FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #317322 / / Total number of messages: 31 / Thread View Count: 3181 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
Krystian 317322 78 Bizon BS Z110 (vol.3) either
Bizon BS Z110 (vol.3)
Tegoroczna aura wyj¹tkowo nie sprzyja uprawom polowym, no
przynajmniej w moim regionie. Bardzo d³uga zima - œnieg
le¿a³ niemal do koñca marca - nastêpnie wielotygodniowa
susza przetrzebi³y plantacje. Szczególnie rozpaczliwie
wygl¹daj¹ pola z kukurydz¹. Du¿a czêœæ roœlin nie
wykszta³ci³a kolb a niektóre roœliny dopiero teraz kwitn¹.
Jakby tego by³o ma³o ostatnie intensywne opady, niemal
zniszczy³y nie zebrane jeszcze plantacje jêczmienia i
pszenicy. Deszcz pada³ przez piêæ dni bardzo intensywnie i
niestety ziarno zaczê³o kie³kowaæ w k³osach. W przypadku
roœlin stoj¹cych jest szansa, ¿e coœ jeszcze uda siê
wym³óciæ, ale tam gdzie ŸdŸb³a wyleg³y jest a¿ zielono od
kie³ków. :-(

Zdjêcia tego kombajnu zamieszcza³em ju¿ kiedyœ w czasie
zbiorów kukurydzy. Wczoraj - tj. 10 sierpnia - jako ¿e ca³y
dzieñ ju¿ nie pada³o przyjecha³ wieczorem na próbne
koszenie. Niestety by³o zdecydowanie za mokro.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
Bez komentarza :-(
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
Wózek transportowy. Zmieniono mocowanie hedera na nim w
stosunku do wczeœniejszego typu.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
Element zespo³u poziomowania hederu.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
Za mokro na pracê wiêc nie pozosta³o nic innego jak wróciæ
do domu ; dziœ rano - a jak¿e - znowu pada³ deszcz.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
Komputer pok³adowy LH Agro, tu w³¹czona funkcja monitora
strat.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
How much colors can you found a Bizon? I have Bizons seen
in: red, blue, green, brun,silver(i thought),...

Are they like Valtra, you can choice out a color you want?

Greetings,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
I was meet four colours of a Bizon: red, deep-red, blue and
yellow [different sades, even brown].
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
U mnie w okolicy susza wyrz¹dzi³a du¿o szkód na piaskach
natomiast na ciê¿szych glebach które tak szybko niewysychaj¹
jedynie przyspieszy³a ¿niwa.
Pogorszenie pogody nastapi³o od pocz¹tku sierpnia ale opady
by³y znikome wiêc codziennie mo¿na by³o kosiæ, dopiero
dzisiaj ca³y czas pada, oby nie by³ to pocz¹tek ci¹g³ej fali
opadów trwaj¹cych kilka dni.
W tym roku pszenica w wiêkszoœci szybko zesz³a z pola to
mo¿na bêdzie terminowo siaæ rzepak bo czêsto w innych latach
by³o tak ¿e pasowa³o by ju¿ siaæ rzepak tam gdzie pszenica
jeszcze niskoszona to zdarza³o siê ¿e siali rzepak 10-15
wrzeœnia.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 (vol.3)
U nas zaczê³o padaæ w miniony czwartek [3 sierpnia] i pada³o
przez piêæ dni, no mo¿e z chwilowymi przerwami.
Rolnikom gospodaruj¹cym na niewielkich area³ach uda³o siê
zakonczyæ ¿niwa przed deszczami, ale du¿e gospodarstwa maj¹
jeszcze trochê do zebrania, mo¿na nawet spotkaæ pola z nie
skoszonym rzepakiem.
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.161sec