FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #281462 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1286 / Add thread to favorites:
Przemek15 281462 61 1604 either
1604
Ursus 1604 nale¿y do pierszej serii ciê¿kich Ursusów i jest
najsilniejszym przedstawicielem. Silnik tego ci¹gnika jest
identyczny jak w 1204 (112KM) lecz dodatkowych koni dodaje
turbosprê¿arka, co daje ³¹cznie 150KM. Jak na tamte czasy
(lata 70-te) takiej mocy ci¹gnik by³ niez³ym k¹skiem.
Prawdziwa bestia! Te zdjêcie jak i poprzednie pochodz¹ z
broszurki z 1983 roku wydanej na 100-lecie ZPC Ursus.
0,0,0
Re: 1604
Czy to nie jest czasem wersja eksportowa tego ci¹gnika?
0,0,0
Re: 1604
Witam!
To nie jest wersja eksportowa tylko nasza polska tzn.
"najlepsza". A po czym sugerujesz, ¿e to eksport?
0,0,0
Re: 1604
Tylne ko³a prawdopodobnie "38 oraz krótkie tylne b³otniki.
Byæ mo¿e siê myle, ale takie s¹ moje przypuszczenia.
0,0,0
Re: 1604
Wracaj¹c do tego 1604 ze scanu to jednak s¹dzê, ¿e jest to
wersja eksportowa, bo pomimo tego co wymieni³em to jeszcze
mo¿na zauwa¿yæ ¿e przednie lampy s¹ umieszczone w ekranie, a
nie tak jak w innych w blaszanym elemencie maski.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.072sec