FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #286746 / / Total number of messages: 8 / Thread View Count: 1143 / Add thread to favorites:
Artur 286746 78 Bizon Z-083 GIGANT either
Bizon Z-083 GIGANT
rok prod. 1988:-)
0,0,0
Re: Bizon Z-083 GIGANT
'
0,0,0
Re: Bizon Z-083 GIGANT
'
0,0,0
Re: Bizon Z-083 GIGANT
'
0,0,0
Re: Bizon Z-083 GIGANT
'
0,0,0
Re: Bizon Z-083 GIGANT
'
0,0,0
Re: Bizon Z-083 GIGANT
Fajne fotki, poza tym pierwszy raz na FP pojawia siê Gigant
z szarpaczem s³omy. Czy gospodarstwo w którym znajduje siê
ten kombajn to jakiœ by³y PGR lub RSP, czy mo¿e gospodarstwo
indywidualne? No i zafrapowa³ mnie te¿ ten ¿ó³ty heder
któtego kawa³ek widaæ na jednym ze zdjêæ.
Du¿e ko³a w wózku na którym on siê znajduje sugerowa³yby
kolejnego giganta, no ale nie widaæ go ca³ego wiêc nie mam
pewnoœci :-)
0,0,0
Re: Bizon Z-083 GIGANT
Ten Bizon wystawiony jest na sprzeda¿ na allegro.pl
Mo¿na ogl¹daæ go w Lwówku Œl¹skim, równie¿ patrz¹c na t³o
myœlê ¿e to jest jakieœ gospodarstwo bêd¹ce kiedyœ w
sektorze uspo³ecznionym(PGR, RSP itp.)a dzisiaj bêd¹ce
spó³k¹, jeœli jest to jakaœ RSP to byæ mo¿e ca³y czas dalej
dzia³a.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.085sec