FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #329329 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 912 / Add thread to favorites:
Przemek15 329329 78 Bizon Super Z056 (dyskusja) either
Bizon Super Z056 (dyskusja)
Ten kombajn jest na allegro wystawiany jako Z056 z 1981
roku. Zdjêcie nie licz¹c motowide³ wskazuje na Z050 z
ostatniego roku produkcji (brzegowe przednie lampy), ale
motowid³y pochodz¹ z wczesnych wersji Z056. Poza tym na
pewno nie jest to 81r. Jak zadzwoni³em do w³aƓciciela, to
siê trochê zmiesza³ i powiedzia³, ¿e jest to Z050
przerobiony na Z056. Zapyta³em go o pas na odrzutnik.
Powiedzia³, ¿e klinowy. Zastanawiam siê, czy mo¿na tak ³atwo
przerobiæ napêd szerokiego pasa p³askiego na tzw.
wielorowkowy klinowy? Rolka napinaj¹ca go te¿ musi mieæ inn¹
konstrukcjê.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056 (dyskusja)
Na tym zdjêciu dobrze widaæ korbkê do regulacji wiatrów
(si³y wiatru), czyli sterowanie przek³adni¹ bezstopniow¹
napêdu wentylatora. Nikt nigdy tu o tym elemencie nie
wspomina³ uznaj¹c go pewnie za oczywisty. Jednak ma³o siê
otym mówi i warto wspomnieæ choæby tym, którzy tylko z
"daleka" pasjonuja siê kombajnami.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056 (dyskusja)
-
0,0,0
Re: Bizon Super Z056 (dyskusja)
No to dosc nietypowa sprawa, przerobiony z Z050 na
Z056...tylko po co?
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.068sec