FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #343353 / / Total number of messages: 13 / Thread View Count: 2289 / Add thread to favorites:
TDUDA 343353 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
1990r. jest to wersja Z056/6 stan wrecz idealny,ma
przepracowane 1140 mth
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Witam Tomasz!
Dzisiaj rozmawia³em z jednym w³aœcicielem obu
kontrowersyjnych wersji Supry, czyli Z056/5 i Z056/6. Sam te
kombajny widzia³em tylko zza p³ota, bo cieæ w³aœcieciela
jest z deczka przewra¿liwiony. facet d³ugo siê namyœla³ i
twierdzi³, ¿e nie nie widzi ¿adnej ró¿nicy, ale potem
powiedzia³, ¿e jest ró¿nica...w napêdzie hedera, ale nie
potrafi³ tego wyjaœniæ. zachodzê w g³owê, co tam mo¿e w tym
napêdzie byæ? Od paru dni mam w posiadaniu instrukcjê
obs³ugi do Z056 z 1989 roku, a obie wersje produkowano
równolegle od 1987 roku i tam nic nie wspominaj¹:-(
Zauwa¿y³em z reszt¹, ¿e instrukcje do wszystkich chyba Z056
s¹ oznaczone Z056, bo przegl¹da³em w tym roku te¿ instrukcjê
Z056 z 1982r., ale oczywiœcie w œrodku by³o trochê co
innego. Jeœli chodzi o instrukcjê napraw to na nich jest
napisane Z056, Z056/3 itd.
Mam nadziejê, ¿e nied³ugo poskanujê trochê i zamieszczê, bo
dosta³em te¿ od pana Wróbla (pozdrawiam) instrukcjê do BS-a
z 1989 i z 1995 roku, instrukcjê do Rekorda Z058/1 i Z058/7
z 1998 roku - jest to jedna instrukcja (Z058/1 jest z
napêdem mechanicznym, a Z058/7 hydrostatycznym na kraj
oczywiœcie), instrukcjê do Sampo 2020 z 1997r. oraz do
Dynamiców Z165 i Z115 z 1997r., a i jeszcze po czesku do
Giganta Z060.
I jeszcze dwie sprawy:
1. Podobno jest te¿ wersja Supry Z056/8 i podobno ja mam jej
zdjêcia :-):-):-) Mam nadziejê, ¿e zamieszczê w koñcu i tego
Z056/7 i Z056/8.
2. Czy ktoœ wie o co chodzi z t¹ odci¹¿on¹ skrzyni¹ biegów w
Rekordzie? Na czym namacalnie to odci¹¿enie polega i czym
siê objawia? Tak w ogóle z instrukcji obs³ugi wynika, ¿e
Z058/1 ma 4 biegi mech. i przyœpieszcza a Z058/7 3 biegi i
hydroprzyœpieszacz
3. Czemu w BS-e nie ma peda³u sprzeg³a? Jak siê przerzuca
biegi mechaniczne, bo takowe s¹?
4. Czy w Gigantach jest jakiœ rewers i jeœli jest to jak siê
objawia? ps. ciekwe rozwi¹zanie jest w pierwszych BS-ach,
czysto mechaniczne, mogê wkleiæ rysunek
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Co do BS'a na hydrostacie to nie ma on sprzêg³a i siê biegi
zmienia normalnie za pomoc¹ dŸwigni. Z t¹ skrzyni¹ w
Rekordzie to wydaje mi siê, ¿e chodzi tutaj o zwolnice które
s¹ umieszczone przy ko³ach, a nie przy skrzyni biegów, co
bardzo odci¹¿a skrzyniê biegów.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
TOmasz twoje zdjecia sa super!!!!
nie to co czacza naspamuje i da jakies nêdzne zdjecia z
odleg³osci 1 km
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Ten super 56/8 to jest na osi rekorda
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
A czy Z056/7 nie by³ ju¿ na podwoziu Z058? Mam pytanie, czy
heder wraz przenoœnikiem pochy³ym ró¿ni¹ siê w Z056 i Z058?
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
A Ty Bogdan widzia³eœ kiedyœ Z056/8 - sk¹d o nim wiesz?
A wiêc tak:
I Z056/7 i Z056/8 maj¹ przedni¹ oœ od Rekorda.
Jeœli chodzi o heder w Z056 i Z058 to grz¹ska sprawa, bo sam
Z056 od Z056 mia³ inny heder, tzn. chodzi o napêd, bo
konstrukcja to raczej ta sama. Z056 do roku 1983 mia³ napêd
poprzez grzechotnika, tzn. takie sprzêg³o przeci¹¿eniowe z
jedn¹ centraln¹ sprê¿ynk¹ i przy zak³adaniu hedera trzeba
by³o pasek zak³adaæ po na³o¿eniu czopów gardzieli na gniazda
hedera, a od 1984, tzn. od wersji Z056/3 jest tam sprzêg³o
przeci¹¿eniowe z trzema sprê¿ynkami, a ko³o pasowe przesz³o
na stronê gardzieli i jest do niej przmocowane, z takim
zabierakiem z czterema k³ami. Nale¿y je nasun¹æ na tulejkê
tego sprzêg³a. Poza tym Rekordy pierwsze mia³y napêd
motowide³ hydrauliczny, a z reszt¹ du¿o by o tym mówiæ...
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Witam Przemek15 nie gniewam sie o zdjecia,jesli jest na nich
jakis nietypowy model badz ktory ciezko spotkac to jak
najbardziej sa tu mile midziane.
Jesli chodzi o roznice w tych 2 modelach Super (Z056/5 oraz
Z056/6) to jak juz kiedys wspominalem narazie nie doszlem co
w nich jest odmiennego.Mysle ze wkrotce powinno sie to
wyjasnic gdyz przypomnialem sobie iz w miesieczniku
"Mechanizacja Rolnictwa" zamieszczano Informator FMZ w
ktorym byly przedstawiane zmiany konstrukcyjne zastosowane w
kombajnach (zaznaczano od ktorego numeru seryjnego zostaly
one wprowadzone).W zeszlym roku przegladalem troche ta
literature i w praktycznie co drugim numerze miesiecznika
jest jakas wzmianka,bede staral sie jak najwiecej tych
materialow skopiowac oraz przedstawic wnioski ktore powinny
pomoc w rozwiazaniu pytan.Nie pamietam w ktorym roku
zaprzestano publikacji tego informatora,byl takze okres
kiedy nie byl drukowany wcale.
Pozdrawiam TOMASZ
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Witam

Swego czasu przegl¹da³em katalog czêœci do Z056.
Na pierwszej stronie tego katalogu widnia³a taka informacja
Z056/5 bez kabiny
Z056/6 z kabin¹
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
TOMASZ wrote:
.


Kombajn promuje ogumienie ze Stomil Olsztyn. Wielu przeklina te opony, a inni mile wspominają.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.086sec