FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #281927 / / Total number of messages: 12 / Thread View Count: 2534 / Add thread to favorites:
Przemek15 281927 61 C-355 either
C-355
Zdjêcie pochodzi z netu. Wygl¹da na to, ¿e ci¹gnik ten by³
importowany do Niemiec.
Co do C-355 to na pewno zauwa¿yliœcie, ¿e masowo s¹ one
przerabiane na 60-tki, a co gorsza przyczepia siê im
naklejki od C-360. Co Wy o tym s¹dzicie? Nie wiem jak Wy,
ale ja wolê spotykaæ oryginalne 55-tki. W koñcu to du¿o
rzadszy typ Ursusa, a spotkaæ C-355M to ju¿ prawdziwa
gratka! Mo¿e ktoœ widzia³ albo ma zdjêcie?
0,0,0
Re: C-355
Mój ojciec mia³ kiedyœ C-355 w oryginalnej wersji i mówi³,
¿e by³y to du¿o lepsze ci¹gniki ni¿ C-360, bo tak¹ te¿ ¿eœmy
kiedyœ posiadali.

Uwa¿am, ¿e nie jest to zbyt ciekawe takie przerabianie,
owszem kabinê mo¿na za³o¿yæ, ale nie zak³adanie p³askiej osi
itp. detali od C-360, które œa po prostu lipne.
0,0,0
Re: C-355
Józek!
Mo¿esz mi napisaæ czym siê ró¿ni C-355 od C-360? I jak
rozpoznaæ na zdjêciu który jest który? Znasz jakiœ dobry
patent? Wiem oczywiœcie, ¿e C-355 ma silnik 45KM a C-360
52KM, bo dopracowano uk³ad rozrz¹du. Podobno C-355 ma inne
obci¹¿niki z ty³u, inne b³otniki i inne filtry olejowe, ale
przygl¹da³em siê na zdjêciach i ró¿nicy nie widzia³em. Ty
coœ piszesz o osi?
0,0,0
Re: C-355
Osobiœcie nie mia³em nigdy stycznoœci z C-355, bo nie by³o
mnie wtedy jeszcze na œwiecie jak ojciec takow¹ posiada³.
:-P Wydaje mi siê, ale nie jestem pewien, ¿e pierwsze modele
C-360 mia³y okrag³¹ oœ, czyli miêkk¹ tak¹ jak jej poprzednik
C-355. Potem wprowadzono p³ask¹ oœ, która by³a sztywna. Mogê
siê myliæ.
0,0,0
Re: C-355
Na pierwszy rzut oka c-355 ró¿ni siê od C-4011 jedynie
mask¹, tak¹ sam¹ jak¹ maj¹ c-360. Miêkki przód przy okr¹g³ej
osi to równie¿ domena C-4011, C-355 raczej mia³ sztywne
przednie zawieszenie z okr¹g³¹ osi¹. Obci¹¿niki tylne i
lampy, siod³o kierowcy, 18-to calowe ko³a przednie
zaporzyczono od czterdziestki. Nie jestem pewien co do
uk³adu kierowniczego, nie wiem czy orginalnie c-355 mia³
uk³ad taki jak 4011, czy taki jak c-360 z przek³adni¹
kierownicz¹ œrubow¹ toczn¹ i dr¹¿kiem kierowniczym
poprzecznym, stawia³bym na uk³ad kierowniczy od c-4011.
Silnik c-355 i C-360 ró¿ni¹ siê od silnika c-4011 filtrem
oleju - tak wizualnie, nie wnikam w szczegó³y w œrodku.
Podobno C-4011 i C-355 by³y szybsze od C-360, bo w
zwolnicach kó³ zastosowano przek³adnie o mniejszym
prze³o¿eniu, czyli mniej zwalniaj¹ce.

C-355 od C-360 wizualnie najbardziej wyró¿niaj¹ obci¹¿niki
kó³ tylnych, czyli takie jak w czterdziestce (kiedyœ
bardziej mi siê podoba³y ni¿ te w c-360). Dzis wiêkszoœæ
c-355 jest mocno zmodernizowanych w kierunku
szeœædziesiatek, choæby z powodu braku starych orginalnych
czêœæi zamiennych takich jak lampy tylne i kierunkowskazy
przednie na b³otnikach (te same kultowe co w c-4011), wiêc
odró¿niæ jest je coraz trudniej.
0,0,0
Re: C-355
C-355 mia³y okr¹g³¹ oœ, a ju¿ C-360 mia³y p³ask¹, co nie
by³o wg mnie dobrym krokiem.
0,0,0
Re: C-355
Sorry, ale chcia³em jeszcze dodaæ, ¿e w C-355 by³ filtr
oleju tzw. wirówka i ta okrag³a oœ by³a w³aœnie sztywna, a w
pierwszych C-4011 miêkka i to jest trochê dziwne. W
porównaniu do C-355, w C-360 zaczêto ju¿ kombinowaæ skrzyni¹
i w³aœnie by³y wolniejsze i niby zmodernizowano atak i ko³o
talerzowe, ale co z tego wynik³o to by³o cholerne wycie
mostu w C-360. W C-355 by³y inne zegary chyba bardziej w
stylu C-4011. W nowszych C-355 o ile siê nie myle by³y ju¿
16-sto calowe przednie felgi.

Ojciec kiedyœ kiedyœ dawno temu posiada³ C-355 o ile dobrze
pamiêta z 1973r. Mówi³, ¿e silnik i skrzynia w C-360 to
komletny z³om w porónaniu do C-355, bo tak¿e kiedyœ
posiadaliœmy C-360, ale ju¿ wypisaliœmy siê z takiego
sprzêtu. :-P
0,0,0
Re: C-355
Chcialbym dodac cos od siebie;p, ostatnio gdy mechanik robil
przy moim c 360 powiedzial ze skrzynia biegow w C 360 jest
o wiele lepsza niz skrzynia ktora ja mam od 4011( wyjasnial
to gruboscia jakis szpilek czy cus:P).Moim zdaniem skrzynia
w 4011 jest o wiele lepsza gdyz w moim przypadku
bezawaryjna( tylny most i skrzynia przerobily min. 10 tys
mth i mozliwe ze nawet wiêcej)Rowniez miekka os z przodu
jest duzym atutem i nie rozumie dlaczego nie stosowali ich w
pozniejszych 360.

P.S. Chce kupic tlumik do 360 i nie wiem jaki wybrac? Czy
lepszy jest ten splaszczony czy okragly?:-[
0,0,0
Re: C-355
Trochê nie rozumiem okreœlenia C-360 mianem z³omu, przecie¿
tyle tych ci¹gników pracuje w Polsce i nie tylko i radz¹
sobie zupe³nie przyzwoicie. Mo¿e i C-355 lub tez C-4011 by³y
w czyms lepsze, a moze to tylko przypadkowe lepsze
egzemplarze trafi³o siê wam u¿tkowaæ, albo gorsz¹
szeœædziesi¹tkê. WeŸcie tez pod uwagê to, ze ciagniki te juz
dawno wycofano z produkcji, a czêœci zamienne dzis dostêpne
s¹ zdecydowanie gorszej jakoœci ni¿ czêsci dostêpne w latach
70 i 80-tych, na czym cierpi wizerunek starych Ursusów.

Pomiêdzy C-355 i C-360 wychodzi³o wiele wydañ przejœciowych,
bo ci¹gniki te powstawa³y chyba przez jakiœ czas
równoczeœnie, wiêc du¿o czêœci i rozwi¹zañ "miesza³o siê" w
produkcji.

P³aska oœ przednia zosta³a zapo¿yczona z ciagników Ursus
serii U z napêdem na ko³a tylke 2D, jest to efekt unifikacji
i optymalizacji kosztów produkcji, przeciez taniej jest
budowaæ wiêcej sztuk jednej czêœci, zamiast utrzymuwaæ w
produkcji 2 czêœci i ka¿dej wykonywaæ mniej, producentów nie
staæ na dop³acanie do produkcji jesli mozna taniej stosowaæ
rozwiazanie równie dobre. W czym konkretnie oœ okr¹g³a jest
lepsza od osi p³askiej, podajcie konkrety?

Z tych samych wzglêdów podejrzewam zaprzestano stosowania
miêkkich przodów - sztywne s¹ prostsze w budowie, zatem
tañsze. Nie uwa¿am aby to by³o lepsze rozwiazanie - sztywne.
Zetory stsosowa³y to rozwiazanie o wiele d³u¿ej, nie wiem
jak jest obecnie ale wszystkie 5211 7211 itp maja miêkki
przednie zawieszenie.

Co do skrzyni biegów i tylnego mostu, to C-360 mojego ojca
rocznik 1982 przepracowa³a dotychczas 25000 MTh bez awarii i
remontu, pracuje ca³y czas zadowalaj¹co.

Myœlê ze na temat tej skrzyni duzo mog¹ powiedzieæ
u¿ytkownicy C-360-3P i MF 255, maja okazjê u¿tkowaæ ci¹gniki
z tym samym silnikiem, ale w zupe³nie ró¿nych ci¹gnikach.
Ciekaw jestem opinii na temat tego silnika o mocy 45 KM, w
obu tych traktorach, która skrzynia pozwala uzyskaæ lepsze
efekty pracy. Wydaje mi sie, ze C-360-3P z uwagi na wieksz¹
masê i rozmiary jest ci¹gnikiem który lepiej niz MF 255
radzi sobie w ciê¿kich pracach - stabilniejszy przy
podnoszeniu podnoœnikiem ciê¿kich narzêdzi i maszyn a
szersze ko³a maja lepsze zaparcie o pod³o¿e.

Wycie tylnego mostu to podobnie jak w samochodach osobowych
np Fiat 125 jest efektem z³ego spasowania wspó³pracujacych
ze sob¹ kó³ zêbatych przek³adni sto¿kowej. Czasami warto te¿
dbaæ o odpowiedni poziom oleju w skrzyni biegów, tez ciszej
pracuje.
:-)
0,0,0
Re: C-355
Zetor jakoœ potrafi³ i potrafi stosowaæ miêkk¹ oœ, a nie jak
Ursus w C-360. To na ilu ha pracuje ta C-360, ¿e niby ma 25
tys. mth?

Nie s³ysza³em jeszcze od nikogo osobiœcie, aby C-360 by³a
lepsza od poprzednikow. Mój ojciec pracowa³ na C-355 i C-360
(od nowoœci) i ma porównanie. Mowi, ¿e zdecydowanie lepszy
silnik jest w modelach C-355 i skrzynia tak¿e.
0,0,0
Re: C-355
Pracuje samodzielnie na 18 ha, praktycznie zawsze mia³a tej
wielkoœci area³ do obrobienia. Du¿o te¿ siê najeŸdzi³a po
drogach, bo ojciec mia³ dzier¿awy nawet w odleg³oœci ok 25
km od gospodarstwa, musia³a tez dosæ daleko odwoziæ plony,
mp len do roszarni wozi³a 50 km w jedn¹ stronê.

Jeœli masz za z³e Ursusowi ze nie stosowa³ miêkkich osi to
musisz jeszcze zrozumieæ, ze w Polsce inaczej rozumiano
stosowanie dobrych rozwiazañ i czêsto je upraszczano nadal
nazywaj¹c dobrymi. Tak samo postêpowano w polskiej
motoryzacji i jest to niezmywalne piêtno PRLu i stanu
wojennego, w którym to z powodu embarga jakie na³o¿y³y na
nas USA brakowa³o w Polsce wielu materia³ów i surowców i
wiele Polskich fabryk nie mia³o z czego produkowaæ. Zetory i
Skody zawsze by³y i bêd¹ lepsze od polskich ci¹gników i
samochodów.

W latach 70-tych Ursus przygotowa³ gamê swoich prototypów
które mia³y zast¹piæ ma³e i œrednie Ursusy, ale decyzja
polityczn¹ postanowiono kupiæ nie najlepsz¹ technologiê MF,
któr¹ do dziœ Ursus "karmi" swoich klientów i nie moze
odzyskaæ pozycji sprzed lat, bo nie ma w ofercie Ursusa
potencja³u i rzeczywistych nowoœci.

Marka Crystal pokazuje jak mo¿na by³o wykorzystaæ uk³ady
napêdowe Ursusów i ciekawie ja zmodernizowaæ wykorzuystuj¹c
nowe silniki i now¹ skrzyniê biegów.

Nadal uwa¿am za niezasadna dyskusjê, co jest lepsze C-355
czy C-360. C-360 to C-355 po tuningu mocy, i jak ka¿da
wersja ze wzmocnion¹ moc¹ generuje problemy w uk³adzie
napêdowym i nie musi byæ tak udana jak pierwowzór, a ten z
kolei to lekko zmodrenizowany C-4011, czyli Zetor 4011.

Uwzglêdniaj¹c miêkkie przody wynika z tego ze w rywalizacji
C-355 - C-360 wygrywa.....

ZETOR ;-)

i koniec w¹tku.
0,0,0
Re: C-355
Beny wrote:
Chcialbym dodac cos od siebie;p, ostatnio gdy mechanik robil
przy moim c 360 powiedzial ze skrzynia biegow w C 360 jest
o wiele lepsza niz skrzynia ktora ja mam od 4011( wyjasnial
to gruboscia jakis szpilek czy cus:P).Moim zdaniem skrzynia
w 4011 jest o wiele lepsza gdyz w moim przypadku
bezawaryjna( tylny most i skrzynia przerobily min. 10 tys
mth i mozliwe ze nawet wiêcej)Rowniez miekka os z przodu
jest duzym atutem i nie rozumie dlaczego nie stosowali ich w
pozniejszych 360.

P.S. Chce kupic tlumik do 360 i nie wiem jaki wybrac? Czy
lepszy jest ten splaszczony czy okragly?:-[

Spłaczony ja mam on ciszchy a okragły fjaniejszy dziwek ma la glosnijeszy i fjaneij wyglada
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.103sec