FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #304754 / / Total number of messages: 13 / Thread View Count: 1271 / Add thread to favorites:
dawid 304754 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
6 lipca 2006 - rozpoczêcie ¿niw (pod kosê poszed³ jêczmieñ
ozimy) :-)
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Wysypywanie zbo¿a na przyczepy podpiête do Ursusa 1222
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
To chyba bardziej przypomina zielonkê a nie
jêczmieñ:-Dchcia³bym widzieæ wilgotnoœæ tego zbo¿a:-) Mój
s¹siad wczoraj objecha³ jeden przejazd i zrezygnowa³ a
jêczmieñ wygl¹da³ na dojrza³y ps.wspó³czucia dla tych
kombajnów:-\
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
W zbo¿u trawa siê zieleni, pozatym nie wiem jakie jest
przeznaczenie ziarna. Napewno sami dobrze wiedz¹ co robi¹
;-)
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
To jest wiêksze gospodarstwo czy spó³dzielnia?
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Sprzêt oraz pole na którym pracowa³ nale¿¹ do spó³dzielni
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
No fajnie , pierwsze fotki ¿niw 2006 :-D
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Wczoraj znajomy kosi³ jêczmieñ ozimy u jednego goœcia. Nie
wiem czy nie za wczeœnie siê porywaj¹, tak samo daj¹ ju¿
rzepaki na pokosy. Stronki jeszcze s¹ zielone, a powinny byæ
chocia¿ trochê pod¿ó³kniête. Kiedyœ jeden da³ za szybko
rzepak na pokosy i potem zamiast on dojrzeæ to zczerwienia³
i poszed³ jako pozaklasowy za po³owê ceny.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.099sec