FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #329635 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 939 / Add thread to favorites:
Przemek15 329635 78 Bizon Super Z056/6 either
Bizon Super Z056/6
1897r.
Chcia³em jeszcze poruszyæ dwie sprawy:
1. Nie widzê przeszkód w zamieszczaniu zdjêc z aukcji czy
serwisów typu kupsprzedaj.pl (byle siê nie powtarza³y na
fp). Przyznajê, ¿e sam 2-3 razy zamieœci³em tu nieœwiadomie
zdjêcie, które ju¿ tu by³o. Tu powinno byæ centrum, do
którego trafiaj¹ zdjêcia ze wszystkich mo¿liwych Ÿróde³,
byle na temat. Myœlê, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
wystawiaj¹cych na sprzeda¿ maszyny nie widzi problemu, by je
tu zamieszczaæ. Sam osobiœcie dzwoni³em na parê razy i
w³aœciciel nie widzia³ przeszkód!
2. Jeœli jesteœcie pewni dok³adnej nazwy kombajnu i
rocznika, starajcie siê to zamieszczaæ. Odmiany Z056/5 i
Z056/6 by³y produkowane równolegle od 1987 roku, wiêc sam
rocznik nie klaruje tematu.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056/6
-
0,0,0
Re: Bizon Super Z056/6
-
0,0,0
Re: Bizon Super Z056/6
-
0,0,0
Re: Bizon Super Z056/6
To wyt³umacz dok³adnie czym te dwie wersje siê ró¿ni¹.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056/6
I zdjêcia znów siê powtarzaj¹. :-\ Post: 323268
0,0,0
Re: Bizon Super Z056/6
Dowcip polega na tym, ¿e nie wiem czym te dwie wersje siê
ró¿ni¹, dlatego warto je oznaczaæ, to mo¿e ktoœ jak¹œ
ró¿nicê dostrze¿e. Mo¿e TOMASZ jak siê pojawi bedzie zna³
ró¿nice albo S³awek2006, bo on zamieszcza³ tu kiedyœ ok³adkê
katalogu czêœci do Z056/5 i Z056/6 (Post #: 301819). Sam
osobiœcie spotka³em Z056/5 z 87, 88, 89 i 90r. oraz Z056/6 z
89r. Ogl¹da³em je ze wszystkich stron, pyta³em w³aœciciela i
niestety nie dostrzeg³em ró¿nic, a jakieœ byœ musz¹, drobne,
ale musz¹.
No i przepraszam za najœcie, tzn. za powtórkê
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.061sec