FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #96727 / / Total number of messages: 49 / Thread View Count: 5078 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
YARO 96727 61 polish farming either
polish farming
there is a farm of my university.it consists of 800 ha they
plant potatos, carrot and wheat.
0,0,0
Re: polish farming
A gdzie studiujesz?
0,0,0
Re: polish farming
Studiujê na SGGW, a te zdjêcia pochodz¹ z terenówek ,które
mieliœmy w gospodarstwach naszej uczelni. Ja osobiœcie mam
trochê mniejsze gospodarstwo.A Ty sk¹d jesteœ Przemo?
0,0,0
Re: polish farming
Jesteœ z SGGW!Chcia³em tam studiowaæ, ale spanikowa³em ;-)
Jestem studentem I roku agronomii na AR w Poznaniu. A
pochodzê z okolic Bydgoszczy.
0,0,0
Re: polish farming
szkoda ¿e tu nie przyszed³eœ bo nie jest tak ciê¿ko,a
uczelnia ma kasê i sporo inwestuje a i klimat w akademiku
jest niez³y. Ja te¿ jestem na Rolnictwie tyle ¿e na 2 roku,
a teraz mam gor¹cy czas przedsesyjny. Pozdrawiam AR Poznañ
0,0,0
Re: polish farming
Niestety wszyscy teraz mamy zalew kó³ i egzaminów:-(
ale po pierwszym semestrze ma siê juz jak¹œ wprawê i w koñcu
5 egz. to nie tak du¿o.Wybra³em AR Poznañ bo jest bli¿ej i
stoi najwy¿ej w rankingach uczelni rolniczych. Poza tym
mamy I miejsce w Europie pod wzg. iloœci studentów
wysy³anych na praktyki zagraniczne. To dopiero na 3 roku
,ale jest w czym wybieraæ.Jak rozumiem polecasz Angliê
;-)Jedyny mankament naszej uczelni jest taki, ¿e brakuje
kasy na modernizacje budynków. Wszystko poch³ania nowa
katedra biotehnologii. Na jakiej jesteœ specjalizacji, bo ja
planuje zdecydowaæ siê na ochronê roœlin.Mam do wyboru
jeszcze agronomiê i nasiennictwo roœlin
0,0,0
Re: polish farming
ja ju¿ wybra³em agronomiê i agrobiznes.Jest jeszcze ochrona
œrodowiska, ochrona roœlin,nasiennictwo,biotechnologia
0,0,0
Re: polish farming
Het zijn me toch wat kubieke meters allemaal als ik al die
3'tjes zo eens overal in die teksten zie. :-D :-D
0,0,0
Re: polish farming
Mam pytanie do Was. W tej chwili studiujê budownictwo, ale
zamierzam wybraæ siê na Mechanizacjê Rolnictwa na któr¹œ z
uczelni. Macie w tym doœwiadczenie (bo studiujecie :)), na
której oczelni jest dobry wydzia³ kszta³c¹cy w tym w³aœnie
kierunku? Jak stoi AR Kraków?
0,0,0
Re: polish farming
ik denk da ok, maar daar verstade dus echt niks van, das nog
erger dan sommige andere hier die van die rare onbegrijpbare
zinnen en/of woorden vormen
0,0,0
Re: polish farming
studiowa³em przez rok na technice rolniczej na AR Lublin, bo
rzeczywiœcie interesujê siê technik¹, ale siê nieŸle
zawiod³em, bo maszyny to na ¿ywo tam nie zobaczy³em, a
przedmioty te¿ niez³e- mechanika, matma-ca³ki pochodne i te
inne, fizyka itp. Ma³o ciekawe- ju¿ wiêcej o technice
dowiedzia³em siê u mnie na wydziale rolniczym, a nasza
uczelnia ma niez³y sprzêt. Tak¿e Maæku jeœli siê zdecydujesz
na Technikê to polecam SGGW- najbogatsza uczelnia w Polsce,
niez³e stypendium naukowe, budynki 21 wieku, fajne
akademiki, zajebisty klimat i ludzie no i oczywiœcie
Warszawa to jednak Warszawa. Pozdrawiam i zapraszam. p.s
piwo w Wawie z nalewaka po 3 do 4.50 czyli nie tak drogo.;-)
0,0,0
Re: polish farming
Hej ch³opaki!!!!
A mo¿e lepiej wymieñcie sie numerami gg albo mailami to sie
szybciej i wygodniej dogadacie, nie ¿eby to by³y totalne
bzdury ale nieco odbiegaj¹ od tematyli tej strony. Pozatym
apeluje o pisanie nie tylko po Polsku ale takze po
angielsku! Niech reszta Europy tez ma z was troche
po¿ytku;-) Poprawic mi ie ale raz :-)

A mechanizacje rolnictwa to nie wiem czy siê studiuje na
rolnictwie, czy wogóle na AR, bo u nas na Mechanice by³a
taka specjalnoϾ Maszyny i Urzadzenia Rolnicze, a ludzie z
rolnictwa mieli zaliczenia z Techniki Rolniczej z naszymi
wyk³adowacami z mechaniki, wiec jak jestes na budownictwie
to wal na Mechane masz bardziej po drodze z tym myœlê

To all other lads whotch could not understand polish ;-)

Sorry for this chaps, but to be fair i havg't to say that
i'm afraid, there is not to mamy people in Poland, and even
in Europe whitch know Dutch, so please use english if that
is posible :-)
0,0,0
Re: polish farming
you're right Krzys, but you have to forget mi Polish
writing:-[, because I'm a new member of Farmphoto and I
don't have e-mail's and gg numbers from other Polish friends
and it was easier to find some new friends by writing text
in Polish.Since today I'm starting writing English.Best
wishes to all Polish friends-Tomasz ,Andrzej Maciek,
Krzys.:-)
0,0,0
Re: polish farming
It would be nice if you try to say it in english, but on the
other hand, most of the dutch people are talking dutch too.
And when they give any comment about you guys talking
polish, they say that in dutch :-\ Although I am dutch too,
I think thats kind of strange of course. It must come from
both sides in my opinion. But who am I :-P
0,0,0
Re: polish farming
Great Thanks for reply, and sorry for "little mess". I hope
our beautiful language (Polish, of course :) ) is as easy to
understand for Dutch, as Dutch is easy for us :)
I know that on Cracow University of TechnologY (czyli
Politechnice Krakowskiej), on Department of MEchanics, there
is a speciality "Tractors and (i don't remember), I even
considered that should I go there or not, but life is life
and isn't for free, and space on servers isn't for free,
too, so maybe it should be better to stop there :)
Thank for Your reply, Polish friends, It's helpful for me,
and I hope we will be in touch...
0,0,0
Re: polish farming
That was my point!!!!
0,0,0
Re: polish farming
Przepraszam ¿e przeszkadzam, ale I really doubt If I can see
Your point :D
0,0,0
Re: polish farming
Mo¿e rozjaœniê!

Myœlê, ¿e pisz¹c komentarze nie tylko po polsku, ale równie¿
po angielsku staniemy sie z tymi naszymi Ursusami
przyjacielscy reszcie Europy!
Wcale nie chcê tego aby u¿ywaæ wy³¹cznie angielskiego,
przecie¿ nie wszyscy go znaj¹, ale wqrzaj¹ce jest jeœli Ci
inni odpisuj¹ tylko w swoich ojczystych jêzykach, tak ¿e nic
nie mo¿na zrozumieæ, a przeciez ta strona jest dla
wszystkich. Myœlê, ¿e pisanie komentarzy dwujêzycznych mo¿e
byc dobrym pomys³em na zachêcenie do tego samego fanów tej
strony z innych, niepolsko i nieanglojezycznych krajów ;-)

I think, that is good idea to write comments not only in
polish, but additionaly write it in english. I think it will
be much easier to other FarmPhoto fans to understand english
than polish (even if our english is not the best one).
It can be also good exampel to the rest European, to use not
only their national language, but to write comments in
english to.
I like polish, its my favourite one language, but please,
don't make this sites dificult to understand for users,
whitch are not from our countries, it will better for all of
Us!!!

That was my point!:-)
0,0,0
Re: polish farming
you're right Krzys that it's important to show not only
photos but also our point if view at agriculture and
machinery.It's also possible to write in two languages but
it takes quite a lot of precious time and seems to be funny
.But it's a good idea to write some messages in our language
and some in English. The next problem in writing only
English is a problem with using technical language for
descriptions, nobody teaches at school at school words
connected with farming, so it's our bussines to prove our
language and to find new words which we could use at
farmphoto.Pozdrawiam :-)Best wishes for everybody
0,0,0
Re: polish farming
Nastêpne zdjêcia w toku
0,0,0
Re: polish farming
next photos soon :-D
0,0,0
Re: polish farming
wat een taaltje zeg, dan zeggen ze dat nederlands moeilijk
te leren is nou dit is ook vast niet makkelijk om te leren.
:-\
0,0,0
Re: polish farming
Polish/English please :D
0,0,0
Re: polish farming
I want to take part in this language discussion.
I really like when you guys write english, because most of
the poeple who are in this site can read english, and I
think it's interesting to see photos from Polish, Dutch or
any other countries farming, but when you go on writing
Dutch, german or polish or any other language than english,
i think I miss much interesting information. If I write
Norweigan, who is my language, you won't understand a shit
either, which could be disapointing to you too. So, please,
if you want to write in your own language, add a little
chapter on bottom with the main points in english.
Keep on posting photos everyone. This is a great site, and
let us all make it as good as we can, for everyone :-)
By the way: Sorry for my bad english :-[, but I think You
understand my crappy english better than Norweigan. Tror
dere ikke det :-D ;-)
0,0,0
Re: polish farming
Best wishes for every Norwegian members of farmphoto. Your
English is very good and don't be worry about that. Just
send as much photos from Norway as you can. It's a beautiful
country and it is also known that there are many modern
farms, so pictures wold be interesting. :-)
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.134sec