FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #292137 / / Total number of messages: 29 / Thread View Count: 4275 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
Krystian 292137 78 Bizon BS Z110 & Rekord Z058 either
Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Two Bizon BS Z110 and one Z058 in south-western Poland.

¯niwa 2005 w jednej z RSP na OpolszczyŸnie, a œciœlej rzecz
ujmuj¹c sama koñcówka ¿niw, bowiem do skoszenia
oprócz dzia³ki na której wtedy pracowa³y kombajny pozosta³a
jeszcze tylko jedna, nieco ponad 20 ha. :-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Oprócz widocznych na fotce dwóch BSów, w gospodarstwie
pracuje równie¿ Rekord. Kosi³ on jednak w innej czêœci pola.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Ziarno odbiera³y widoczny na zdjêciu Star200, Ursus1204
oraz Star244 i Ursus1614
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
W oddali [miêdzy przyczep¹ a ci¹gnikiem] widaæ czerwonego
Rekorda.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Znienacka pojawi³ siê Rekord. ;-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Masz moze wiecej fotek tego Ursusa 1204?? Ma t¹ maskê z
pierwszych parti produkcyjnych...... :-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Czesc! -na wstepie chcialbym pozdrowic wszystkich
rolników:-) mam pytanko: Czy na hederze(konkretnie na
si³owniku od hedera) jest taka specjalna blokada ktor¹ siê
zak³ada na czas transportu w wersjach typu BS, Record,
Dynamic? -ja mam Sampo 2020 i mam takie coœ wiec moze i w
tych jest-a bardzo przydatne polecam:-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Powy¿ej zamieszczam fotkê na której 1204jest na pierwszym
planie no i poza ni¹ wiêcej zdjêæ tego ci¹gnika nie
posiadam.

Jeœli zaœ chodzi o pytanie Pavel'a to owszem BSy posiadaj¹
blokadê na si³owniku wydŸwigu hedera.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
A we wczsniejszych twoich zdjeciach i w ogóle innych
widzia³em takie czerwone przystawki do kukurydzy-by³y one
chyba nawet jednej firmy-moze byscie mogli podes³ac jakis
kontakt do tej firmy to bym by³ zobowiazany bo posiadam Sapo
2020 (Z140) i niemoge znalezc do niego zadnej przystawki juz
od 2 lat:-( a kosze kukurydze (8ha) zwyk³ym hederem-trohe
(bardzo) szkoda kombajnu;-(
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
a masz foty tego rekorda? a co dom przystawek to sa do
sampo
3 rzedowe przystawki z cnh
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Do Sampo, Bizon proponowa³ przystawki 3 rzêdowe. Gdzieœ w
starszych postach jest nawet zdjêcie z tak wyposa¿onym
kombajnem, no ale czwórka te¿ powinna byæ dobra, najwy¿ej
trzeba bêdzie za³o¿yæ dodatkowy si³ownik.
Te czerwone przystawki produkuje firma Geringhoff, znana i
ceniona. Jej przedstawicielem w Polsce jest
www.rolmasz-pol.com.pl/
Handlem nowymi i u¿ywanymi przystawkami zajmuje siê te¿ np.
Lechpol tel. 077 4123812 .
Ogólnie trzeba trochê poszukaæ bo wiele firm zajmuje siê
handlem przystawkami, no i wybraæ najlepsz¹ ofertê , ¿eby
nie przep³aciæ.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Niestety nie mam wiêcej fotek tego Rekorda :-(
Jak ju¿ wczeœniej pisa³em kosi³ on w innej czêœci pola a ja
skupi³em siê na fotografowaniu BSów.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Bardzo ladne ujecia BS-ow w pracy,jak podejrzewam spora
powierzchnia musi dysponowac RSP.W malopolsce za wiele tych
maszyn nie spotkalem,napewno na opolszczyznie tych modeli
jest o wiele wiecej,ale to chyba ze wzgledu na wieksze
powierzchnie pol na ktorych taki kombajn moze sie calkowicie
sprawdzic.
Pozdrawiam TOMASZ ;-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Ch³opaki mam ma³y problem :-[
Mam parê ³adnych fotek Bizona Dynamica,Rekorda oraz Zo56 i
nie wiem jak je pokazaæ na fp.:-\
Za pomoc bêdê wdziêczny :-)
Pozdrawiam Wojtek
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Do Tomasza:
Rzeczywiœcie na Opolszczy¿nie mo¿na spotkaæ sporo tych
kombajnów, chêtnie by³y kupowane przez spó³dzielnie, choæ z
drugiej strony nie brakuje te¿ rolników indywidualnych
kosz¹cych BSami.
Dlaczego akurat tu jest ich tyle? Wydaje mi siê, ¿e to
jakby efekt domina. Wiêcej danego modelu maszyny w okolicy
to tym samym lepsza okazja do poznania wad i zalet dla osób
niezdecydowanych i podjêcia decyzji czy kupujê czy te¿
szukam czegoœ innego. To te¿ powoduje zazwyczaj lepszy
dostêp do czêœci, bo wiadomo bêdzie zbyt na czêœci a wiêc
warto oferowaæ ich pe³n¹ gamê, aby zdobyæ sobie sta³ych
klientów.
Co do powierzchni tego gospodarstwa, to nie pyta³em. Nie
chcia³em byæ przesadnie wœcibski , mogê tylko próbowaæ
oszacowaæ je na jakieœ 600 - 700 ha. :-)

Do Wojtka:
1 [Add a new post to this section]
2 [przel¹daj] wybierasz zdjêcie z zasobów swojego komp.
3 [i am this image] zaznaczasz, ¿e to twoje zdjêcie
4 wpisujesz tytu³ i komentarz
5 [upload post...] klikasz jeden raz!!!
Jeœli chcesz w jednym poœcie zamieœciæ kila zdjêæ [Post a
replay/comment] , [add picture] i na koñcu komentarz

Do Pavel:
Jak tam poszukiwania przystawki, czy coœ znalaz³eœ?
Pozatym fajnie by by³o jakbyœ nam tu coœ wiêcej napisa³ o
swoim Sampo tzn:jak siê sprawuje, jak oceniasz jego
wydajnoœæ w porównaniu do Z056, ile rocznie nim zbierasz
itp. S³ysza³em ju¿ kilkakrotnie opiniê, ¿e s¹ to oszczêdne
kombajny.

pozdrawiam Wszystkich
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Rekord Z058
Troche sie spuŸni³em:-[ ale wiec o Sampo w sezonie zbiorenim
ok.30ha na godzine pali ok. 8l(oleju napedowego-nie uzywam
"barszczu" ani "orezady")a hektar ³adnego zboza kosze
ok.1godziny 15 minut (znaczy tatuœ ae to nie wyscigi) jest
oczywiscie mnie wydajny od rekorda-szkoda ze niemontuja w
nich (nie montowali) hydraulicznego napendu:-) pzdrawiam:)
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.189sec