FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #299900 / / Total number of messages: 8 / Thread View Count: 4021 / Add thread to favorites:
Artur 299900 61 Ursus 1204 de luxe either
Ursus 1204 de luxe
;-)
0,0,0
Re: Ursus 1204 de luxe
:-) troche dziwny ???
0,0,0
Re: Ursus 1204 de luxe
wyglada troche jak skandynawska wersja eksportowa
0,0,0
Re: Ursus 1204 de luxe
Przecie¿ to jest de luxe to jak ma inaczej wygladaæ. :-P
0,0,0
Re: Ursus 1204 de luxe
Z tych eksportowych to URSUS-BISSON lepiej sie prezentuje
ni¿ te De luxe.
0,0,0
Re: Ursus 1204 de luxe
Co Ty gadasz jak wszystkie wersje to s¹ te¿ de luxe. Tylko
firma, która je eksportowa³a nazywa³a siê Ursus-Bison.
0,0,0
Re: Ursus 1204 de luxe
Przepraszam, ale wszystko mi siê pomiesza³o. Firma, która
zajmowa³a siê eksportem kombajnów Bizon i ci¹gników Ursus to
by³a "Ursus Bizon". Zupe³nie zapomnia³em o tych ciagnikach
Ursus-Bison, bo nie mia³em z nimi dawno stycznoœci, które
by³y najczêœciej eksportowane do Holandii. Wersja "de luxe"
by³a lepiej wyposa¿ona ni¿ Ursus Bison. Jeszcze raz
przepraszam, jeœli wprowadzi³em kogoœ w b³¹d.
Pozdrawiam
0,0,0
Re: Ursus 1204 de luxe
Nie by³bym pewien ,¿e Ursus-Bison by³ ubo¿sz¹ wersj¹ ni¿ De
luxe poniewa¿ posiada³em kiedys Ursusa-Bisona,sprowadziliœmy
go z Holandii rok prod. 82 (odpowiednik naszej krajowej
wersji 904) tylko,¿e posiada³ turbine zamontowan¹ pod mask¹
na kolektorze starego typu i wydech by³ wyprowadzony tak jak
w c-385, grubszej œrednicy. Turbina ta dawa³a temu
ci¹gnikowi 95KM. oprócz tego mia³ oryginalnie przyciemnione
szyby,maske typu finn,fabryczne radio nad desk¹ rozdzielcz¹
oraz pe³n¹ tapicerkê w kabinie.Sprzeda³em ten ci¹gnik
znajomemu z mojej gminy i do dziœ sprawuje siê œwietnie.A
wiêc nie by³bym taki pewien,¿e Ursus-Bison by³ mniej
wypasion¹ wersj¹ Ursusa.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.08sec