FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #233717 / / Total number of messages: 22 / Thread View Count: 2903 / Add thread to favorites:
Krystian 233717 78 Bizon BS Z110 either
Bizon BS Z110
Kombajn ten zosta³ wyprodukowany w 2001r jednak na
w³aœciciela czeka³ a¿ do 2004r.Maszyna ta jest dosyæ
intensywnie eksploatowana -w pierwszym sezonie przepracowa³a
oko³o 600mth. Gdy robi³em te zdjêcia na liczniku by³o nieco
ponad 800mth, jednak w gospodarstwie tym wiêkszoœæ area³u
zajmuje kukurydza - kombajn przyjecha³
na pierwsze próbne koszenie w tym sezonie.
Ogólnie rzecz bior¹c nie za wiele tych maszyn jest w naszym
kraju [moim zdaniem oko³o 250-300 szt],dlatego poni¿ej
zamieszczam kilka zdjêæ charakteryzuj¹cych te kombajny.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
:-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
:-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
:-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Wnêtrze kabiny [prze³¹czniki œwiate³ i klimatyzacji]
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Napewno kombajn ten mia³ zostaæ wyexportowany na Bia³oruœ
gdzie zamówiono 300szt. tych maszyn lecz jeœli przysz³o za
nie zap³aciæ okaza³o siê ¿e starczy³o im tylko na po³owê.
Tak¿e 150 szt. zosta³o na placu przyfabrycznym,P³ock liczy³
na zap³atê lecz kiedy ona nie nap³ynê³a w 2003r. wystawili
je na nasz rynek po cenie nowego. Niestety za tak¹ cenê nie
by³o chêtnych,dopiero w 2004r. dali na nie upust cenowy i
wszystkie znalaz³y w³aœciciela w ci¹gu miesi¹ca. :-)
Dowiedzia³em siê tych informacji od osoby która takim
sposobem zakupi³a BSa którego dodawa³em na poprzednim
zdjêciu. Co do iloœci BSów w Polsce te¿ s¹dzê ¿e nie ma ich
zbyt wiele,wyprodukowano ich ponad 1000 szt. lecz znaczna
czêœæ zosta³a wyexportowana.
Pozdrawiam

P.S. Bardzo ³adne fotki,Krystian masz mo¿e gadu-gadu?
Chêtnie bym zada³ Ci kilka pytañ poza forum. ;-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Niestety zdjêcie wysz³o przeœwietlone
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Sita zosta³y wymienione na "kukurydziane". Na pierwszym
planie sito górne , nastêpnie sito wstêpne i podsiewacz.
Klepiska oczywiœcie te¿ trzeba by³o wymieniæ - a w tym
kombajnie jest ich trochê.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
A tak wygl¹daj¹ wytrz¹sacze bêbnowe - jest ich piêæ i na
pewno przy zbiorach kukurydzy lepiej sprawdzaj¹ siê od
wytrz. klawiszowych. Wpierwszych egzemplarzach BS-ów w
czasie zbiorów kukurydzy nie wytrzymywa³ separator- urywa³y
sie jego elementy robocze ,na szczêœcie pó¿niej to
poprawiono
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Kombajn wspó³pracuje z przystawk¹ Geringhoff PCA.
Charakteryzuje siê ona tym , i¿ na ka¿dy rz¹d obrywanych
roœlin przypada jeden walec [zamiast drugiego zamontowane s¹
sta³e ostrza].
JakoϾ pracy rozdrabniacza jest dora , czasami jednak
roœliny urywaj¹ siê i trafiaj¹ do m³ocarni
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Kombajn posiada poziomowanie hederu, oczywiœcie w czasie
zbiorów kukurydzy nie mo¿na z niego skorzystaæ - przystawka
nie posiada czujników przekazuj¹cych informacje o ukszt.
terenu.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
fajny kombajn jak na nasze polskie warunki(finansowe
te¿
zapewne).A w³asnie mo¿esz mi powiedzieæ ile
kosztuje taki
u¿ywany kombajn bo jestem bardzo ciekawy?
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Zdjêcie zrobione kilka dni pó¿niej
Do TOMASZA:
Jeœli chodzi o gadu gadu to nie korzystam z tego
dobrodziejstwa [bez tego zdarza mi siê zasiedzieæ za
komputerem]. Napisz na moj¹ skrzynkê krystian4803@wp.pl
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Kombajn ten kosztowa³ z tego co wiem 250 tys.
Przy okazji czy ktoœ coœ wie o montowni tych maszyn na
Ukrainie tzn: czy te maszyny jeszcze tam produkuj¹ ,czy by³y
modernizowane , w jakich barwach by³y malowane itp.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Co do BSów na Ukrainie to s¹dzê ¿e s¹ one nadal montowane w
fabryce "Malyshev Plant" w Charkowie pod nazw¹ "Zubr". Tylko
15% gotowych czêsci pochodzi z Polski pozosta³a reszta
wytwarzana jest u nich.
Foto kombajnu jest te¿ w poœcie 13371 przedstawia model z
2002r. i poza naklejkami nie ma w nim zasadniczej ró¿nicy.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Ten sam kombajn produkowany w Charkowie.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Dziêki Tomku za informacje i zdjêcie , które doda³eœ
Pozdrowienia
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.12sec