FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #339209 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 767 / Add thread to favorites:
Przemek15 339209 61 Ursus C-330 i C-335 either
Ursus C-330 i C-335
jeœli siê komuœ wydaje, ¿e na zdjêciu jest M-ka to ma racjê
0,0,0
Re: Ursus C-330 i C-335
Witaj Przemek! Czy te skany s¹ z prospektów? Mo¿e móg³byœ
siê nimi podzieliæ? ;-)
0,0,0
Re: Ursus C-330 i C-335
Skany pochodz¹ z jednego prospektu, a w³aœciwie ksi¹¿eczki
wydanej na 110-lecie Ursusa tzn. 1993 rok. Myœlê, ¿e
dosta³eœ ju¿ moje zdjêcia?
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.066sec