FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #296681 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 830 / Add thread to favorites:
jontiras 296681 1 Cotton prepare either
Cotton prepare
Ready for work to prepare cotton field before 6 weeks.
0,0,0
Re: Cotton prepare
ON the road...
0,0,0
Re: Cotton prepare
On work...
0,0,0
Re: Cotton prepare
Last one.
0,0,0
Re: Cotton prepare
This is a pic from the last year. Good yields there 4.85t/ha
0,0,0
Re: Cotton prepare
ÃÅÉÁ ÓÏÕ ÃÉÙÑÃÏ.ÐÅÑÉÓÕ ÓÅ 520ÓÔÑ ÂÁÌÂÁÊÉ ÐÇÑÁ
Ì.Ï 550KG/STR.ÃÅÍÉÊÁ ÕÐÇÑ×Å ÕÐÅÑÐÁÑÁÃÙÃÇ ÁËËÁ
ÖÅÔÏÓ ÄÅ ÔÏ ÂËÅÐÙ.ÁÓÅ ÁÐÏ ÔÉÌÅÓ ÊÉ ÁÕÔÅÓ ÐÅÓÌÅÍÅÓ
0,0,0
Re: Cotton prepare
Íáé ðåñõóé çôáí ðïëõ êáëç ÷ñïíéá. Ãéá öåôïò ìðïñù íá ðù ìå
óéãïõñãéá ïôé ïëç ç ðáñáãùãç âáìâáêéïõ ìåãáëùíåé ìåóá óå åíá
ðõêíï óêïôáäé äéïôé ìå ôçí íåá Ê.Á.Ð ïëá å÷ïõí åñèåé áíù
êáôù.Åãù öåôïò áöïõ çñèáí ôá äéêáéïìáôá ôï åøáîá áðï åäù ôï
åøáîá áðï åêåé êáé ôåëéêá äåí åóðåéñá âáìâáêé. Äåí îåñù áí
åêáíá ôï ðéï óùóôï áëëá åóðåéñá ôá äéêáéïìáôá âáìâáêéïõ ìå
êáëáìðïêé êáé åôóé èá åóðñáîù ôçí áðïóõíäåäåìåíç (96å) êáé
áëëá 180å áðï ôçí åíóéñùóç êáé áðï ïôé öáéíåôå èá å÷ù ôï
éäéï êáèáñï êåñäïò ìå ôï âáìâáêé éóùò êáé ëéãï ðáñáðáíù. Ãéá
íá äïõìå...
0,0,0
Re: Cotton prepare
tolk graag.:-P

translation please.:-P
0,0,0
Re: Cotton prepare
You see? Is very annoying to speak in farphoto in your
country laguage. All farmphoto members they should be talk
in english.I agree,i`m wrong about that and i would try to
don`t speak greek again.;-)

take care

JONTIRAS
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.09sec