FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #233126 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1156 / Add thread to favorites:
Jozek 233126 61 Ursus 1654 either
Ursus 1654
AgroShow Benary 24.09.2005r.
;-)
0,0,0
Re: Ursus 1654
czeœæ. ursus 1954 ró¿ni siê od 1934 hyba tym ¿e ma silnik
spe³niaj¹cy normy ekologiczne?
0,0,0
Re: Ursus 1654
CzeϾ.
Nie wiem dok³adnie. Ale ma on inaczej umieszczony t³umik, a
tak¿e ma podan¹ moc 160km a 1634 155km. To jest 1654 a nie
1954.
Pozdrawiam ;-)
0,0,0
Re: Ursus 1654
sorry, myœla³em o 1954 i tak mi siê napisa³o. pamiêtam ¿e
jakieœ 3 lata temu jak goœæ z ursusa siê wypowiada³ w tv
hyba przy okazji polagry to w³aœnie mówi³ przy 1954 ¿e jest
to najnowsza wersja z silnikiem "ekologicznym". tak wiêc
mo¿liwe ¿e póŸniej i w 1634 za³o¿yli silnik spe³niaj¹cy te
normy i tak powsta³ pewnie 1654, musia³y to byæ inne silniki
to i moc tak jak muwisz nieznacznie siê mo¿e ro¿niæ.
pozdrawiam
0,0,0
Re: Ursus 1654
A jest taki model 1954? Bo 1934 to wiem.
;-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.07sec