FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #307210 / / Total number of messages: 10 / Thread View Count: 2115 / Add thread to favorites:
Slawek 307210 57 ZTS 18345 either
ZTS 18345
Fota z oferty importera z Radomska k.£odzi.Józek s¹ u ciebie
w okolicy takie ci¹gniki? bo u mnie w Wielkopolsce to niema
ich wcale niez³a bestia;-)Rozmawia³em kiedyœ z goœciem co
œci¹ga ci¹gniki z Czech i mówi³,¿e mo¿na taki ci¹gnik kupiæ
w miare przystêpnej cenie porównywalnej do 16245. Silnik w
nim jest ten sam co w 1934 tylko w skrzyni jest podobno
troche wynalazków:-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
:-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
U mnie jeden goœæ ma takiego 18345, sprawujê siê doœæ
dobrze. Posiada go od nowoœci, silnika i skrzyni jeszcze tam
nie rusza³. Skrzynia jest tam 8-biegowa, smarowana olejem
pod ciœnieniem. Przymierza³em kiedyœ siê do kupna takiego
czegoœ, ale stwierdzi³em, ¿e mi siê to nie op³aca, poniewa¿
musia³bym zmieniaæ wszystkie maszyny od 16245. W 1934 jest
nieco mocniejszy z tego co wiem, bo ma nieco inn¹ pompê
wtryskow¹ i ma 190km. Nie radzê Ci kupywaæ ci¹gników z
Czech, bo s¹ nieŸle wyjechane. Dziwi mnie to trochê, ¿e ich
cena jest zbli¿ona do 16245, bo to jest ca³kiem inna, nowsza
konstrukcja. Czêœci do skrzyni to raczej nie dostaniesz w
Polsce, musisz jechaæ do Czech albo zamawiaæ ze S³owacji. A
co chcia³byœ sobie takiego kupiæ? :-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
Jak by trafi³ sie w przystêpnej cenie to czemu nie;-).Mo¿e
po ¿niwach namówie ojca ¿eby wypaliæ na S³owacje mo¿e coœ by
siê trafi³o w rozs¹dnej cenie jakiœ 16245 albo 18'nastka:-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
Do tego ci¹gnika nie musisz wymieniaæ wszystkiego sprzêtu
dorzuciæ pi¹ty korpus i pe³en but :-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
No ale do Kvernelanda 4-skibowego obrotowego nie tak ³atwo
dostaæ taki korpus. Tak samo agregat podorywkowy Unia KOS 3m
to ma³y do niego. :-) W tamtym sezonie 10145 ci¹g³em tego
grubbera, tylko ¿e p³yciej niz 16245 i 4 terenow¹, ale dawa³
radê. ;-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
Jak mia³em 9245 te¿ targa³ grubera 3m sinik nie przysiada³
ale traci³ przyczemnoœæ podczas wiêkszej prêdkoœci:-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
Pomiêdzy 10145 a 9245 nie ma du¿ej ró¿nicy w mocy jakieœ
6PS. U mnie te¿ silnik dawa³ radê, chodzi jak dzwon. :-)
Tylko, ¿e trochê ma³o masy do 3m przy g³êbszej i szybszej
pracy, ale "czwórka turbo" to ogólnie fajny ci¹gniczek. ;-)
A jakiego tego grubbera masz?
0,0,0
Re: ZTS 18345
Niemam grubera kiedyœ raz po¿yczy³em od znajomego,¿eby
szybko przejechaæ przed ork¹ pod rzepak ogólnie nie uznaje
tego narzêdzia po podorywce jest nie porównywalnie lepszy
efekt.Do 904 zapinam b-201 6 korpusów i przysuwa sobie
dwójk¹ na po³ówce,7711 ci¹gnie polsk¹ czwórke z unii.Na
prostym polu bez klinów dwiema po³o¿ymy 20ha przez dzieñ.:-)
0,0,0
Re: ZTS 18345
Ja wolê grubbera, bo jest to szybsze i robiê to, aby gleba
nie wysysycha³a, tak jak na œciernisku. Pod rzepak nie robiê
podorywki, poniewa¿ jadê na razówkê obrotówk¹ i nic nie
zostaje na wierzchu. :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.09sec