FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #306267 / / Total number of messages: 13 / Thread View Count: 1235 / Add thread to favorites:
Jozek 306267 57 ZTS 16245 either
ZTS 16245
1995r. :-)
Ci¹gnik pracuje w gospodarstwie, które skupuje byd³o na
ubój. Zdjêcia porobi³em przy okazji (nie tylko tego ZTS'a),
gdy by³em tam z ojcem podpisaæ fakturê za sprzedanego byka.
Na zdjêciu jest widoczny bez niektórych detali, poniewa¿
by³ w trakcie drobnej naprawy. Konkretnie pêk³a rama noœna.
Sta³o siê tak poniewa¿ by³ wziêty za du¿y ³adunek na
³adowacz czo³owy, a jego mocowania znajduj¹ siê na tej
w³aœnie ramie. Jak widaæ na zdjêciach na wyposa¿eniu
ci¹gnika znajduje siê tak¿e przedni TUZ i WOM, ale jego
ramiona s¹ tymczasowo œci¹gniête. Do TUZ'a posiadaj¹ tak¿e
obci¹¿nik na czas, gdy ci¹gnik pracuje w polu. Ogólnie doœæ
³adna maszyna. ;-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
Takie siedzenie przyda³oby mi siê. :-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
:-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
Can you translate it into english
0,0,0
Re: ZTS 16245
Widaæ fotel Gramer full wypas;-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
1995 year. :-)
Tractor works in farm, which buys up cattle on carnage. If
necessary I have made photos (not only it ZTS), when there I
was with father sign for sold bull invoice. It is visible on
photo without some details as there was in the course of
slight repair. Carrying frame has been broken concretely. It
has become so as it was taken for big load on foremost
loader, but he grapple be placed on this frame exactly. As
you can see, front lift is placed on photos on endowment of
tractor also and platen of receipt of force, but shoulders
are pulled off him temporarily. Ballast is for lift on time
also, when tractor works in field. Pretty machine generally
enough. :-)
Such seat Grammer would add me. ;-)

Przyda³oby mi w³aœnie siê takie siedzenie Grammer'a. ;-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
Na taki komfort musisz liczyæ 1000z³ widzia³em kiedyœ w
sklepie nówke,ale ró¿nica jest:-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
Wiem, ¿e jest ró¿nica, ale póki co to mam oryginalne, dobrze
pracuje, nie skrzypi i nie jest Ÿle. ;-) A czy to by³o
oryginalne Grammer'a za 1000z³? A w swojej 12-stce mia³eœ
Grammera czy standartowe? :-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
Nie mia³em Grammera ale by³o coœ w podobie tylko,¿e zwyk³ej
konstrukcji nie pneumatyczne by³o du¿o wygodniejsze od tego
co mam w 7711 a to co jest w tym ZTS'ie to na moje oko jest
Grammer.
0,0,0
Re: ZTS 16245
Tak w tym ZTS'ie to jest Grammer. Wiem, ¿e jest wygodniejsze
od tego standartowego, ale zwyk³e jak jest dobrze ustawione
i nasmarowane to te¿ nie jest z³e. :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.094sec