jest trwalsze i wiêcej mth
zrobisz bez napraw!!!
0,0,0
Re: z056 super 1990
Ty koleœ jesteœ niepowa¿ny!!!
Niby czego wytrz¹sacze szybko siadaj¹ i dlaczego niby nie da
siê kosiæ zbo¿a poni¿ej 17% wilgotnoœci!!!
0,0,0
Re: z056 super 1990
W ka¿dej agromie w sprzeda¿y s¹ czêœci zamienne do
biznów(Z056 i rekord) jeœli chodzi o giganty zgadzam siê z
wami ¿e jest z tym gorzej, choæ s³ysza³em ¿e czêœci do
gigantów s¹ dostêpne poniewa¿ w p³ocku maj¹ jeszcze zapasy.

Pozatym trzeba byæ œlepym ¿eby niewidzieæ ¿e "smoku" to
jesteœ Ty, szanowny Józku tylko pod innym nickiem, skup siê
lepiej na robieniu zdjêæ a nie na zabawianiu siê w ten
sposób bo wszystkie zdjêcia jakie do tej pory zamieœci³eœ
niezale¿nie od tego czy jest na nich Claas, Zetor czy te¿
Bizon s¹ spox.
0,0,0
Re: z056 super 1990
Drogi Dawidzie.
Oto¿ Smoku to nie jestem Ja tylko mój kuzyn, a ma on takie
zdanie jak Ja, mo¿e dlatego, ¿e jesteœmy bardzo bliskimi
kuzynami. On ca³e ¿niwa pomaga nam w pracach, wiêc jest w
stanie odrózniæ z jak¹ wydajnoœci i komfortem pracuje siê na
Claasie, a jak czêsto psuje siê Bizon i jak¹ ma wydajnoœæ.
Nie posiada on gospodarstwa, ale siê interesuje tym i czêsto
nas odwiedza.
P.S. Myœlê, ¿e mi wierzysz.
Pozdrawiam!
0,0,0
Re: z056 super 1990
S¹ spory o Bizona fakt nie jest to za dobra maszyna ale
weœcie to pod uwage ¿e nie kazdego stac na zakup zachodnich
maszyn np JD czy claas i m³óca dalej starymi Bizonami
pozatym czesci sa dro¿sze do zachodnich kombajnów niz do
bizona Bizona naprawisz sam albo z pomoæa sasiada a w
zachodnich maszynach juz nie ze wszytkim poradzisz sobie
samemu i musisz czekaæ na serwis zeby przyjecha³ i pomóg³
fakt fajne sa zachodnie maszyny typu claas czy JD i o wiele
wydainiejsze niz Polski Bizon Bizony s¹ i bêd¹ w naszym
kraju wkoñcu to nasza produkcja Bizon ma zwolenników i
przeciwników i tak bêdzie zawsze gdyby go udoskonalili
troche to mog³o by byc cos z tego kombajnu ale w Polsce
naj³¹twie zaprzestac produkcji lub zamkn¹c fabryke W P³ocku
teraz sk³adaja New Hollanda napewno jest to lepsza maszyna
niz nasz bizon jak kazda zachodna maszyna wszytko ma swoje
plusy i minus maszyny rolnicze tez Ja jestem zwoleninikiem
zachodnich maszyny i niech bedzie ich jak nawiecej w Polsce
bo co tu duzo mówic sa o wiele lepsze czy to ciagniki czy
kombajny mój wujek zamieni³ Bizona 20 letniego na jd 2054 i
fakt nie ma porównania w wydajnosci nie mówiac o warunkach
pracy i komforcie taka jest prawda a Bizon niech sobie
bedzie on mi osobiœcie nie przeszkadza pozdro dla wszytkich
przeciwników i zwolenników bizona
0,0,0
Re: z056 super 1990
Bizon to przynajmniej ma wygl¹d i sieje postrach na drodze
gdy jedzie :-D a na przyk³ad takie kombajniki jak epple
mobil i te inne z hederem 2,5 to wygl¹daj¹ jak m³ocarnie :-D
0,0,0
Re: z056 super 1990
Hahaha.... Trzymajcie mnie ludzie, bo upadnê. Bizon jak
jedzie po drodze to smiech budzi.
0,0,0
Re: z056 super 1990
Sorryyy heh bizon wygl¹d mo¿e ma...;-)Ale to i tak niez³y
cyrk na czterech kó³kach:-D Istny mupet show...;-)
0,0,0
Re: z056 super 1990
Kombajn Bizon jest maszyną sentymentalną. Dyskusja na temat rozwiązań technologicznych nie powinna mieć miejsca. Faktycznie gdyby ktoś posiadający tysiące hektarów, zakupił kilka trzydziestoletnich bizonów do skoszenia swoich pól mógłby żniw danego roku nie skończyć, a jego koledzy po fachu posiadający nie mniejsze gospodarstwa mogli by być zadziwieni.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.105sec