FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #290564 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 1945 / Add thread to favorites:
TDUDA 290564 78 Bizon Super Z050 either
Bizon Super Z050
1974r.
Co roku zainteresowani oraz uczniowie maja mozliwosc
zdawania kursu operatora kombajnu zbozowego na tej maszynie.
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
Gdzie to jest :-) i ciekawe ile ma przejechanych mth ????
Sam chce zdaæ kursy czy mo¿ecie mi powiedzieæ jak one
wygl¹daj¹ ;-)
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
Kombajn znajduje sie w jednym z Zespolow Szkol Rolniczych na
terenie malopolski.
Niestety nie wiem ile ma perzepracowanych mth, w kazdym
razie kiedy zostal zakupiony (czyli od 1974) czynnie bral
udzial w pracach zniwnych w gospodarstwie pomocniczym tej
szkoly na ok.100ha.Odkad zostaly zakupione 2szt. Z056 w
latach 80' stopniowo mial coraz mniej do roboty az
ostatecznie zostal przeniesiony na warsztat w ktorym stoi do
dzisiaj.
Kursy organizowane sa w kazdym wojewodztwie,mysle ze
najlepiej przebieg kursow nich wyjasni tu osoba ktora brala
w nich udzial.
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
Dziêki za informacje :-)
Czy znasz mo¿e takie osoby na Farm Photo ??
Pozdrawiam Wojtek
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
Witam.
Kurs kombajnisty(operatora kombajnów zbo¿owych) organizowany
jest przez Oœrodek Doradztwa Rolniczego w specjalnym oœrodku
szkolenia kursowego nale¿¹cym do ODR lub we wyznaczonej
szkole rolniczej. Cena kursu jaka by³a w roku 2004 dla
uczniów szkó³ rolniczych to 120z³(dla pozosta³ych
zainteresowanych 300z³). Kurs trwa oko³o 5-10 dni, to zale¿y
ju¿ od oœrodka. W tym czasie s¹ zajêcia w sali gdzie omawia
siê budowê kombajnów, na warsztatach gdzie omawia siê
sposoby regulacji poszczególnych zespo³ów roboczych oraz
jazda kombajnem po placu. Na koñcu jest egzamin na którym
prowadz¹cy kurs zadaje pytania i trzeba omówiæ np. sbosób
ustawienia poszczególnych zaspo³ów roboczych do zbioru
danego zbo¿a(na pocz¹tku kursu daj¹ materia³y z których
mo¿na siê uczyæ). Te informacje piszê na podstawie kursu na
którym ja by³em, w innych miejscach mo¿e coœ siê ró¿niæ.
Trzeba równie¿ pamiêtaæ ¿e ¿eby jeŸdziæ kombajnem trzeba
mieæ prawo jazdy kat. C,D lub T(choæ w chwili kursu nie jest
wymagane, mo¿na zrobiæ póŸniej). Po kursie kombajnisty mo¿na
te¿ jeŸdziæ kombajnem posiadaj¹c kat. B ale to jakimœ ma³ym
gdy¿ jak wiadomo ta kategoria uprawnia do jazdy pojazdami do
3,5T a ¿eby jeŸdziæ np. Bizonem trzeba mieæ prawo jazdy na
coœ wiêkszego(ci¹¿arówka, autobus, ci¹gnik rolniczy z
przyczep¹).
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
Dziêki bardzo :-D
No to teraz wybieram sie na kurs ;-)
0,0,0
Re: Bizon Super Z050
Robi spore wrażenie ten egzemplarz. Ciekawe czy to jego oryginalny lakier.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.22sec