FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #293685 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 1021 / Add thread to favorites:
Przemek15 293685 78 Vistula (which model?) either
Vistula (which model?)
PRZEPRASZAM !!!
Na pocz¹tku jeszcze raz przepraszam, ale na swoim œlimaczym
internecie nie sposób jest przejrzeæ zdjêcia ponad 4000
Bizonów. Faktycznie g³upio jest mi wstawiaæ zdjêcia, które
ju¿ s¹ tu zamieszczone. Nie ukrywam, ¿e s¹ one z netu
wyszukane drog¹ przypadkow¹, m.in. te¿ ze wspomnianego
rozwijaj¹cego siê serwisu agrofoto. Mam nadziejê, ¿e
nied³ugo w koñcu zamieszczê tu zdjêcia zrobione
w³asnorêcznie w³asnym aparatem!
A wracaj¹c do tej Vistuli na fotce (przejrza³em - nie ma jej
wczeœniej!) to mo¿e ktoœ wie, czy to KZB-3A czy KZB-3B ???
Nie wiem, czy te wczeœniejsze w ogóle robili ze zbiornikiem
??? Czy ktoœ spotka³ realnie KZB-3A ???
0,0,0
Re: Vistula (which model?)
Hello, is Vistula the same as Bizon??Edwin.
0,0,0
Re: Vistula (which model?)
Of course it's not. It was made in P³ock as Bizon but Bizon
is BIZON and Vistula is VISTULA it should be posted in
<other>.
0,0,0
Re: Vistula (which model?)
Ja bym ja pacnął ralem 2002
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.052sec