FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #266370 / / Total number of messages: 36 / Thread View Count: 8333 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
krzysztof 266370 61 ursus 4512 either
ursus 4512
ursus 4512
0,0,0
Re: ursus 4512
ursus 4512
0,0,0
Re: ursus 4512
Ursus 4512 - najlepsza maszyna pod s³oñcem, normalnie
kocham te ursuski ze star¹ jeszcze mask¹ :-):-):-). Tylko
dobrze mieæ szerokie laczki (najlepiej od U 5312), nie wiem
wogóle kto zak³ada³ takie w¹skie ogumienie (jak widaæ na
zdjêciu) do tak du¿ych ci¹gników jakimi s¹ U 4512:-P. Ten
ci¹gnik jest bardzo oszczêdny - pali mniej ni¿
Szeœædziesi¹tka, a ma o 14KM wiêcej i do tego jeszcze ten
dŸwiêk ... (jakby mia³ za³o¿on¹ turbinê):-D. Ursus 4512
doskonale pe³ni swoj¹ rolê w transporcie (posiada szybk¹
skrzyniê biegów) jak i jest œwietny do pracy w polu -
niesamowity udŸwig podnoœnika i jest zwrotny niczym Ciapek,
no ju¿ nie wspomnê o jego mocy - 66KM ale bez problemu
chodzi w trójce Atlasa. W dodatku posiada komfortow¹ kabinê
z ogrzewaniem, szyberdachem i uchylanymi szybami (tylna i
boczne). Wszystkie te szczegó³y sprawiaj¹, ¿e najlepiej by
siê nie chcia³o wychodziæ z tego traktorka ... Pozdro.
PAPAPA ;-);-);-)
0,0,0
Re: ursus 4512
Sk±d w 4512 moc 66 KM?? Producent deklaruje moc 60 KM,
czyli
44,1 kW x 1.359621 KM = 59,96 =~ 60KM. No chyba ze masz
jakis nowszy egzemplarz, chyba 4514 aktualnie maj±
silnik 66
KM. Je¶li jest tak, ¿e 4512 ma 66 KM to nie ma
sensu
porównywanie tego ci±gnika z C-360 ok 25%
wy¿sz± moc, lepiej
porównaæ ten ci±gnik do Zetora 7211

Zgadzam siê , ze te pierwsze wydania ze star±
mask± s±
bardziej klasyczne ;-)
0,0,0
Re: ursus 4512
No tak zgodze siê, U 4512 ma 60KM (44,5kW x 1,36 = 60,52KM),
ale by³y rownie¿ wersje (bodaj¿e te pierwsze z 88r.), które
mia³y 66KM :-P:-P:-P. A jeœli chodzi o porównanie ZTS 7211 z
U 4512 to zetorek ca³kowicie wymiêka -
chyba ze 2 razy wiêcej pali od U 4512, no mo¿e troszkê
wiêcej ma mocy, ale Ci powiem, ¿e co Perkins to Perkins,
naprawiasz raz na 20 lat. Aha i jeszcze w przypadku U 4512
jest mo¿liwoœæ sprowadzenia oryginalnych czêœci z Angli
(no fakt pompa podnoœnikowa kosztuje ok. 1600z³ - ale wiesz
co kupujesz, nie to co w Polsce, ¿e kupisz pompe i Ci
wytrzyma 2 lata). Dobra koñcze Ursus 4512 jest nie do
pobicia ... :-D:-D:-D Narka
0,0,0
Re: ursus 4512
Po pierwsze 7211 to nie ZTS, tylko Zetor kolego.

7211 w 100% ma lepszy uci¹g od 4512 i jest bardziej
komfortowy, wygodniejszy, ma wiêkszy udŸwig podnoœnika. Z
tym remontem to powiedzia³bym, ¿e 7211 jest trwalszy od
Perkinsa i perkins jak za przeproszeniem dotanie po dupie to
pali wiêcej od Zetora i ka¿dy mo¿e to potwierdziæ ze
znajomych.
0,0,0
Re: ursus 4512
No dobra niech Ci bêdzie, ¿e to Zetor. Z tym, ¿e jest
wygodniejszy i bardziej komfotowy to i mo¿e siê zgodze.
Ale z tym, ¿e jest trwalszy to nie masz racji - bo wyobraŸ
sobie, ¿e te wszystkie Ursusy ciê¿kie s¹ na lincencji Zetora
i zobacz sobie jak chodz¹ - remont silnika przy U 1014
s¹siad robi co 3 lata, a o skrzyni i o pompie podnoœnikowej
ju¿ nie wspomnê. Zgodzê siê z tym, ¿e Perkins jak dostanie
w dupe to troche wiêcej pali, ale poza tym to jest bardzo
oszczêdnym ci¹gnikem :-):-):-). Zetor natomiast - czy byœ
pojecha³ ze œwinkami na spêd, czy byœ pojecha³ oraæ to
Ci spali tyle samo, no i który lepszy ...????:-D:-D:-D
Chyba jasne, ¿e nie ma lepszej maszyny od URSUSA 4512:-P
0,0,0
Re: ursus 4512
No dobra niech Ci bêdzie, ¿e to Zetor. Z tym, ¿e jest
wygodniejszy i bardziej komfotowy to i mo¿e siê zgodze.
Ale z tym, ¿e jest trwalszy to nie masz racji - bo wyobraŸ
sobie, ¿e te wszystkie Ursusy ciê¿kie s¹ na lincencji Zetora
i zobacz sobie jak chodz¹ - remont silnika przy U 1014
s¹siad robi co 3 lata, a o skrzyni i o pompie podnoœnikowej
ju¿ nie wspomnê. Zgodzê siê z tym, ¿e Perkins jak dostanie
w dupe to troche wiêcej pali, ale poza tym to jest bardzo
oszczêdnym ci¹gnikem :-):-):-). Zetor natomiast - czy byœ
pojecha³ ze œwinkami na spêd, czy byœ pojecha³ oraæ to
Ci spali tyle samo, no i który lepszy ...????:-D:-D:-D
Chyba jasne, ¿e nie ma lepszej maszyny od URSUSA 4512:-P
0,0,0
Re: ursus 4512
Oj kolego widze, ¿e siê mylisz w wielu sprawach. Ciê¿kie
Ursusy s¹ na licencji ZTS' a nie Zetor'a i to jest
zasadnicza Ursusa.

Jak ten 1014 jest skatowany i sie ³aduje polskie, badziewne
czêœci to nie dziwne. Poza tym to podnoœnik jest akurat
polski: Archimedes. :-P

Co do jakoœci Zetora to jest ona bdb, wiem bo posiadam od
nowoœci 7711. :-P

Oryginalny Produkt ZTS'a jest du¿o lepszy ni¿ jego polski
odpowiednik, sam mam porównanie, bo mia³em kiedyœ 1222,
1224, C-385A, 902 a teraz mam ZTS'a 10145 oraz 16245 i
nieporownywalnie s¹ lepsze ni¿ polskie przyk³adowo 1014 i
1634, które s¹ ich odpowiednikami.

Kolega jeszcze ma³o wie o mechanizacji polskiego,
s³owackiego i czeskiego rolnictwa. :-P

ZTS Rulezz!!! ;-)
0,0,0
Re: ursus 4512
I had a 4512 for quite a few years which had the MF 200
series style bonnet and grill. It was a very good tractor in
the same way a MF275 is good. I fitted an MF80 front end
loader to it.
A friend also had one driving his feed mixer wagon mainly.
He sold it after 7000 hours of mainly trouble free work and
it still made good money for export from the UK.

I don't see many new ones sold here anymore for some reason.
0,0,0
Re: ursus 4512
OK. Ale ja wcale nie uwa¿am, ¿e Zetory s¹ gorsze od
Ursusów:-P. Tylko Ursusy na licencji MF'a to s¹ ca³kiem
odmienne ci¹gniki. Chocia¿ gdybym mia³ kupiæ teraz nowego
na przyk³ad U 4514, to wola³ bym coœ z ZTS'a, poniewa¿
teraz do wszystkich Ursusów jest pakowane badziewie:-D.
Natomist Ursus 4512 widoczny na zdjêciu bodaj¿e z 88r.
ma jeszcze oryginalny angielski silnik, podkreœlam angielski
(od MF'a 275) - a wszystko co nie polskie ani ruskie jest
dobre:-D:-D:-D.
A tak na marginesie to mo¿e sam ma³o wiesz, skoro siê
k³ócisz nie wiadomo o co - przecie¿ wszystko jest jasne;-)
0,0,0
Re: ursus 4512
Sam napisa³eœ przecie¿, ¿e Ursus 4512 jest lepszy od Zetora
7211.
0,0,0
Re: ursus 4512
A ty myœlisz, ¿e mnie przekona³eœ???:-D:-D:-D. No co ty
U 4512 jest LEPSZY i bêdê siê trzyma³ tej wersji do koñca
;-).
0,0,0
Re: ursus 4512
Grubo siê mylisz... :-P

Myœlisz, ¿e ten 4512 jest lepszy od 7211.

A w ogóle jakie Ty masz ci¹gniki?
0,0,0
Re: ursus 4512
Ja mam Ciapka, Szeœædziesi¹tkê i Fortschirtta, ale w³aœnie
planuje kupiæ sobie U 4512 albo U 4514. Wiem, ¿e jest dobry,
bo s¹siad ma takiego, trochê nim jeŸdzi³em i wiem jaki jest
mocny i w ogóle zajebisty ... ;-) PAPAPA
0,0,0
Re: ursus 4512
To sobie pojeŸdzij 7211 to pogadamy... :-P
Ca³y czas siê upierasz tylko przy tym 4512.

A jaki ten Twój Fortschritt i Ciapek? :-P
0,0,0
Re: ursus 4512
No a ty sobie pojeŸdzij U 4512 ... :-D
Ciapek jest spoko (z reszt¹ jak ka¿dy chodzi dobrze).
Z Fortschirttem mia³em problem z wspomaganiem uk³adu
kierowniczego, tak to chodzi dobrze, mocny jest nie powiem,
bez problemu orze nim czwork¹ Atlasa. Wad¹ jest zwrotnoœæ:-\
poza tym jest szybki i ma doœæ du¿y udŸwig podnoœnika :-)
:-):-).
0,0,0
Re: ursus 4512
Marek4512 czy mozesz wrzucic zdjecia swoich maszyn na FP?
;-)
0,0,0
Re: ursus 4512
Wiesz co, mo¿e i bym móg³:-D, ale nie mam ¿adnych zdjêæ
:-(:-(:-(
0,0,0
Re: ursus 4512
Proporczyk z zak³adów Ursus z wizerunkiem takiego Ursusa
4512 ;-)
0,0,0
Re: ursus 4512
drugi proporczyk
0,0,0
Re: ursus 4512
Ursus 4512
0,0,0
Re: ursus 4512
Ursus 4512 ;-)
0,0,0
Re: ursus 4512
Ursus 4512
0,0,0
Re: ursus 4512
Deska rozdzielcza U 4512
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.177sec