FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #297927 / / Total number of messages: 32 / Thread View Count: 7782 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
Jozek 297927 57 Zetor ZTS 16245 either
Zetor ZTS 16245
1994r.
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
nice utility tractors those zee tor's
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
hoe origineel... :-(
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Witam!!!
Dziœ mija dok³adnie rok od mojej rejestracji na
Farmphoto.com. Strona bardzo mi siê spodoba³a i zamierzam
zostaæ tu d³u¿ej. Mój dorobek przez rok to: 965 postów w tym
698 zdjêæ i 267 pozosta³ych.

Pozdrawiam wszystkich uzytkowników tej strony!!! :-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Hej! ile pali Ci najwiekszy z tych zetorów (16245) i z
którego est roku? moze wiesz z którego roku móg³bym
najpuŸniej dostac takiego ze skosn¹ (prost¹) maska? o i jak¹
ma skrzynie jesli bys móg³?:-) z góry dzieki jubilacie:))
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Witaj!
W ciê¿kiej orce, w p³ugu 4-skibowym obrotowym spali na
hektar ok. 15-18l. Chodzi Ci o maskê metalow¹? Jeœli tak to
do roku 1998. Je¿eli chodzi o maskê œciêta lub ca³kowicie
œciêt¹ to by³y one produkowane równoczeœnie do wprowadzenia
plastikowych. Ca³kiem œciête by³y najczêœciej wysy³ane na
pó³noc Europy do Skandynawii i W. Brytanii.
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
dzieki:-)
Czyli nieby³y równolegle stylistycznie produkowane z
Ursusami? a tak ogólnie mam tak¹ ksiazkê gruba z prospektami
któr¹ wyda³ instytut w Poznaniu to tam taki Zetorek jest pod
znakiem Pronaru... coœ niegra czy jest ok? pozdro;-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Nigdy nie mia³y identycznego stylu ZTS'y i Ursusy. Z tym
Zetorem pod znakiem Pronaru na pewno coœ jest nie tak. To
zrób skan i zamieœæ tu.

Pozdrawiam ;-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Witam i pozdrawiam wszystkich, ja mam jednokartkowy prospekt
takiego ZTS'a z Ponaru który wzi¹³em sobie z wystawy maszyn
w 2001 roku.
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Pronar tylko importowa³ ten model nowego ZTS'a do naszego
kraju i dyktowa³ strasznie wysok¹ cenê za ten ci¹gnik.

Czy to jest z kalendarzyka, bo ja w³aœnie taki posiadam czy
Ty masz ca³y prospekt z danymi?
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
To jest taki jednokartkowy prospekt na którego odwrocie
znajduj¹ siê dane ci¹gnika.
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
W jakim on jest formacie?
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Ma wymiary 29,5 x 21 cm.
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Czy móg³bys zamieœciæ tutaj jego drug¹ stronê?
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Widaæ,¿e zmêczony ten zts Niemcy mu dali niezle popaliæ ile
ma mtg?
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245
Chyba Ty siê nie znasz na ci¹gnikach, bo ten ZTS nie jest
wcale zmêczony i Niemcy nie dali mu wcale popaliæ!!! Za du¿o
og³oszeñ siê chyba naogl¹da³eœ i wypisujesz tutaj bzdury.
PrzyjedŸ i siê przekonasz o jego faktycznym stanie. Po czym
wnioskujesz, ¿e mój 2-gi ZTS jest zmêczony? Jesteœ zbyt ma³o
doœwiadczony w tej dziedzinie, skoro wypisujesz, ¿e ten
ci¹gnik jest wyjechany.
Lepiej siê pochwal w³asnym sprzetem, a nie wystawiaj tutaj
subiektywnych opinii!
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.148sec