FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #314993 / / Total number of messages: 36 / Thread View Count: 3847 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
jontiras 314993 1 My backyard either
My backyard
This pic is taken from the roof of my home.You see the
renault with the low loader for the "rice tractor" fiat 600.
0,0,0
Re: My backyard
2.80m rotavator.(greek made)
0,0,0
Re: My backyard
"Rice tractor" fiat 600
0,0,0
Re: My backyard
Renault 145.14
0,0,0
Re: My backyard
8000ltr fuel tank
0,0,0
Re: My backyard
Jd 4755 in the warehouse
0,0,0
Re: My backyard
My cat :-P
0,0,0
Re: My backyard
Landleveler 4.5m
0,0,0
Re: My backyard
Rice
0,0,0
Re: My backyard
A closer view to 4755
0,0,0
Re: My backyard
Another shot..
0,0,0
Re: My backyard
The gate to heaven...;-)
0,0,0
Re: My backyard
;-)
0,0,0
Re: My backyard
Like gilbert`s avatar :-D
0,0,0
Re: My backyard
Grain dryier!! Holds up to 70t of rice or 90t of corn.;-)
0,0,0
Re: My backyard
Whoops a litlle mistake. here the grain dryier.:-[
0,0,0
Re: My backyard
Really nice farm and pics.
0,0,0
Re: My backyard
Thank you Robbie. I love my farm-job and really love
everything about rice grow-crop.
0,0,0
Re: My backyard
Ãåéá óïõ Ãéùñãï õðïèåôù ðùò óïõ áñåóåé êáé íá ôñùò ñõæé,
ï÷é ìïíï íá êáëëéåñãåéò.Ðïóåò ìåéíáíå 4 êáé óçìåñá?
Õðïìïíç ìç ìáóáò èá ðåñáóåé ï êáéñïò;-)
0,0,0
Re: My backyard
Ãåéá óïõ íéêï.Åííïåéôáé ïôé ìïõ áñåóåé êáé íá ôñùù ñõæé.Óôçí
ðåñéï÷ç ìïõ å÷ïõìå íïóôéìïôáôåò óõíôáãåò ìå ñõæé!!! Ðáíôùò
âëåðù ïôé åéóáé êáëïò óôï ìåôñçìá,;-) ðñáãìáôé 4 êáé óçìåñá
êáé ôï ðáêåôáñéóìá óéãá óéãá áñ÷éæåé.Ðáñïõóéáæåôå êáåíáò áðï
ôï ÷ùñéï óïõ?
0,0,0
Re: My backyard
jontiras your 4755 is in very good condition..:-D Real nice
tractor..

do you have mc in the 4755?
0,0,0
Re: My backyard
Thank you gilbert but what is mc?
0,0,0
Re: My backyard
mc is a kind of walkie talkie, so you can talk with other
drivers who also have an mc (i think the good name is 27mc)

but very nice and interesting photo's:-)
0,0,0
Re: My backyard
Thank you greenrider for the explain. so i haven`t mc but i
have cb on the 4755 and the renault to talk with my
friends-farmers,it have fun... (you know about cb,right?)
0,0,0
Re: My backyard
Yes greenrider explain very well.. 27mc is the right name..

I now the name cb but i don't know how it works.. could you
explain?
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.139sec