FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #339220 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1520 / Add thread to favorites:
Przemek15 339220 61 Ursus 1614 either
Ursus 1614
Dziwne jest to, ¿e wszystkie te ciê¿kie Ursusy na zdjêcia z
tej broszurki s¹ czerwone fabrycznie, co wed³ug informacji
zdobytych w Ursus Sp. z o.o. znaczy, ¿e to importowe wersje,
a w koñcu prospekt jest nasz, dla nas i po polsku, wiêc moim
zdanie powinny byæ fotografie wersji na kraj, czyli ¿ó³tych.
Co o tym s¹dzicie?
0,0,0
Re: Ursus 1614
Nie jest wspomniane, ¿e na kraj gruby dach wprowadzono w 89
r.
0,0,0
Re: Ursus 1614
Józek!
Nie masz rzadnych problemów z rozszyfrowywaniem czy jest to
wersja na kraj czy import? Ja widzia³em 912 z grubym dachem
z 87r., a by³ ¿ó³ty, czyli na bank na kraj.
0,0,0
Re: Ursus 1614
Raczej nie mam. Co do tego ¿ó³tego 912 z 87r. to pewnie
jeœli mia³ oryginalny lakier to gruby dach nie by³ w nim
fabryczny.
0,0,0
Re: Ursus 1614
A jak to jest z b³otnikami? Na zdjêciach, które tu
zamieszcza³em s¹ ró¿ne b³otniki jeœli chodzi o ciê¿kie:
w¹ski, szerokie, krótkie i d³ugie. Móg³byœ coœ o tym
powiedzieæ, które na kraj w/g Ciebie, a które na eksport?
Mi³o by by³o, gdybyœ pod ka¿dym ciêzkim, które tu
zamieœci³em umieœci³ info, czy s¹ to w/g Ciebie krajowe czy
eksport. Masz sposób na odró¿nienie pewne 1212 od 1201 i
1222, bo wiadomo, ¿e maskami i napisami siê lepiej nie
kierowaæ? 1212 maj¹ inne zegary, ale co widaæ na zewn¹trz?
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.059sec