FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #319047 / / Total number of messages: 50 / Thread View Count: 15072 / Add thread to favorites:
[1][2][3] (page 1 of 3)
Wojciech 319047 61 Ursus 1934 either
Ursus 1934
Targi w Minikowie
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
.
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
,
0,0,0
Re: Ursus 1934
Wszystko piêknie, ³adnie, tylko jakoœæ wykonania nie powala
na kolana...
0,0,0
Re: Ursus 1934
Je¿eli na tym ci¹gniku by³a by naklejka ZTS lub Zetor twoja
wypowiedz by³a by zupe³nie inna dlatego nie wypowiadaj siê
na te taematy.
0,0,0
Re: Ursus 1934
Kolego co do Zts-a to Ursus siê chowa mia³em kiedyœ Zts-a i
w planach przysz³oœciowych mam zamiar kupiæ zamiast U-904 bo
to ju¿ troche wiekowy ci¹gnik,ale narazie nie
narzekam.S³owacy siê postarali wyprdukowaæ dobry ci¹gnik i
wysz³o im to w stu procentach napewno lepiej od polaków i
dotyczy to ka¿dego modelu pod wzglêdem komfortu pracy i nie
tylko.Je¿eli mia³bym kupowaæ ci¹gnik z tej klasy to wola³bym
18345 z 2002 roku ni¿ zabuliæ za go³¹ 19-nastke.Polacy
potrafili robiæ dobre ursusy,ale na export tam ju¿ by³a
pe³na opcja i komfort czasem lepszy ni¿ w Zts-ie ale te
czasy ju¿ nie wróc¹.Na nasz rynek jednak dalej produkuj¹
(go³e) ursusy które ju¿ coraz mniej siê sprzedaj¹ a export
ciê¿kiego Ursusa wiadomo,¿e stan¹³ jeszcze raz po raz
wypuszcz¹ coœ do NL.
0,0,0
Re: Ursus 1934
Tak z daleka to nowe maski z nowymi kabinami
ciê¿kich
ursusów wygladaja o niebo lepiej niz te kaleczne
przejsciowki stara kabina - nowa maska, no ale jak widze
przednia os ta sama która mial juz 1604, a na desce
rozdzielczej wlaczniki swiatel i kierunkowskazow znane z
Polonezow i Maluchow to juz mi sie nic nie chce. Ile lat
mozna adaptowac taka tandete? Nie ma nic zlego w tym ze to
nie Ursus jest liderem technologicznym, ale skoro juz w
miedzyczasie swiat poszedl tyle do przodu to dlaczego nasi
chociaz nie probuja tego nasladowac tylko tkwia w tym co
znamy od kilkudziesieciu lat?
0,0,0
Re: Ursus 1934
Moim zdaniem jak Ursus bedzie sta³ tak w miejscu to daje
fabryce jakieœ 5 lat i klapa,wejdzie inwestor zachodni
skasuj¹ marke i tyle nam zostanie po ursusie:-\
0,0,0
Re: Ursus 1934
Mo¿e i URSUS nie jest liderem, ale moim zdaniem now¹ gam¹
ci¹gniów zrobi krok do przodu. Od 2003r jest nowy w³aœciciel
który ma zamiar wprowadzic 5 nowych modeli. Zobaczymy co z
tego wyjdzie i póŸniej porozmawiamy.
0,0,0
Re: Ursus 1934
Popieram w pe³ni zdanie S³awka. Mam spore doœwiadczenie z
ci¹gnikami Ursus, bo mieliœmy wiele Ursusów i obecnie mamy
3-ciego ZTS'a i mogê duzo powiedzieæ na temat komfortu i
wykonania przy obu markach. S³yszy siê wiele opini, ¿e w
obecnej serii Ursusów 34 wszystko jest s³abe, pêka etc.
Co do ceny to powinna ona byæ adekwatna do jakoœci i
ogólnego wykonania, a jak ka¿dy wie to tak nie jest. Za
nowego Ursusa 1654, w ktorym tylko zmienili silnik i
podnoœnik to mogê ju¿ mieæ za t¹ sam¹ cenê zachodni, nowy
ciagnik w lepszym wykonaniu i komforcie o mocy 130 KM, która
jak wiadomo równa siê do 160 KM nowego Ursusa.
Co do nowych modeli to 3 s¹ to modele z silnikami Perkinsa
i nie wiem czy to coœ pomo¿e Ursusowi, jeœli ceny s¹ ju¿
zblio¿ne do zachodnich, to wiêkszoœæ nie zdecyduje siê na
ten krajowy produkt.
0,0,0
Re: Ursus 1934
Co do nowej gamy ma³ych URSUSÓW to jest ich 4 4024 54km,
5024 68km, 6024 80km, 7524 100km. Odnoœnie ceny je¿eli bêd¹
to maszyny wytrzyma³e to sa warte tej ceny i jeszcze
otrzymujesz klime w standardzie. Ja o Ursusach seri **34
s³ysza³em równie¿ dobre opinnie.
Zaskakuje mnie równie¿ to, ¿e jak polscy rolnicy blokowali
drogi i wysypywali obce ziarno na tory to mówili jak oni
moga kupywaæ zbo¿e z innych krajów jak maja polskie (nie
brali pod uwage ¿e mo¿e byæ tamto ziarno lepsze), i mieli to
tego oczywiœcie prawo. A teraz postaw siê w syt³acji
odwrotnej ¿e ktoœ przychodzi np. z ursusa, pronara czy
cristala i niszczy ci ci¹gnik i ka¿e kupiæ swój.
P.S. Pomyœl o tym jak napiszesz nastêpny post.
0,0,0
Re: Ursus 1934
Ze zbo¿em by³a inna sytuacjaa, a co do zbo¿a to polskie
jest na pewno lepszej jakoœci ni¿ zachodnie, tak samo z
¿ywcem wo³owym czy wieprzowym, ka¿dy wie dlaczego.
Seria Ursusów 34 by³a dobra, ale mo¿e poprzednia, obecna
nie jest na najlepszym poziomie. W tamtej serii 34 by³o
trochê wad tak¿e, ale nie by³y tak dokuczliwe jak obecne.
Póki co to Ty Wojciech jesteœ jednym z nielicznych, którzy
tak zachwalaj¹ nowe ci¹gniki Ursusa, które nie s¹ za dobrze
wykonane. Klimatyzacja w tej klasie w wiêkszoœci ci¹gników
zachodnich to standart i nie ma w tym nic nadzwyczajnego,
nie te czasy.
Co¿ pozostañmy przy tym co jest. Co bêdzie dalej to poka¿e
czas. Ursus bymajmniej kiedyœ by³ lepszej jakoœci i cena
przede wszystkim by³a konkurencyjna w porównaniu z zachodem
i to te¿ by³ jego atut.
0,0,0
Loading Message List
[1][2][3] (page 1 of 3)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.167sec