FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #303773 / / Total number of messages: 68 / Thread View Count: 14646 / Add thread to favorites:
[1][2][3] (page 2 of 3)
krzysros 303773 61 URSUS MF 255 either
Re: URSUS MF 255
Slawek jakie masz jeszcze u siebie ci¹gniki na
gospodarstwie? A w swoim 7711 masz dwie prêdkoœci obrotowe
WOM'u i pó³biegi?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
W zetorze mam pó³biegi i WOM 540-1000,ale pracuje tylko na
540 bo niemam ¿adnej maszyny w odpowiedniku jego mocy która
potrzebuje 1000 obr./min.Oprócz 7711 mam jeszcze Ursusa 904
wersje holendersk¹ i C-330 cabrio:-) mia³em jeszcze ZTS-a
ale zosta³ sprzedany bo by³ na szybkiej skrzyni i sypa³y mu
siê synchronizatory co jest czêst¹ awari¹ w ursusach i
zetorach ze skrzyniami 40km/h teraz rozgl¹damy siê z ojcem
za czymœ innym.
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Domyœlam siê, ¿e mia³eœ ZTS'a 12245? Ja mia³em kiedyœ 16245
z 4. biegow¹ skrzynia, ale nie szybk¹ i te¿ siê sypa³a i siê
pozby³em go. Dodam, i¿ standardowym ogumieniem w 7711 by³o
16.9-28. A kombajn zbo¿owy masz, jeœli tak to jaki?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Tak mia³em 12-nastke przed tem mia³em jeszcze 9245 i podczas
orki nie wyskoczy³a mi blokada na skrêcie i za³atwi³em tryb
na czwórce polowej :-( . A co do kombajnu to mam Z056 84r.
jestem jego drugim w³aœcicielem ale kombajn ig³a mo¿esz nie
wie¿yæ,ale od nowoœci ma 1150mth. wed³ug jego lat i
kombajnów na FP to bardzo ma³o. U poprzedniego w³aœciciela
mia³ do om³ócenia 25ha. rocznie teraz ma tak ok. 45-50ha
rocznie jak bêde mia³ troche wolnego czasu to pstrykne
zdjêcia i wrzuce na FP.Mam jeszcze pytanie co do Zts jest
ró¿nica w prêdkoœci na najszybszym biegu w 3 a 4 biegowej
skrzyni zwyk³ej?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Dla szkrzyni 3- i 4-biegowej zwyk³ej prêdkoœæ na najszybszym
biegu jest taka sama. Mianowicie dla kó³ 20.8-38 przy
znamianowych obr. silika (2200 obr./min) jest to prêdkoœæ
28.3km/h, a przy 2450 obr./min. silnika to 31.5km/h. A co
planujesz kupic w zamian za "122", mo¿e te¿ coœ spod znaku
ZTS'a?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Raczej tak ale zachodnie odpowiedniki tych mocy co posiada
Zts te¿ mi siê podobaj¹ ze wzglêdu na komfort klima itp. ale
wielkim minusem tych ci¹gników jest zbyt du¿a
elektronika,która czêsto ju¿ zawodzi przy nowych a strach
pomyœleæ co mo¿e siê dziaæ przy ci¹gniku 10-15 letnim.A Zts
to zawsze jest ZTS prosta w obs³udze maszyna tak samo
Ursus.Raczej bêde patrzy³ za ursusem lub zts'em typu 16...
0,0,0
Re: URSUS MF 255
W³aœnie te¿ myœleliœmy z ojcem i bratem nad czymœ zachodnim,
ale póki co zostajemy przy ZTS'ie. ;-) Z t¹ elektronika jest
du¿o niepewnoœci i jakbym mia³ kupowaæ coœ zachodniego to
raczej nowe, bo z u¿ywanymi zachodnimi róznie bywa. :-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Slawek2006 Ja bym ci radzil kupno ciagnika firmy McCormick
serie c-max60 super maszyna i prawie nic elektryki

PARAMETR j.m. C60 Max
TYP SILNIKA
- Perkins, bezpoœredni wtrysk EURO2 1103C-33
- Moc maksymalna KM/kW (ISO) 58,5 / 43
- Znamionowa prêdkoœæ obrotowa obr./min. 2200
- Maksymalny moment obrotowy Nm 222
- Obroty silnika przy maksymalnym momencie obrotowym
obr./min. 1400
- Œrednica cylindra / skok mm 105 / 127
- PojemnoϾ / cylindry cm3 / turbo 3300 / 3
- Zbiornik paliwa l 102
SPRZÊG£O
- Dwustopniowe sprzêg³o suche (œrednica tarcz) mm 275,8
- Mechaniczne Standard
PRZEK£ADNIA
- Z biegami pe³zaj¹cymi 24 + 12 (40 km/h) Standard
WA£EK ODBIORU MOCY
- Mechaniczne Standard
- Dwie prêdkoœci obrotowe (540/1000) obr./min. Standard
- Wa³ek o œrednicy 34,9 mm o 6 frezach Standard
NAPÊD NA CZTERY KO£A
- Mechaniczne w³¹czanie napêdu Standard
- Maksymalny k¹t skrêtu kó³ 55°
- Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu ró¿nicowego
Standard
UK£AD HAMULCOWY
- Mokre hamulce tarczowe 8 tarcz
PODNOŒNIK HYDRAULICZNY
- Regulacja wysokoœci: pozycyjna, p³ywaj¹ca i mieszana
Standard
- Mechaniczna obs³uga Standard
- UdŸwig podnoœnika (z dwoma si³ownikami pomocniczymi) kg
3700
- Maksymalne ciœnienie uk³adu hydraulicznego 180
- WydajnoϾ pompy l/min. 52,3 + 29,9
- TUZ kat. II Standard
- Liczba rozdzielaczy hydrauliki zewnêtrznej 2
WYMIARY, CIʯARY I OPONY
- Ogumienie przednie 12,4-24
- Ogumienie tylne 16,9-30
- D³ugoœæ z obici¹¿nikami mm 4018
- Szerokoœæ na ko³ach standardowych mm 2223 / 2198
- Przeœwit 4WD mm 380
- Minimalny promieñ skrêtu (4WD) mm 4000
- Ciê¿ar bez obci¹¿ników 4WD + 180 kg (kabina) kg 3130
ROZSTAW KÓ£
- Rozstaw kó³ przednich 4WD m m 1497-1897
- Rozstaw kó³ tylnych mm 1192-1908


a kola to bez problemu bo zawsze mozna kupic do uprawy
rzêdowej :)
Albo ciagniczek jeszcze miejszej serii "F"


PARAMETR j.m. F60 F/GE
Speed Power
Five Shuttle
TYP SILNIKA
- Perkins Euro 2 / Tier 2 1103C-33
- Moc maksymalna KM/kW (ISO) 58,5 / 43
- Moc wa³u KM/kW (ISO) 54 / 34*
- Maksymalny moment obrotowy Nm 222
- Pojemnoœæ skokowa / cylindry cm3 / liczba cylindrów 3300 /
3
- PojemnoϾ zbiornika paliwa l 48 + (25 opt.)
SPRZÊG£O
- Sprzêg³o dwustopniowe suche mm 279
- Mechanicznie operowane
PRZEK£ADNIA
- 15 + 15 mechaniczna zmiana kierunku
- 20 + 20 z biegami pe³zaj¹cymi, mechaniczna zmiana kierunku

WOM
- Mechaniczne w³¹czanie ze wspomaganiem
- Zanurzeniowa wielotarcza
- Elektrohydrauliczne w³¹czanie
- Dwie prêdkoœci 540 / 750 obr./min.
- Dwie prêdkoœci 540 / 1000 obr./min.
NAPÊD NA CZTERY KO£A

- Elektrohydrauliczne w³¹czanie
- Maksymalny k¹t skrêtu stopnie 55°
- Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu ró¿nicowego
UK£AD HAMULCOWY
- Tylne hamulce zanurzeniowe, 8 tarcz
- Przednie hamulce zanurzeniowe, 4 tarcz
- Integralny system hamulcowy
UK£AD HYDRAULICZNY
- Standardowy udŸwig kg 2600
- WydajnoϾ pompy l/min. 52,3 + 29,9
- Trzypunktowy uk³ad zawieszenia
- Pomocnicze zawory 2 F/GE - 3 XLWYMIARY, CIʯARY I OPONY F60
F GE
- z oponami 14,9R24 14,9R20
- A d³ugoœæ mm 3600
- B min. szerokoϾ mm 1249 1363
- C rozstaw kó³ 2WD mm 2065 -
- C rozstaw kó³ 4WD mm 2017
- D wysokoœæ do ko³a kierownicy mm 1450 1300
- E przeœwit pod pojazdem mm 380
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ja szukam coœ takiego 160-200KM a jak bym mia³ braæ ci¹gnik
z tej pó³ki co proponujesz to wola³bym CASE albo STEYRA;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Nie jestem przekonany do angielskich ci¹gników
0,0,0
Re: URSUS MF 255
A czy wiesz ze McCORMICK STEYR CASE to byla jedna FIRMA
McCORMICK JEDZIE NA TAKICH SAMYCH PODZESPOLACH CO Case od
roku 2000 McCORMICK ZACZOL WLASNA PRODUKCJE CIAGNIKÓW... TU
MASZ McCORMICK 200 moj ojciec jezdzi tym ciagnikiem i
spisuje sie bardzo dobrze mamy tez case i ci powiem ze jak
dlamnie McCORMICK LEPIEJ SIE SPISUJE oD CASE
0,0,0
Re: URSUS MF 255
MASZ TU DANE TECHNICZNE McCORMICK
A teraz weszla najnowsza wersja ciagnika McCORMICK SERIA XTX
TAMTEN TO POPRZEDNIK TEJ SERI KTURA JEST SPRYTNIEJSZA XTX
WYCHODZI W SERII

XTX 185
XTX 200
XTX 215

CI¥GNIK ROLNICZY XTX 215
TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PARAMETR j.m. XTX215
SILNIK
- Moc maksymalna KM/kW (ISO) 202/149 (228/168)
- Obroty znamionowe obr/min 2200

- Liczba cylindrów / turbo / wastege / intercooler
6TWI
- PojemnoϾ skokowa litry 5,9
- Œrednica cylindra / skok mm 102/120
- Liczba zaworów 24
- Maksymalny moment obrotowy Nm 800 (938)
- Obroty silnika przy maksymalnym momencie obrotowym
1200-1700 (1750)
- Przyrost momentu obrotowego % 30 (35)
- PojemnoϾ zbiornika paliwa litry 347
- Optymalne zu¿ycie paliwa g / KW / h 204
- Okres miêdzy zmian¹ oleju mth 500
- Typ uk³adu wtryskowego Electronic Bosh
- Alternator A 120
PRZEK£ADNIA
- Liczba biegów do przodu / wstecz 32+24
- Liczba biegów z pe³zaj¹cymi 48+40
- Liczba biegów XtraSpeed E 32+24
- Liczba biegów XtraSpeed E z biegami pe³zaj¹cymi 48+40
- Zmiana kierunku "Power Shuttle" z prze³o¿eniem
neutralnym
- Odstêp miêdzy wymianami oleju h 1000
WOM
- W³¹czanie elektrohydrauliczne
- Modulacja automatyczna elektroniczna
- Obroty wa³ka obr/min 540 / 1000
lub 540E / 1000
- Obroty 540/1000 przy obrotach silnika obr/min 1850 / 2025
- Obroty 540E/1000 przy obrotach silnika obr/min 1655 / 2025
NAPÊD NA 4 KO£A
- Producent Carraro/Std lub IFS
- Dyferencja³ samoblokuj¹cy ogranicza poœlizg
- Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy stopnie 6
- K¹t skrêtu kó³ stopnie 55
- Minimalny promieñ skrêtu m 5,4
UK£AD HYDRAULICZNY
- Typ pompy zmiennej wydajnoœci
- WydajnoϾ pompy litry/min 129 / 163 opcja
- Maksymalny udŸwig podnoœnika

kg 10950
- Kategoria IIIN
CIʯARY, WYMIARY I OPONY
- Ciê¿ar z wyposa¿eniem standardowym kg 7205
- Ciê¿ar z 16 obci¹¿nikami kg 8045
- Maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie osi przedniej kg 7100 /
6100
- Maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie osi tylnej kg 16200
- Rozstaw kó³ mm 2873
- D³ugoœæ ca³kowita
mm 5307
- Szerokoœæ ca³kowita mm 2300 / 2510
- WysokoϾ mm 3012
- Opony przednie 540 / 65R30
- Opony tylne 650 / 65R42
:-):-):-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ale tez mamy serie MTX W SERII
MTX 120
MTX 135
MTX 150

McCORMICK
CI¥GNIK ROLNICZE MTX 150
TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PARAMETR j.m. MTX 150
SILNIK
- Maksymalna moc KM/kW (ISO) 152/112
- Moc przy obrotach znamionowych KM/kW (ISO) 152/112

- Obroty znamionowe obr/min 2200
- Liczba cylindrów / turbo / wastege / intercooler 6TI
- PojemnoϾ skokowa litry 6,75
- Œrednica cylindra / skok mm 104/132
- Zakres sta³ej mocy przy obr/min 2000- 2200
- Maksymalny moment obrotowy Nm 582
- Obroty silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1400
- Przyrost momentu obrotowego % 20
- Optymalne zu¿ycie paliwa litry 210
- Zbiornik paliwa litry 265
- Okres miêdzy zmian¹ oleju h 300
PRZEK£ADNIA
- Liczba biegów (do przodu/wstecz) 16+12
- Liczba biegów z pe³zaj¹cymi 32+24
- Liczba biegów synchronicznych 4
- Liczba biegów "Power Shift" 4
- Liczba biegów z Autospeedem 16+13
- Zmiana kierunku "Power Shuttle" z po³o¿eniem
neutralnym
- Okresy miêdzy wymianami oleju h 1000
- Wykonanie blokady mechanizmu ró¿nicowego
Elektrohydrauliczne sterwane sprzêg³o mokre
WA£EK PRZEKANIKOWY
- W³¹czanie elektrohydrauliczny
- Modulacja automatyczna elektroniczna
- Obroty wa³ka obr/min 540+1000
- Obroty 540/1000 przy obrotach silnika obr/min 1877/2200
NAPÊD NA 4 KO£A
- Producent Carraro
- Dyferencja³ samoblokuj¹cy ogranicza
poœlizg
- Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy stopnie 6
- K¹t skrêtu kó³ stopnie 55
- Minimalny promieñ skrêtu m 4.65
UK£AD HYDRAULICZNY
- Typ pompy wielot³oczkowa o zmiennej wydajnoœci
- Maksymalna wydajnoϾ pompy litry/min 109
- Typ czujnika sworzeñ sensorowy
- Maksymalny udŸwig podnoœnika
(si³ownik wspomagaj¹cy)

kg 5871/6602
- Kategoria IIIN
- Maksymalna wydajnoϾ pompy l/min 109
CIʯARY, WYMIARY I OPONY
- Ciê¿ar z wyposa¿eniem standardowym kg 6160
- Maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie osi przedniej
kg 6100
- Maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie osi tylnej kg
9500
- Rozstaw kó³ mm 2770
- D³ugoœæ ca³kowita
mm 5160
- Szerokoœæ ca³kowita (nad b³otnikami
tylnych kó³) mm 2300
- WysokoϾ mm 2920
- Opony przednie 480/65R28
- Opony tylne 600/65R38
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Case ma ju¿ now¹ gamê kabin a takie kabiny co ma Mc cormik
to w MX-ach by³y ju¿ w 96r. Mc cormik jest do ty³u i
zreszt¹ to nie marka Case to zawsze Case tyle powiem;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Wiem,¿e International,Case i Mc cormik to by³a jedna rodzina
ci¹gników ale to by³o bardzo dawno potem Mc cormic znikn¹³
z rynku na d³u¿szy czas i pojawi³ sie dopiero w roku 2000
moim zdaniem marka ta niema wyroboinej jeszcze renomy
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Jakiego masz Case?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
a widziales albo jezdziles xtx 215 albo ztx 280 wlasnie
chyba chodzi o prostote zeby nie bylo na walone pelno
guzików ja wole prostrze maszyny lepiej mi sie pracuje w
polu jak ja smigam automatem i wszystko obsluguje jednym
palcem a case mam MXU MAXXUM i wlasnie nie lubie im
jezdzic pracowac w polu wiecej przyciskow dupereli a jeszli
chodzi o kafort jazdy to jezdzi mi sie tak samo jezdze tym i
tym mialem case ale teraz mam trzy Mc i dzialaja bez zadnych
zarzutow
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ka¿dy myœli wed³ug swojego uznania. Nie skorzystam z twojej
oferty kupiliœmy Steyra 9190 196ps. ci¹gnik wypas:-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
nioo racja. a ile koni mechanicznych ?? i ile daliœcie :-P i
czy z pod ig³y
:) teraz mo¿esz go testowaæ w polu :) w agregacie albo
w jakimœ siewniku. A jeŸdzi³eœ ci¹gnikiem JCB Fastrack 8250
to jest wspania³a maszyna goœciu wyprzedza³ tym ci¹gnikiem
stara z przyczepa. I w polu niesamowicie siê spisuje mia³em
przyjemnoœæ parê razy pojeŸdziæ. Ile macie hektarów ??
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ten Steyr ma 196KM,przedni TUZ,klima,Dynastshift,ko³a tylne
"42".Du¿a bestia 95r. daliœmy 48tys. po ko¿ystnej cenie od
znajomego,w Luxemburgu stoi taki sam ma ³yse opony i jeszcze
podmalowany i chc¹ 20tys euro wiêc twierdze,¿e tanio
kupiliœmy.Co do sprzêtu do niego to mamy agregat
uprawowo-siewny Mashio-Super cobra z poznaniakiem 3m. Trzeba
bedzie pomyœleæ jeszcze o szóstce obracanej.Mam dok³adnie
76ha:-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
no to super :-) mi tez sie wydaje ze tanio mam katalog
Kvernelanda p³ug seri EG100 krpusów 6 jak chcesz moge ci dac
numer;
Kverneland Poland Sp.z o.o.
ul. Krêta 87
87-100 Toruñ
tel.(48)(56)651 30 53, 651 30 52
fax (48)(56)621 90 99
Internet: www.kverneland.com.pl
tylko nie orjêtuje sie w cenach bo mam katalog z 2004r.
cennik tez jest ale ceny sie zmieniaja
naprawde fajny p³ug cena byla w roku 2004 PLN 66000
0,0,0
Re: URSUS MF 255
U mnie dziœ kombajny posz³y w pole pszenica ma 14
wilgotnoœci a u ciebie jak tam ??
0,0,0
Re: URSUS MF 255
U mnie dziœ kombajny posz³y w pole pszenica ma 14
wilgotnoœci a u ciebie jak tam ??
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Dzisiaj koñczê rzepak i jutro od razu muszê lecieæ kosiæ
pszenice ozima ostn¹, bo zacznie siê obsypywaæ. Dawno nie
by³o tak szybko pszenicy u mnie, ale susza robi swoje.
Slawek w Polsce kupi³eœ tego Steyr'a? Rzepak masakra by³o u
mnie kosiæ, bo ³êty zielone od spodu. Powiedzia³em do ojca,
¿e zima kupujemy opryskiwacz ci¹gany na wysokim podwoziu,
albo zawiasa 18m i bêdziemy w przysz³ym roku dosuszaæ
chemicznie rzepak i to jest ca³kiem inna juz bajka. :-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
A ja podzieli³em kombajny jedne kosz¹ pszenice a drugie
rzepak tylko ja pryska³em rzepak i u mnie nie ma nic
zielonego nie wiem jak siê wyrobie ze wszystkim. A jeœli
chodzi o opryskiwacz to najlepiej firmy Rau opryskiwacz
ci¹gany 2800 lub 3800 l
Mam 4 takie opryskiwacze masz zbiorniczek 20 litrów na
mycia rak 300l do p³ukania opryskiwacza funkcje hydrauliki
obs³ugiwanie z kabiny ci¹gnika, komputer z czujnikami
prêdkoœci i czujnikiem przep³ywu, uk³ad mieszania cieczy i
nie chce mi sie dalej pisac ale naprawde zjebisty
opryskiwac i nie wywrotny !!
0,0,0
Loading Message List
[1][2][3] (page 2 of 3)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.232sec