FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #309811 / / Total number of messages: 26 / Thread View Count: 2721 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
Krystian 309811 78 Bizon BS Z110 either
Bizon BS Z110
Bizon BS w czasie zbioru rzepaku :-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Widok na heder z wnêtrza kabiny.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Kombajn zosta³ wyprodukowany w 1994r. Widoczne dwie wajchy
s³u¿¹ do regulacji wysokoœci hedera i nagarniacza, ni¿ej
dŸwignia do regulacji prêdkoœci jazdy [przód - ty³].
W póŸniejszych egzemplarzach te trzy elementy po³¹czono w
jednym dr¹¿ku czyli tzw. joystick.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Kombajn nie posiada znanego z póŸniejszych egz. komputera
pok³adowego LH Agro, nie jest jednak pozbawiony urz¹dzeñ
wspomagaj¹cych pracê operatora, tu widoczny monitor strat.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Progowy sygnalizator spadku obrotów. Kontroluje pracê
najwa¿niejszych zespo³ów kombajnu i alarmuje w przypadku
wyst. przeci¹¿eñ na którymœ z nich
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Zbiornik ziarna
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Na koniec przesy³am pozdrowienia dla Pana operatora,który
cierpliwie odpowiada³ na moje pytania. :-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Bardzo fajne zdi¹tka. Pierwszy raz widze takiego bizona
widac
ze jakos sie rozwija :-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
zarabiste te fotki powinieneœ dostac Nobla.ciekawy jestem
czy ten kombajn pochodzi z rsp czy jest prywatny a tak w
ogóle to ktory rocznik? z jak¹ prêdkoœcia i wydajnoœci¹
kosza zboze u was bs_y?z reszta bs to muj ulubiony model
bizona nawet mam model w skali 1:32
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
zarabiste te fotki powinieneœ dostac Nobla.ciekawy jestem
czy ten kombajn pochodzi z rsp czy jest prywatny a tak w
ogóle to ktory rocznik? z jak¹ prêdkoœcia i wydajnoœci¹
kosza zboze u was bs_y?z reszta bs to muj ulubiony model
bizona nawet mam model w skali 1:32
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
To nie jest Z-110 tlko 5110:-\
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Kombajn ten pracuje w gospodarstwie indywidualnym, ale nie
od nowoœci- drugi w³aœciciel. Rok produkcji 1994, silnik
SW680. W³aœciciel zebra³ ju¿ u siebie rzepak i gdy robi³em
te zdjêcia kombajn kosi³ us³ugowo, a chêtnych na us³ugi nie
brakuje - operator twierdzi³, ¿e ma zape³niony grafik na
kilka najbli¿szych dni. Jesieni¹ maszyna wykorzystywana jest
do zbioru kukurydzy - niektórzy pewnie domyœlili siê widz¹c
na tylnym wózku zaczepy do montowania obci¹¿ników.
Mówienie o wydajnoœci to dosyæ grz¹ski temat, zale¿y bowiem
ona od tylu czynników, ¿e ta sama maszyna pracuj¹c w ró¿nych
warunkach mo¿e uzyskiwac kompletnie inne osi¹gi, ¿e nie
wspomnê o umiejetnoœciach operatora i o tym jak dba
on o kombajn i jego w³aœciwe przygotowanie do pracy.
No ale uœredniaj¹c powiem,¿e w optymalnych warunkach da siê
w pszenicy zebraæ 12t/h w rzepaku 7t/h.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
a nie wiesz ile hektarow rocznie mlocne jest tym
kombajnem???
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Licz¹c z kukurydz¹ przesz³o 300ha
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Z110 czy 5110 ???

Przyznam, ¿e mia³em dylemat jakie oznaczenie wpisaæ ju¿
jakiœ czas temu gdy zamieszcza³em zdjêcia BSa kosz¹cego
kukurydzê z oznaczeniem 5110. Jak wiadomo "5" pojawia³a siê
zazwyczj na maszynach przeznaczonych na eksport, wiêc ta
konkretna maszyna mog³a byæ wyprodukowana z myœl¹ o odbiorcy
spoza Polski, jednak z jakiegoœ powodu kombajn pozosta³ w
kraju i wtedy mo¿na by przyj¹æ, ¿e jest to wersja
eksportowa. Jest jednak jedno ale, BSy wysy³ane w tamtym
czasie na eksport [g³ównie Skandynawia] zazwyczaj mia³y
nagarniacze malowane na czarny lub bia³y kolor - jest
kilka fotek we wczeœniejszych postach.
Poza tym w oklicy spotka³em co najmniej piêæ BSów z
oznaczeniem 5110 i by³y to ewidentnie kombajny przeznaczone
na rynek krajowy. Wynika z tego ,¿e do roku 1996 wszystkie
kombajny tego modelu otrzymywa³y takie oznaczenie bez
wzglêdu na to gdzie mia³y trafiæ.
W prospektach z 1995r widnia³ wielki napis Z110 a na
fotografii - maszyna z naklejk¹ 5110.
Jednak ostatecznym argumentem który mnie przekona³ na
korzyœæ literki "Z" by³a tabliczka znamionowa. Moim zdaniem
dane wypisane na niej s¹ wa¿niejsze od jakichkolwiek innych
oznaczeñ znajduj¹cych siê na maszynie.
Foto tabliczki znamionowej tego kombajnu powy¿ej.

Pewnie Ktoœ z forumowiczów widzia³ kiedyœ taczliczkê
jakiegokolwiek modelu Bizona w wersji eksportowej jakie tam
widnia³o oznaczenie "5" czy "Z".
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.15sec