FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #289945 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 1359 / Add thread to favorites:
Przemek15 289945 78 Z056 Super (ma rewers?) either
Z056 Super (ma rewers?)
-
0,0,0
Re: Z056 Super (ma rewers?)
Zdjêcia pochodz¹ z Allegro.pl i jeden z nich jest z 1986
roku (bez rewersu), a drugi z 1988 roku (ma napêd zwrotny).
Czy ktoœ potrafi rozszyfrowaæ, który jest który? Wybra³em
zdjêcia najlepiej zbli¿aj¹ce gardziel (tu powinno byæ widaæ
ró¿nicê, a ja nie widzê ¿adnej)!
0,0,0
Re: Z056 Super (ma rewers?)
Rewers jest widoczny na drugim zdjêciu na widocznym boku
przenoœnika pochy³ego, a konkretnie mechanizm ten sk³ada siê
z si³ownika hydraulicznego i ko³a zêbatego z zapadka, czyli
coœ jakby sprzeglo jednokierunkowe.
T³ok po³¹czony jest z dzwigni¹ do której przymocowana jest
zapadka. Ruch roboczy t³oka i dzwigni poprzez zapadkê
wprawia w ruch ko³o zêbate które z kolei wywo³uje ruch
zwrotny przenoœnika pochy³ego.

Nie wiem czy ktokolwiek ma tyle cierpliwosci aby czekaæ a¿
rewers odblokuje zapchany przenoœnik pochy³y, chyba
wiêkszoœæ operatorów woli rozwi¹zaæ problem manualnie czyli
rêcznie ;-)

Mechanizm rewersu o wiele skuteczniej zrealizowano np w
Classach, widzia³em tam napêd rewersu przez silnik pr¹du
sta³ego czyli rozrusznik napêdzajacy przenoœnik pochy³u
przez przek³adniê o duzym prze³ozeniu czyli reduktor.
0,0,0
Re: Z056 Super (ma rewers?)
Dziêki KrzyœRoœ!
Teraz widzê ró¿nicê. Gapi³em siê na pocz¹tek gardzieli,
gdzie siê mocuje heder, a to jest bardziej w g³¹b. Mo¿e ktoœ
wie coœ wiêcej o poszczególnych odmianach Z056 - ró¿nice,
jakieœ ciekawostki. W latach produkcji (1976 - 1994) by³y
wielokrotnie modernizowane. Pierwsze 56-tki by³y bardzo
podobne do 50-tek. Mia³y one z ty³u logo z 50-tek, w¹skie
opony (po mokrych latach 1980-81 zmieniono na szerokie).
PóŸniej wprowadzano sprê¿yny amortyzuj¹ce na si³ownikach
podnosz¹cych heder i rewers. Coœ jeszcze? St¹d te¿ te
odmiany: Z056/3, Z056/5, Z056/6 i Z056/7 - o tych s³ysza³em
i widzia³em.
0,0,0
Re: Z056 Super (ma rewers?)
Bizon oznaczony nr 1 nie ma cofania a oznaczony nr 2 juz
posiada. Jednkak jak pisa³ KrzysRos prawie nikt nie
uzywa
rewersu. Cofanie pojawilo sie dopiero w 1987r. cos tak przy
koncu. Wtedy tez naped hederu zastapiony przez kolo pasowe
ktore go napedzalo. Wczesniej byla tzw. grzechotka. Pozniej
dopiero pod koniec 1990r. z lewej strony zostal wprowadzony
dluzszy walek, na ktorym byla sprezyna. Zastapiona zostala
trojkatna mocowana na 3 sruby regulacja sprzegla. Dopiero
pod koniec 1992r wprowadzono do Supra elementy Rekorda. tzn.
skrzynie i oske. Skrzynia duzo lepsza, nie psuje sie.
natomiast kwadratowa oska rekorda zapobiega obrywaniu sie
kombajnu. Poszukuje takiego kombajnu na osi rekordowskiej.
jak ktos wie o takim to niech da znac!! Tylko w stania
conajmniej bardzo dobrym. :-) Pozdro 4 all!! :-)
0,0,0
Re: Z056 Super (ma rewers?)
Witam co do ko³a pasowego przy hederze to wprowadzono to
rozwi¹zanie dopiero koñcem roku 88 a nie jak pisa³eœ,¿e 87.A
co do superów ze skrzyni¹ rekorda, to widzia³em kiedyœ
bizona 89r na osi i skrzyni rekorda z podwy¿szonym
zbiornikiem i orginalnym szarpaczem goœæ sprowadzi³ go z
Danii chcia³ za niego 45tys. Z056-hydrostatic te¿ widzia³em
ale tak¿e by³ z importu. S¹dze,¿e skrzynie rekorda do
Z056(5056) zak³adali ju¿ w po³owie lat 80-tych tylko,¿e na
eksport i ma³o kto o tym wiedzia³ Pozdro.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.067sec