FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #289971 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 1793 / Add thread to favorites:
Przemek15 289971 78 Z050 Super (KZS- 5) either
Z050 Super (KZS- 5)
T³umaczyæ mam nadziejê, ¿e nie trzeba. Artyku³ po czesku,
ale wszystko wydaje siê zrozumia³e chyba. Oczywiœcie KZS-3
to jest stare nazewnictwo (KZS - 'K'ombajn 'Z'bo¿owy
'S'amobie¿ny) i po nowemu to Z040. KZS-5 to po nowemu Z050
Super. Z reszt¹ wiêkszoœæ pewnie o tym wie?
0,0,0
Re: Z050 Super (KZS- 5)
KZS to nazwa prototypów Bizonów, pierwszych kombajnów innych
ni¿ Vistula jakie by³y dostêpne w Polsce. Potem te kombajny
nazwano Z 040 i Z 050
0,0,0
Re: Z050 Super (KZS- 5)
Ja osobiscie spotkalem model Z050 z 1974r., na tabliczce
widnieje KZS-5 i nie sadze iz jest to prototyp. Moze ma to
zwiazek z wersja exportowa bo w krajowych wersjach na
tabliczkach znamionowych widnieje 5050. Foto tego kombajnu
jest w poscie 214157.

P.S. Ten kombajn z broszury to Z040
Pozdrawiam
0,0,0
Re: Z050 Super (KZS- 5)
Nigdy nie spotka³em siê z takim oznaczeniem na tabliczce
znamionowej bo nigdy go nie szuka³em i nie widzia³em chyba
a¿ tylu Bizonów co ty s¹dz¹c po iloœci Twoich postów, wiêc
nie chcê kwestionowac tego co napisa³em, natomiast to co ja
napisa³em wynika³o z tego co kiedyœ napisa³ tu Alex Dyba
(goœæ kilka lat temu ³adowa³ tu do oporu zdjêcia Bizonów i
Ursusów), pozwole sobie zacytowaæ jego post nr 34109 w
którym jest te¿ zdjêcie jednego z pierwszych KZS 3:

"This is one of the Bizon prototypes at an exhibition in
Warsaw in 1969. Note the KZS-3 designation, following on
from the Vistula KZB-3 (the Bizon's forerunner). This was
later changed to Z040. Note also the 'Vistula Bizon' name on
the side.
0,0,0
Re: Z050 Super (KZS- 5)
Na wystawie w 1969 faktycznie móg³ byæ to jeszcze prototyp,
ale Tomasz ma racjê. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
zmieniono nazewnictwo wszystkich maszyn rolniczych w Polsce,
np. kombajn buraczany KBC-1 Rosomak zmieni³ nazwê na Z-401
Rosomak. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Ostatnie Vistule (1970r.)
zmieni³y nazwê KZB-3B na Z018. A Giganta zaczêli produkowaæ
od 1976 roku i nie mia³ ju¿ nazwy "starej". Tak w ogóle to
ju¿ ze trzy razy spotka³em siê z nazw¹ Z062 Gigant!!! Coœ w
tym musi byæ, mo¿e to nazwa eksportowa, bo takiego modelu w
FM¯ nie produkowano.
0,0,0
Re: Z050 Super (KZS- 5)
Na wystawie w 1969 faktycznie móg³ byæ to jeszcze prototyp,
ale Tomasz ma racjê. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
zmieniono nazewnictwo wszystkich maszyn rolniczych w Polsce,
np. kombajn buraczany KBC-1 Rosomak zmieni³ nazwê na Z-401
Rosomak. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Ostatnie Vistule (1970r.)
zmieni³y nazwê KZB-3B na Z018. A Giganta zaczêli produkowaæ
od 1976 roku i nie mia³ ju¿ nazwy "starej". Tak w ogóle to
ju¿ ze trzy razy spotka³em siê z nazw¹ Z062 Gigant!!! Coœ w
tym musi byæ, mo¿e to nazwa eksportowa, bo takiego modelu w
FM¯ nie produkowano.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.064sec