FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #234796 / / Total number of messages: 1 / Thread View Count: 368 / Add thread to favorites:
Krystian 234796 78 Vistula either
Vistula
Tym razem coœ bardzo w stylu retro. Vistula , model KZB-3B
[najprawdopodobniej bo nie mia³em okazji porozmawiaæ z
w³aœcicielem]. Coraz mniej spotyka siê tych maszyn [ co jest
jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem]. Stare maszyny
jednak maj¹ w sobie wiele uroku ,a gdy s¹ jeszcze zachowane
w dobrym stanie.
Ciekaw jestem, czy zachowa³y siê gdzieœ jeszcze jakieœ
egz. kombajnu ¯MS-4 [poza muzeum oczywiœcie - s³ysza³em ,¿e
jest taki w Szereniawie]. Produkcjê tej kopi radzieckiego
S-4 ,zakoñczono w 1959r. Dziœ raczej ciê¿ko by nim by³o
cokolwiek zbieraæ [by³ przystosowany do koszenia plantacji
o plonie nie przekraczaj¹cym 1,5 t/ha.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.05sec