FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #256301 / / Total number of messages: 14 / Thread View Count: 1188 / Add thread to favorites:
Krystian 256301 78 Bizon BS Z110 either
Bizon BS Z110
Trzeba przyznaæ, ¿e w³aœciciel dba o swój kombajn - a na
pewno stan zewnêtrzny maszyny jest niemal idealny.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Rzeczywi¶cie co do estetyki trzeba przyznaæ i¿ maszyna
jest
w idealnym stanie.Jak miarkujê musia³ zostaæ sprowadzony
zza
granicy poniewa¿ napisy BS 5110 wskazuj± wersjê
exportow±
modelu Z110 chyba ¿e w³a¶ciciel posiada go od nowo¶ci.
Zastanawiaj± mnie te¿ dodatkowe 3 trójk±ty umieszczone
powy¿ej standardowego bia³ego paska.Pierwszy raz spotykam
siê z takim wzorem chocia¿ wygl±da to na fabryczny
orygina³.
Bardzo ³adne zdjêcia
Pozdrawiam TOMASZ
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Nie posiadam informacji z pierwszej rêki - kukurydza by³a
zbierana us³ugowo - ale to raczej pierwszy w³aœciciel
kombajnu. Œwiadczy o tym choæby stan kombajnu, widzia³em ju¿
kilka BSów z podobnego rocznika ze znacznie mocniej
odciœniêtym piêtnem mijaj¹cego czasu.
Jeœli chodzi o oznaczenie kombajnu, to wydaje mi siê, ¿e bez
wzglêdu na to na jaki rynek by³y przeznaczone, otrzymywa³y
symbol 5110. Wyj¹tek stanowi¹ pierwsze egzemplarze, które
posiada³y jednak zupe³nie inny wzór naklejek [jest ich
kilka w starszych postach].
"5" zosta³a zast¹piona literk¹ "Z" pocz¹wszy od 1996r - no
tak przynajmniej wynika z moich obserwacji.
Jeœli zaœ chodzi o te dodatkowe wzorki, to chyba efekt
inwencji twórczej w³aœciciela.

Pozdrawiam
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.13sec