FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #327041 / / Total number of messages: 21 / Thread View Count: 3442 / Add thread to favorites:
Artur 327041 61 Ursus a mo¿e......... either
Ursus a mo¿e.........
Józek ty jesteœ znawca tematu wypowiedz siê coœ o tym?:-\
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Ja bym obstawia³ ¿e to Zetor jakiœ a nie Ursus ale mo¿e siê
myle.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Ch³opaki!
Ursus 1614 de Luxe to jest duñska wersja 1614. Wszystkie
ci¹gniki z koñcówk¹ de Luxe to importy do Danii
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Witam
No wiêc tak: naklejka ze sloganem de luxe o niczym nie
œwiadczy, ka¿dy mo¿e sobie j¹ przykleiæ. Obi¹¿niki przedniej
osi s¹ od 16-stki Ursusa. Kabina jest od ZTS'a serii xx245,
b³otniki tylnych kó³ na pewno nie s¹ od 16245. Silnik to
6-Turbo. Nie wiadomo jaka jest skrzynia biegów. Ale
uœredniaj¹c to jest ZTS 16245, mo¿na tak oceniæ po kabinie i
silniku.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Ja te¿ bym obstawia³ ze to Ursus (mimo ze de lux to raczej
proste maski mia³y) ale myœle ze jego ewentualnemu duñskiemu
w³aœciæielowi ³atwiej by³o by dostaæ kabine od ZTSa ni¿
ursusowsk¹ no i rzeczywiœcie te tylne b³otniki to chyba od
ursusa
p.s.
a co z uk³adem kierowniczym ?
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Ja stawiam, ¿e to jest jakiœ sk³adak. Z tylnymi b³otnikami
to chodzi³o mi o to, ¿e nie s¹ od 16245, tylko od mniejszego
modelu ZTS'a np. 10245. Kabina, b³otniki i maska s¹ od na
100% od ZTS'a. De luxe wszystkie mia³y ca³¹ maskê œciêt¹,
ale od zwyk³ej kabiny nie pasuje maska do kabiny Euro. Byæ
mo¿e Duñczyk wola³ lub musia³ zmieniæ kabinê i oblachowanie
na ZTSowkie, albo w Polsce by³o coœ kombinowane, bo widaæ,
¿e by³ malowany i jest to sk³adak. Tak ze zdjêcia nie da siê
okreœliæ, bo nie wiadomo czy jest tutaj skrzynia
synchronizowana czy zwyk³a, a i czy 3-biegowa.
Jak co z uk³adem kierowniczym?
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Blachy raczej nie by³y malowane, tylko podwozie. Nie jest
wykluczone, ¿e ma uk³ad kierowniczy na orbitrolu, nowsze
1614 tak¿e mia³y na orbitrolu, bodaj¿e od 90r., ten niby
jest z 94r., ale jak na prawde jest to trzeba by³o by
zweryfikowaæ na ¿ywo. Mo¿e tylko papierek jest z tego
rocznika.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Oczywiœcie nie jestem wszystkiego na 100% pewien, ale z
moich obserwacji oraz bliskich spotkañ z Ursusami, Zetorami
i dwoma ZTS-ami (16245 i 16445) to wszystkie Ursusy 16-tki
(1604,1614,1634), Zetory 16-tki (16045,16145,16245) oraz ZTS
16245 mia³y silnik 6-cylindrowy turbodo³adowany o symbolu Z
8602 lub Z 8602.1 produkowany w fabryce Martina na S³owacji,
wiêc nie rozumiem, jak mo¿na na podstawie silnika cokolwiek
wyodrêbniæ z tej licznej grupy. Mo¿e jakieœ szczegó³y z
osprzêtem silnika je wyró¿nia³y? Wiem na pewno, ¿e wszystkie
ciê¿kie Ursusy maj¹ dwustopniowy szczelinowy filtr paliwa
(filcowy i papierowy), odœrodkowy filtr oleju (to akurat po
tej stronie, co na tym zdjêciu nie widaæ). Co do b³otników,
to mnie one wygl¹daj¹ na Zetora 16245. A z reszt¹ spotkaæ
Ursusa, który ma wszystko oryginalnie swoje, to te¿ trzeba
mieæ szczêœcie! Jeœli chodzi o uk³ad kierowniczy, to w/g
instrukcji obs³ugi 912-1614 z 1990r. to 1614 ma uk³ad
kierowniczy œrubowo-kulkowy (mechaniczny wspomagany
hydraulicznie, a hydrostatyczny uk³ad kierowniczy (Orbitrol)
na ¿¹danie.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Do Józka!
Mia³eœ racjê wtedy z tym Ursusem 1604, co go zamieszcza³em
jakiœ czas temu. To by³a wersja eksportowa, a nie na kraj. W
tym roku odbywa³em 6-tygodniowe praktyki studenckie w
Ursusie i co siê da³o, to wynios³em z tej fabryki, g³ównie
wiedzê, ale te¿ dos³ownie ;) No wiecie, jakieœ prospekty,
instrukcje obs³ugi (oczywiœcie jawnie). Zeskanowa³em sobie
album, w którym umieszczono wszystkie, dos³ownie wszystkie
Ursusy produkowane w Polsce dla Polski (w tym te¿ liczne
prototypy). S¹ to zdjêcia ci¹gników prosto z taœmy, wiêc s¹
oryginalnie wyposa¿one. Jest nawet C-355M. Kiedyœ myœla³em o
co chodzi z tymi kolorami Ursusów (zielony, ¿ó³ty a potem
czerwony). A to nie tak! Ciagniki Ursus by³y fabrycznie
malowane na zielono do 1969 (70) roku. Natomiast póŸniej
malowano je na kraj na ¿ó³to, zaœ na eksport na czerwono - i
tak do 1990 roku, oczywiœcie nie licz¹ postlicencyjnych.
Podowno te¿ do Afryki by³y malowane na br¹zowo (coœ w
zwi¹zku z owadami tam panuj¹cymi). jedynie nie wiem czy
C-330M i C-360-3P by³y fabrycznie po 1990r. na kraj
fabrycznie ¿ó³te czy czerwone. To s¹ informacje od
wieloletnich pracowników Ursusa. Powoli mam nadziejê bêdê
zamieszcza³ tu te skany. A czy wiedzieliœcie, ¿e ciêzkie
Ursusy NUR-ami nazywano?
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Co do silnika to chodzi³o mi o to, ¿e 6-Turbo i ³¹cz¹c z
wygl¹dem zewnêtrznym to mo¿na powiedzieæ, ¿e to 16245. Co do
6-cylindrowego to mia³y one symbole 8602; 8602.1 oraz
8602.12. Poszczególne modele tych silników by³y montowane w
16-stkach Ursusa i ZTS'a. Ka¿da 16-stka mia³a i ma
6-cylindrowy turbodo³adowany silnik s³owacki lub wczeœniej
czechos³owacki, to jest oczywiste. Widzisz, mia³em racjê co
to tego 1604. :-P
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Przemek15, dawaj! :)
btw, co studiujesz ¿e a¿ 6 tygodni praktyk w ursusie mia³eœ?
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Czy ktoœ wie czemu wszystkie inne poza 16-tkami ciê¿kie
Ursusy mia³y skrzyniê czterobiegow¹ (16/8) a 16-tki
trzybiegow¹ (12/6)?
Studiujê Technikê Rolnicz¹ na Wydziale In¿ynierii Produkcji
SGGW w Warszawie. A praktyki to by³ mus zaliczenia roku
studiów.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Dlatego, ¿e silnik 16-stki generuje du¿o wiêksz¹ moc i co z
tym idzie skrzynia musi byæ mocniejsza i dlatego tryby,
wa³ki, ³o¿yska musz¹ byæ wiekszê (mocniejsze) i po prostu
nie zmieœci³a siê wiêksza iloœæ biegów.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Józek!
Brzmi dosyæ logicznie, ale chyba nie o to chodzi. Po
pierwsze 1734 i 1934 generuj¹ wiêksz¹ moc od 16-tek, a mimo
to maj¹ 16/8. Poza tym zachodnie firmy maj¹ serie ci¹gników,
gdzie rozpiêtoœæ siêga ponad 100 koni, a liczba biegów
pozostaje ta sama i wynosi nawet 40 przód/ty³ i wiêcej. Do
ty³u tyle samo, bo rewersor (zastanawiam siê, co to mo¿e byæ
ten rewersor: mo¿e silnik hydrauliczny o zmiennym kierunku
obrotów). Bed¹c na praktykach przygl¹da³em siê jak np. taka
seria ci¹gników powstaje, zarówno lekkich jak i ciê¿kich. I
tak, poza przednim napêdem uzupe³niaj¹cym, liczba cylindrów,
ró¿na poj. skokowa, inne obroty znamionowe, turbosprê¿arka i
ju¿ dosyæ spora liczba kombinacji powstaje. I to jest jasne,
ale spójrz np. na tak¹ seriê ci¹gników John Deere, Case itp.
Tam seria obejmuje np. 6 modeli: wszystkie maj¹ tyle samo
cyl., ta sama poj. skokowa, te same obroty znam., wszystkie
maj¹ turbinkê do³adowuj¹c¹. Wiêc sk¹d ka¿dy z tych 6 modeli
ma ró¿n¹ moc?
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Bo w tych modelach 1734 i 1934 zosta³a ju¿ zastosowana inna
przek³adnia 16/8, nie taka jak przed laty by³a w 1234.
Kiedyœ przecie¿ 1634 mia³ skrzynie 3-biegow¹
zsynchronizowan¹.
To powiedz mi dlaczego ZTS 16245 i 14245 maj¹ taki sam
silnik, a generuj¹ inn¹ moc? Chodzi o to, ¿e moc jest
regulowana na pompie wtryskowej. W nowych ci¹gnikach moc
jest ró¿na poprzez pompê wtryskow¹, czyli dawkê paliwa i
mog¹ siê ró¿nic nieco budow¹ np. inny wa³ korbowy. W
zachodnich jest du¿a liczba biegów, dlatego, ¿e jest tam
liczna grupa zakresów, pó³biegów i reduktorów.
0,0,0
Re: Ursus a mo¿e.........
A moze te serie skladajace sie z "takich samych" ciagnikow
to zwykly chwyt marketingowy, klientom sie wydaje ze maja
wiekszy wybor sposrod nie wiadomo ilu produktow, moga wybrac
cos na swoja miare, ceny moze sie nieco roznia, a firma na
tym najtanszym zarabia normalnie a na tym najdrozszym
zarabia extra i juz. Ja pracuje w branzy kotlow grzewczych
na biomase i tez mamy kotly ktore niczym szszegolnym sie nie
roznia, maja identyczne wymiary i mase a moc grzewcza
podawana jest rozna i cena tez i chyba troche tak to dziala.
:-)
0,0,0
Re: Ursus a może.........
O podkrêcaniu mocy na pompie wtryskowej zdaje siê pisa³em,
bo to chyba przek³ada siê w wyniku podkrêcenia obrotów na
pompie. A ja mówi³em, ¿e obroty znam. we wszystkich modelach
w serii s¹ takie same. A co do tych Zetorów 14245 i 16245
(nie wiem, czemu piszesz ZTS?) to faktycznie sprawa jest dla
mnie niejasna, bo maj¹ oba obroty na 2200. Druga sprawa, to
nie chodzi³o mi o du¿¹ liczbê biegów, tylko o rewersor (czym
on namacalnie jest?). Rozmawia³em w Ursusie w sprawie
pó³biegów, to nie ma nawet w zamys³ach o wprowadzeniu
wiêkszej ich liczby. Standerdem ju¿ na zachodzie s¹ 4
pó³biegi, tyle, ¿e tam jest ju¿ inna zasada ni¿ w tym naszym
"powershifcie". Montuj¹ jakieœ mokre sprzêg³a wielop³ytkowe.
A poza tym dziwna jest skrzynia Ursusa 7524 (12/4). S¹ dwie
dŸwignie, gdzie na jednej z nich s¹ dwa przyciski, ale
dowcip polega na tym, ¿e to nie s¹ biegi pod obci¹¿eniem,
tylko tzw. low-high znany z serii 2812-5714 gdzie by³
montowany na ¿yczenie. I ¿eby z nich skorzystaæ trzeba
normalnie wcisn¹æ peda³ sprzêg³a mechanicznego. Sami
niektórzy pracownicy mówi¹, ¿e to absurdalne.
0,0,0
Re: Ursus a mo¿e.........
Mokre sprzeglo wieloplytkowe to pewnie sprzeglo
hydrokinetyczne. Moment w takim sprzegle przenoszony jest z
czesci napedowej na napedzana poprzez sily tarcia cieczy
ktora jest w tym sprzegle. Jest to chyba jedyny rodzaj
sprzegla w ktorym wystepowanie tarcia pozwala na jego prace,
praktycznie we wszystkich sprzeglach mechanicznych poslizg
jest niepozadany. Sprzegla hydrokinetyczne to generalnie
ciezki temat, mocno zaawansowana technika, pewnie nasi spece
sobie z tym za bardzo nie radza, jesli ktos z was wie choc
troche o mechanice plynow to wiecie o czym mowie, jesli ktos
nie wie nic o tej mechanice to wie tylko troszke mniej od
tych ktorzy powinni cos o tym wiedziec lub wiedza po
standardowych studiach na mechanice. ;-)
0,0,0
Re: Ursus a może.........
O regulacji i podkrêcaniu na pompie wtryskowej nie chodzi
mi o obroty jakie s¹ przekazywane na wa³ korbowy tylko o
dawkê paliwa, w wyniku czego uzyskiwana jest wiêksza moc i
wiêkszy moment obrotowy. Tak jest te¿ w ZTS'ie 16245 i
14245, silniki s¹ identyczne, tylko maj¹ ró¿ne pompy
wtryskowe, przez co ró¿ni¹ siê moc¹ i momentem obrotowym.

Kolego modele 14245 i 16245 to nie jest za bardzo Zetor
tylko ZTS, poniewa¿ seria tych ciê¿kich ci¹gników i
starszych modeli zosta³a przeniesiona w latach '80 na
S³owacjê do zak³adu ZTS Martin.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Nie chcê siê spieraæ, bo mo¿e jestem niedoedukowany, a
chia³bym ju¿ zamkn¹æ ten w¹tek. Dajmy np. Ursusy 2812 i 3512
maj¹ 3-cylindrowe silniki o tych samych pojemnoœciach,
bodaj¿e 2812 ma obroty znam. 2000, a 3512 2250. Czy ta
ró¿nica wynika z silnika czy z ró¿nych pomp wtryskowych? W
jaki sposób przy 14245 i 16245 przy tych samych obrotach
mo¿na uzyskaæ inn¹ dawkê paliwa (zmieniaj¹c skok t³oczków w
pompie wtryskowej?)? Mój znajomy ma Zetora (jescze raz
Zetora) 16245 z roku 1996, którego osobiœcie ogl¹da³em (tab.
znam. te¿) i napis Zetor Crystal widnieje na tabliczce, z
obu boków; napis Zetor na górze z przodu kabiny oraz napis
ZTS z przodu miêdzy lampami. Z tego co s³ysza³em pod koniec
lat 90-tych przeniesiono produkcjê do Martina i dopiero
potem to by³y ZTS-y, a jescze rok póŸniej zmieniono zupêlnie
stylistykê tej serii, tak¹ sam¹ jak serii 12345-18345.
0,0,0
Re: Ursus a może.........
Jest regulowana dawka paliwa jaka ma byæ przes³ana na
wtryskiwacze, jest regulator przep³ywu.
Produkcja by³a przeniesiona w latach 80' a nie pod koniec
90'. A nowa stylistyka do serii ZTS'a 8211-16245 zosta³a
wprowadzona w 99r., a zaprezentowana w 98r., nie jest to
taka jak w serii xx345. Seria xx245 i xx345 to niebo a
ziemia.
Mo¿e te dwa modele Ursusa maj¹ wszystko identyczne tylko
przy 2000 obr./min. jest mniejsza moc. Nie znam siê na
postlicencyjnych Ursusach i mnie nie interesuj¹.
Co do tej tabliczki znamianowej to powinien widnieæ napis
ZTS Martin, a nie ¿aden Zetor Crystal. Na moim ZTS'ie 16245
widnieje napis Zetor na masce po obu stronach oraz na dachu,
ostatni mój rocznik (94), w którym jest jeszcze napis Zetor.
ZTS jest w tylnej czeœci dacu po obu stronach i na przednim
grilu, miêdzy œwiat³ami. W 95 r. fabrycznie by³y tylko
napisy ZTS.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.18sec