FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #281935 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 873 / Add thread to favorites:
Przemek15 281935 91 Z-263 Sipma either
Z-263 Sipma
To samo co Z-261 tylko szersze bale. Jak znajdê informacje o
wymiarach to zamieszczê.
0,0,0
Re: Z-263 Sipma
Zdjêcia te by³y kiedyœ chyba na kupsprzedaj.pl, ale
w³aœciciel nie wiedzia³, co to za model.
0,0,0
Re: Z-263 Sipma
£atwo te prasy rozró¿niaæ. Z-230 ma 6 pasów, Z-261 ma 5 a
Z-263 ma 7 pasów. O ile oczywiœcie s¹ kompletne! Na ty siê
koñczy historia polskich pras o zmiennej komorze. ka¿dy
dzisiaj wie, ¿e sta³okomorowe s¹ gór¹, bo lepsze warunki do
kiszenia daj¹. Nie bêdê siê rozwodzi³ nad tym. Myœlê, ¿e
wiecie o co chodzi.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.044sec