FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #308401 / / Total number of messages: 15 / Thread View Count: 1568 / Add thread to favorites:
Jozek 308401 61 Ursus 1222 either
Ursus 1222
___
1987 year.
Agricultural cooperative. Father of my colleague is chairman
of this cooperative.
If necessary I have made photos, when there we were ask
something in relation to our Claas.

___
1987r.
Spó³dzielnia rolnicza. Prezesem tej spó³dzielni jest ojciec
mojego kolegi.
Zdjêcia zrobi³em przy okazji, gdy byliœmy tam siê coœ
zapytaæ odnoœnie naszego Claas'a.
Niespecjalnie zadbana jest ta 12-stka jak na 87r., w koñcu
to spó³dzielnia i jest ca³kiem inaczej ni¿ jak siê robi na
w³asnym sprzêcie. Poza tym ca³y czas pracuje przy wozie
paszowym jak widaæ.
0,0,0
Re: Ursus 1222
:-)
0,0,0
Re: Ursus 1222
:-)
0,0,0
Re: Ursus 1222
:-)
0,0,0
Re: Ursus 1222
:-)
0,0,0
Re: Ursus 1222
To zale¿y od kierowców i ilu ich jest:-) 1km odemnie by³
doœæ ³adny Pgr. by³ bo to ju¿ tylko smutna historia i ruina.
Znajomy dosta³ nówke 1614 w 89r ¿ó³t¹ na grubym dachu
chodzi³a g³ównie z PHX 5 i w innych ciê¿szych pracach gdy
Pgr rozpad³ siê w 98r. 16-stka mia³a coœ ok. 10 000mth. a
wygl¹da³a dos³ownie jak nowa du¿o zale¿y od traktorzysty jak
dba o sprzêt.Jezdziliœmy troche w pomorskie jak pada³y Pgr-y
i te¿ mo¿na by³o spotkaæ ³adne ci¹gniki to samo by³o z
bizonami ale to ju¿ tylko wspomnienia:-(
0,0,0
Re: Ursus 1222
Najgorzej jest w³aœnie jak jest kilku kierowców i nie dbaj¹
o maszynê. Wujek te¿ 10-15lat jeŸdzi³ w pomorkie na
przetargi po PGR-ach i opowiada³ nieraz jak kupywa³ 2-,
3-letnie ci¹gniki za parê groszy. Dziœ wujek mi mówi³, ze
niedaleko nas jest do sprzedania Rekord, doœæ ³adny z 82r.
za 16 tys. z³. Jakbym nie kupi³ teraz ca³ego zestawu saletry
to wzi¹³bym go. ;-)
0,0,0
Re: Ursus 1222
wtracajac sie do rozmowy ja mam troche budynkow po PGr i
byla to kompltena ruina.. to samo jak sprzedawali z tamtad
maszyny na przetargach to naprawde istny zlom...;/ taki los
jak cos jest panstwowe to juz nikt nie dba....bo i po co..;/
0,0,0
Re: Ursus 1222
Z 82r. to ró¿nie mo¿e byæ z jego stanem czasem mo¿na
wpakowaæ w niego drugie 16. Ojciec dwa lata temu mia³ okazjê
kupiæ Z056 88r. z 8tys. ale pochodzi³ z Skr. by³ na chodzie
ale praktycznie by³o wszystko do wymiany wiêc sie nie
op³aca³o i w dodatku sta³ on 400km od nas nie daleko
Siedlec.
0,0,0
Re: Ursus 1222
Nie zgadzam siê z tob¹ lukasz niektórzy kierowcy dbali o
ci¹gniki jak o swoje oczywiœcie wiêkszoœæ by³a niedbaluchów
ale nie wszyscy. ps.niektórym by³ tylko w g³owie karnister i
w¹¿;-)
0,0,0
Re: Ursus 1222
wiesz niektorrzy dbali zgadzam sie ale niestety malo ich
bylo...a jakies 4km odemnie jest jeszce spoldzielnia co
gospodaruje na jakis 350ha i opracowali taki bajer ze leja
paliwo co do litra na hektar i nie ma tak ze pol baku
zostaje:d a jak traktor zjezdza na baze to odrazu waz i
spuszcaja wszytsko:)
0,0,0
Re: Ursus 1222
No to widaæ,¿e kierownicy myœl¹:-)u mnie jak istnia³ Pgr to
ojciec nie wiedzia³ co to ON na stacji bo dostawê mieliœmy
ca³oroczn¹ z dostaw¹ do domu p³atne raz w tygodniu to siê
nazywa³ marketing na miarê PGR :-D
0,0,0
Re: Ursus 1222
Ojcu te¿ naprzynosili w dawnych czasach czêœci i ropy z PGRu
i SKRów, teraz siê pokoñczy³o. :-) Ponoæ, ¿e ³adny ten
Rekord.
0,0,0
Re: Ursus 1222
Jak ³adny to warty zainteresowania jak za te pieni¹dze.
0,0,0
Re: Ursus 1222
Ale nie ma szarpacza i go nie kupiê teraz, bo wziê³em ca³ego
Tir'a saletry, a to równowartoœæ tego Rekorda. :-P
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.148sec