FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #298903 / / Total number of messages: 23 / Thread View Count: 4779 / Add thread to favorites:
Lukash 298903 78 NH Bizon TC45 either
NH Bizon TC45
Skan z gazety "AGROmechanika" z Marca 2006.

Widzia³em go na ¿ywo. Robi wra¿enie :-)
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
A tutaj juz kolejny skan tym razem z gazety "Farmer" z 15
kwietnia 2006, zreszta na ten sam temat.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
this is not old iron, my congratulations, but can you
translate it in English please??
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Ale mi to powród BIZONA. Naklejenie jednej naklejki ma
za³atwiæ sprawe zniszczenia POLSKIEJ znanej prawie na ca³ym
œwienie firmy produkuj¹cej kombajny. W wszystkich artyku³ach
jako g³ówn¹ przyczyne upadniêcia tej firm podaj¹
przestarza³e technologie: z³e silniki, za du¿e drgania itd.
Najczêœciej opieraj¹ swoje dowody o BIZONA REKORDA który
fakt faktem by³ ju¿ troche przezta¿a³y, ale dlaczego nic nie
mówi¹ o modelach bs z110, dynamic, sampo. Mo¿e starczy³o by
kilka zmian konstrukcyjnych tych modeli aby spe³nia³y
wszystkie normy, i nasz rodzimy producent dalej by
produkowa³ piêkne maszyny. Notomiast
mo¿e polscy rolnicy by troche zm¹drzeli i zaczeli kupywaæ
polski sprzêt a nie zachodni. Lecz jak obserwuje to my tylko
umiemy walczyæ o swoje a je¿eli mamy coœ zrobiæ dla nas
wszystkich to ju¿ zaczynaj¹ siê schody i obwinianie inych, a
nale¿a³o by spoj¿eæ na nas samych.
Ale taki nasz ju¿ marny los. Co jeden coœ zrobi dla kraju to
drugi to rozwali, a tej syt³acji co jest teraz w kraju to my
wszyscy jesteœmy wini.:-(
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Witam!
Je¿li chodzi wycofanie bizonow z produkcji to moim
zdaniem
to by³o duzy blad:-(jesli tc 54 ma zastapic rekorda to
marnie go widze.bo powinni troche ulepszyc rekorda i byl by
kombajn nie do pobicia.a co to taki tc54 z 4 wytrzasaczami i
jeszcze bez uleprzen kosztuje 280 tys, a ile bedzie
kosztowal w najlepszej wersji?chyba pobije john deerea 1450
cws.jesli do rekorda wlozyli by troche wiecej ulepszen jakie
sa w tc54 to napewno bylby to najlepszy kombajn w polsce:-)
Pozdro!
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Mam takie samo zdanie jak wy. Po wystawach tego TC54 bêda
pewnie teraz pokazywaæ tak jak swego czasu Rekordy
niebieskie wozili, sam niewiem czy robiæ temu zdjêcie jako
Bizonowi...
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Jak widzê du¿o osób ¿a³uje wycofania z produkcji Rekorda i
twierdzi, ¿e gdyby podj¹æ prace modernizacyjne to mo¿na by
go jeszcze produkowaæ.
Moim zdaniem takie prace zosta³y podjête i efektem ich by³
Bizon Dynamic. Jednoczeœnie trudno mi zrozumieæ dlatego ten
kombajn nie przyj¹³ siê wœród rolników i w ci¹gu szeœciu lat
produkcji wyprodukowano tylko 92 szt.
Napewno wielu mia³o w¹tpliwoœci przed now¹ nie znan¹ jeszcze
maszyn¹, o której nie mo¿na siê by³o dowiedzieæ czegoœ
wiecej od s¹siadów, czy dalszych znajomych. Problemem te¿
pewnie by³a cena. W czerwcu 1996r. Rekord kosztowa³ 112
174z³, natomiast Dynamic 168 897z³.
Ró¿nica by³a wiê spora, jednak w Z165 wprowadzono wiele
zmian, które wydaje mi siê mimo wszysko ró¿nicê t¹
rekompensowa³y a co najwa¿niejsze zwieksza³y przepustowoœæ
kombajnu o oko³o 1,5 kg/s.
No ale ¿eby nie byæ go³os³ownym; Gruntown¹ zmiane przeszed³
heder- w efekcie sta³ sie o 300kg l¿ejszy- zastosowano
elektryczny napêd nagarniacza oraz elektromechaniczne jego
wysuwanie. Wyd³u¿ono przenosnik pochy³y, dziêki czemu
poprawi³a siê widocznoœc na operatora na heder oraz
zastosowano elektryczny rewers.
W napedzie bêbna zastosowano wzmacniacz momentu, sta³ sie on
wiec bardziej odporny na chwilowe przeci¹¿enia i wywo³ane
nimi spadki obrotów czy œlizganie sie pasa.
Ciekawe rozwi¹zanie pojawi³o sie w uk³adzie zawieszenia
wytrz¹saczy. Zamiast tradycyjnych ³o¿ysk zamontowano nowe
bezobs³ugowe wykonane z samosmarownego tworzywa drzewnego.
W Rekordzie du¿ym problemem by³y nadmierne wibracje
powstaj¹ce w zespole czyszczacym. W Dynamicu problem ten
wyeliminowano dziêki wprowadzeniu przeciwbie¿nego ruchu
podsiewacza i kosza sitowego [pow. sit- 3,3m2].
Zmieniono hydraulikê- dwa uk³ady- osobny do sterowania
ko³ami i osobny do pozosta³ych elementów.
Wspomnieæ trzeba jesze o silniku Perkinsa 150KM ,wiêkszym
zbiorniku ziarna 5m3, paliwa 300l, nowych kabinach, bogatym
wyposa¿eniu dodatkowym - poziomowanie hederu itp...
Ja osobiœcie nigdy nie mia³em okazji obserwowaæ tego
kombajnu w pracy wiêc trudno wydaæ mi ostatecz¹ ocenê,
jednak podjête modernizacje wyeliminowa³y wiêkszosc s³abych
elementów wyst. w Z058 i Dynamic logicznie rzecz bior¹c
powinien byæ nastepca Rekorda. Sprawy jak wiemy potoczy³y
siê inaczej i nie ma dziœ sensu p³akaæ nad
"rozlanym mlekiem" choæ dla wielu pasjonatów naszej myœli
technicznej to wielka szkoda.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
U mnie w Dominatorze 96 wytrz¹sacze s¹ w³aœnie zamocowane na
drewnianych ³o¿yskach i jest to bardzo dobre rozwi¹zanie w
porównaniu do tradycyjnego. Jest tak¿e wspomniany rewers w
postaci rozrusznika zamocowany po prawej stronie przenoœnika
pochy³ego. Konstrukcja tej serii Dominatora ma ju¿ ok. 30
lat i nie jest specjalnie przestarza³a. S¹ tak¿e dwa uk³ady
hydrauliczne, czyli jeden do hydrostatycznego napêdu kó³, a
drugi do sterowania podzespo³ów. Napêd do roz³adowywania
zbiornika ziarna jest przekazywany bezpoœrednio, jest
niezalezny od m³ocarni.


Wiêc jak widaæ Dynamic i Dominator s¹ to dwie podobne
konstrukcje. Z za³o¿eñ konstrukcyjnych Dynamic powinien siê
przyj¹æ bez problemu, lecz pewnie g³ówn¹ barier¹ by³a
wy¿sza cena w porównaniu do Rekorda, ale Dynamic o wiele
wiêcej oferowa³ za swoj¹ cenê. Tamtejsza cena za Rekorda 112
tys. by³a jak widaæ bardzo atrakcyjna w porównaniu do
dzisiejszych-u¿ywanych! Mo¿e Dynamic te¿ dlatego siê nie
przyj¹³, bo wszyscy nawykli do Rekorda i brali sprawdzon¹
technologiê.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Moim zdaniem z ursusem bedzie tak samo jak z bizonem za pare
lat :-(
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Ursus od kilku lat nie oferuje nic konkurencyjnego, nie ma w
ofercie aktualnych nowosci, stale modernizowana jest
licencja MF i stara technologia jeszcze z czasów ciezkich
ci±gników opracowanych razem z Zetorem. To ze Ursus
jeszcze
egzystuje to swego rodzaju "cud". Z drugiej strony wdrazanie
nowosci kosztuje, kilka lat temu Zetor ktory mocno
aktualizuje swoja oferte przechodzil powazne problemu
finansowe bo to poprostu kosztuje i na to Ursusa nie stac,
ale nowy design masek i kabin mozna bylo wprowadzic
wczesniej, a nie kilka lat po konkurencji.

Bizon w tej materi zrobil o wiele wiecej (modela BS Z110 i
Dynamic) pech w tym ze inwestor strategiczny czyli New
Holland nie potrzebowa³ tych modeli w swojej ofercie, bo ma
swoje rozwiazania, moze lepsze moze gorsze ale swoje i takie
chce propagowac.
Ja osobvi¶cie nigdy nie kojarzy³em modelu Dynamic ze
zmiennikem Rekorda, byl to kombajn o zdecydowanie wuzszej
wydajnosci, w wyzszej klasie, byl "za dobry" na ten biedny
rynek, w ofercie Bizona zabrak³o nastepcy Z056 Super, po
wycofaniu modelu to Rekord by³ adresowany do nabywców
Supera, Sampo to maly kombajn, nie mogl konkurowac z Superem
bo nie taka chyba byla idea jego wprowadzenia do oferty. A
sam Rekord to taki lepszy Super, a Super to nie jest
konstrukcja wymyslona w Polsce, jeszcze w latach 60tych New
Holland Clayson wprowadzil na rynek kombajn do ktorego Super
byl blizniaczo podobny, ró¿nily sie tylo poszyciem balch
zewnetrznej obudowy, podobny model produkowal Fahr.

Te lozyska drewniane w wytrzasaczach Classa swiadcza o
zaawansowaniu inzynierii materialowej wsrod niemieckich
inzynierow, oni na to wpadli 30 lat temu czyli wyprzedzali
naszych o jakies 20, teraz pewnie sa do przodu o jakies 50
lat.

A co wiece o wytrzasaczach rotacyjnych BS Z110, nie szukalem
ale nie wiem czy bylo to bardzo popularne rozwiazanie na
swiecie? Wydaje mi sie ze takie wytrzasacze nie generowaly
tylu wibracji co wytrzasacze klawiszowe ;-)
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Ma³e sprostowanie odnoœnie hydrauliki Dynamic'a ,pojawi³a
siê bowiem pewna nieœcis³oœæ. Mówi¹c o osobnym uk³adzie
sterowania ko³ami mia³em na myœli tylne skrêtne ko³a.
Reasumuj¹c w kombajnie tym by³a osobna pompa do rzeczonych
kó³ tylnych oraz osobna do pozosta³ych odbiorników:
podnosz.hederu,nagarniacza, otw.rury wysyp. sterowania
przek³adni¹ bezst. kó³ napedowych.
Hydrostatyczny uk³. napêdu kó³ montowany by³ zale¿nie od
¿yczenia odbiorcy.
Wspomnê jeszcze,¿e do oci¹¿enia hederu zast. dwa
akumulatory hydrauliczno-gazowe.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Wytrz¹sacze rotacyjne poprzeczne by³y stosowane w kombajnie
Claas Commandor. Te kombajny by³y ju¿ na rynku w latach '80.
Jak siê nie mylê to by³y one wprowadzone podobnie jak seria
Dominatorór jak mój 96. To rozwi¹zanie nie by³o specjalnie
chwalone przez u¿ytkowników, lecz z tego co s³ysza³em to
œwietnie nadawa³y siê do om³otu kukurydzy. Za wiele tak¿e
nie ma tych kombajnów u naszych zachodnich kombajnów, nie to
co Dominatory.
Z tych cen, co poda³eœ Krystian z czerwca 96r., to by³y one
o wiele ni¿sze ni¿ w 99r.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Ja widzialem Dynamica w pracy i mysle ze te kombajn mialby
przyszlosc, jego silnik pracowal bardzo cicho, w czasie
pracy praktycznie bylo slychac sama przystawke do kukurydzy,
i wogule nie bylo po nim widac wibracji, nawet jak opruznial
zbiornik, co w Superach i Rekordach dalo sie ³atwo
zauwarzyc.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Skoro Dynamic byl taka dobra jednostka to dlaczego mozna o
nim smialo mowic "limitowana wersja" (ktos tu wspomnial o 92
sztukach)?? Polskie rolnictwo bylo za biedne w tamtych
czasach na takie maszyny, a eksport na wschod z niewiadomych
przyczyn nie wypalil??
Wyprodukowac cos to nie sztuka, sztuka jest sprzedac swoj
produkt!! Wiecie jaki to duzy cios dla firmy która produkuje
ale nie sprzedaje? Wyobrazcie sobie sytuacje w której nikt
nie chcialby kupic od was waszych produktów - plajta w ciagu
roku pomimo pelnych magazynów!!
Co do NH nie mam zadnego zalu, pomyslcie o tych ktorzy maja
prace w fabryce i co by bylo gdyby nie pojawil sie NH??
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Co do NH to nie jestem taki pewny, ¿e jest taki dobry bo u
nas jednem u TM-ie skrzynia syp³a siê po ok. 100h oraz ma
problemy z dzia³aniem przedniego napêdu pod obci¹¿eniem, sam
to widzia³em. Wszystko wtedy drga³o i zgrzyta³o. Nie leje w
tym momencie ¿adnej wody, bo widzia³o to naocznie wiele osób
i sie wyœmiewali i ten "super ci¹gnik" trafi³ na serwis po
wspomnianych ju¿ 100mth i nie by³o go 3 tygodnie. :-D
Przekonalibyœmy co sta³o by siê z Bizonem, gdyby nie NH.
Mo¿e akurat wyszed³ by z do³ka i siê rozwija³.
Drugi znajomy takze chce siê pozbyæ TM-a. Po 2 latach
wysiad³a mu sprê¿arka od pneumatyki i musia³ wy³o¿yæ 8 tys.
Zamierza zamieniæ NH na Fendt'a, co jest bardzo rozs¹dnym
rozwi¹zaniem.
Jak to bêdzie dalej z NH to pozyjemy i zobaczymy. W udziale
rynkowym kombajnow zbo¿owych nadal króluje Claas i
odnotowuje wzrost i nie zapowiada siê, aby jego mocna
pozycja spada³a, ale wrêcz przeciwnie.
Niemcy chwal¹ tylko Fendt'a i Claas'a. Czasem wybieraj¹ JD,
ale to tylko mniej zamo¿ni z powodu mniejszej iloœci
gotówki. Jakoœ nie widaæ, aby Niemcy chwapili siê do sprzêtu
NH. Jak widaæ przyk³ad braæ nale¿y z naszych zachodnich
s¹siadów. Sam po czêœci juz wzi¹³em, bo kiedyœ masowo
kupywali ZTS'a i do dziœ go chwal¹, ale dla wielu jest on za
ma³y lub za du¿y. Zamierzam zostaæ przy tym ci¹gniku jak
najd³u¿ej, bo specjalnie siê nim nie narobiê, a za
pieni¹dze, które mia³bym wywaliæ np. na nowego NH wole
przeznaczyæ na inn¹ bardziej sensown¹ inwestycjê. Te
ci¹gniki nadal tam pracuj¹ i Niemcy nie narzekaj¹ na nie. To
samo z Dominatorami, tymi starszymi i m³odszymi. Tak¿e
mieszkam w poniemieckim gospodarstwie. Widaæ wiêc, ¿e jestem
uwi¹zany z Niemcami i nigdy nic im nie zarzuca³em.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
W latach kiedy wszed³ do produkcji Dynamic na rynku nowych
maszyn ogólnie by³a klapa wszystko za spraw¹ upadania w tych
latach by³ych PGR. i wiêkszoœæ rolników wola³o kupiæ u¿ywany
ale du¿o tañszy kombajn(a nie bardzo drogiego wtedy
Dynamica) czy te¿ ciagnik,bo w ursusie te¿ nie by³o
kolorowo.Moim zdaniem NH.zniszczy³ nasz¹ najlepsz¹ marke w
dziedzinie maszyn rolniczych i nie tylko marke... a teraz
wyszed³ jakiœ œmieszny cztero klawiszowy New Holand z ma³¹
naklejk¹ Bizona i myœl¹,¿e wszystko za³atwi¹.Moim zdaniem
gdyby nie pojawi³ sie CNH Bizon z trudami przeszed³by
ciê¿kie lata.Na dzieñ dzisiejszy przy terazniejszych
warunkach gospodarowania Dynamic spokojnie by sie przyj¹³ i
zdoby³ uznanie wœród rolników nie tylko polskich ale i
duñskich którzy byli kiedyœ bardzo du¿ymi odbiorcami
Bizona.Gdyby nie ten ca³y CNH pewnie do dziœ z p³ockiej
fabryki wyje¿dza³yby piêkne niebieskie maszyny takie jest
moje zdanie.
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
@Józek
sorki mlody ale niestety musze Cie tu troche doprowadzic do
porzadku bo chyba sie przewrociles na glowe..
skoro Niemców uwazasz za takich madrych ludzi i bardzo
cenisz sobie ich opinie, a wszystko co cie wiaze z Niemcami
to stary ale byc moze jary ZTS oraz stare poniemieckie
gospodarstwo (wzmianke o tym uwazam za kompletnie bez
sensu-jak to sie ma do tematu Bizona??? dumny jestes z tego
ze bez Niemcow nie mial bys gdzie mieszkac??)jest dla ciebie
takie wazne i bierzesz z nich przyklad jak z idealnego
wzorca to moze zmien flage obok Twojego nicka i potem pakuj
manatki i sie stad zabieraj - oczywiscie do Niemiec!!!!
Drazni mnie taka wypowiedz bo chyba POLSKICH rolnikow masz
za idiotow skoro kupuja NH!! czy moze przemawiaja przez
Ciebie jakies nieczyste intencje?? np zazdrosc?? pewnie
cieszyles sie i zacierales rece ze sasiadowi zepsul sie NH..
Krytykujesz jakis tam sprzet a chwalisz swój-ok masz do tego
pelne prawo bo wiesz na czym pracujesz i wypracowales sobie
jakies zdanie o tym, nie wazne ze ja jestem uzytkownikiem NH
i ze krytykujesz akurat ta marke, ale tu byla mowa o
POLSKIEJ marce Bizon!!
Ty natomiast nie wiadomo dlaczego prowokujesz kolejna
dyskusje o tym jaki to NH jest hujowy a powinienes sie
wypowiedziec o Bizonie!!
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Pozwólcie,¿e sie wtr¹ce co do tych ci¹gników moim zdaniem
ka¿dy kupuje ci¹gniki wed³ug w³asnego przekonania b¹dz
uznania i nie nale¿y sie k³óciæ na ten temat:-\ ka¿dy
kupuje ci¹gnik taki na jaki jest go staæ i nie nale¿y
krytykowaæ kogoœ decyzji a wady zdarzaj¹ siê w ka¿dym
ci¹gniku nawet u najbardziej wypasionego fendta.Ja osobiœcie
jestem przekonany do ci¹gników koncernu Same.Deutz-fahr.
ci¹gniki te mo¿na spotkaæ prawie we wszystkich krajach
Europy zachodniej.W mojej okolicy te¿ chodzi tego sporo i
ludzie nie narzekaj¹
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
@Mateusz
Jakbyœ nie widzia³ to wypowiedzia³em siê na temat Bizona.
Ja poda³em przyk³ady z Niemców i ogólnie, ¿e jak na tamte
czasy Niemcy mieli nowoczesne gospodarstwa. Chyba Ty jesteœ
stary, a nie moje ZTS'y, bo mam 2 i nie s¹ stare! Nawet do
dnia dzisiejszego wiele tych ci¹gników pracuje na zachodzie
i p³n. Europy i nikt ich nie krytykuje i maj¹ dla nich
szacunek!!
Wiem, ¿e Ty zakocha³eœ siê w marce NH, ale nie musisz tego
tak manifestowaæ!!!
Co do Bizona to Ty tylko tu siê wtr¹casz i krytykujesz t¹
markê, lepiej przenieœ siê do NH i tam sobie go zachwalaj!!
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Józeczku przepraszam ze Cie urazilem, Twoje ZTS'y nie sa
stare, nie s¹ te¿ nowe.. one s¹ w œredniem wieku..
w Twoim poscie z 6/26/2006 4:23:38 PM nie wspomniales nic o
Bizonie, za to wychwalasz Classa i cos tam jeszcze no i
przede wszystkim krytykujesz NH..

Pozatym moja wypowiedz to zaden manifest, uzywasz slów
których znaczenia nie rozumiesz, zajrzyj do slownika co
kryje sie pod pojeciem "manifest"
Przeczytaj jeszcze raz moj post z 6/26/2006 2:49:13 PM i
sprawdz czy sa tam slowa krytyki pod adresem Dynamica, jesli
niestety przeczytales go i nie zrozumiales mnie to zamiast
surfowac po Internecie usiadz nad ksiazk¹ z jezyka
polskiego.
forum na którym sie tu wypowiadamy jest dla wszystkich i
nikt tu sie nie wtraca dopisujac cos od siebie, Ty natomiast
w dyskusje na temat polskiej marki jak¹ jest Bizon wtr¹ciles
swoje zdanie na temat ciagnika NH TM, kilka slow o
Dominatorze i cos tam jeszcze o uzywancych ZTS
sprowadzancych do Polski z Niemiec.

Odbieglismy od tematu niestety po raz kolejny..
Sam uwazam ze dolepienie nazwy Bizon do modelu tc54 to lekka
przesada i jak to powiedzial pewien aktor w znanym skeczu
jest to zwykly: "ch³yt makertingowy" :-D
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Oj Mateuniu :-D
Pisze, ¿e Ty ogólnie krytykujesz Bizona. Jakoœ moja opinia
w ostatnim czasie nikomu nie przeszkadza, mo¿e kiedyœ
przeszkadza³a, ale to by³o dawno temu...
Co do s³ownika to mo¿esz Ty zagl¹dn¹æ, bo ja nie
potrzebuje.
Z tym chwytem marketingowym to jest dobry pomys³, bo tak to
by pewnie s³abo sz³a sprzeda¿ NH TC54, ale i tak nie wiadomo
jak pójdzie, bo widnieje tam logo NH. :-P
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
tak czytam sobie ciekawe rzeczy tu mowicie razem z ta
k³utni¹
0,0,0
Re: NH Bizon TC45
Rządy solidarnościowe dały się zrobić w ciula zachodniej gospodarce, która doprowadziła do upadku polskiego przemysłu: hutniczego, stoczniowego, węglowego, oraz wielu innych gałęzi przemysłu i gospodarki w tym FMŻ. U mnie w mieście duże fabryki zburzono i pobudowano w ich miejscach niepolskie centra handlowe.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.15sec